13 LEVERINGSVOORWAARDEN III. IV. 2 De leveringsvoorwaarden bleven in het verslagjaar ongewijzigd. Het gebruikelijke overzicht van de aan gesloten percelen in de verschillende tarief klassen geeft het volgende beeld. ten einde het duinterrein, dat aan de zeezijde is gelegen van het thans in erfpacht zijnde terrein, eveneens in erf pacht te verkrijgen. Deze onderhandelingen hadden een voorspoedig verloop. Op grond van de overeenkomsten, goedgekeurd bij Raadsbesluit van 4 Augustus 1947 (Verzameling 1947, no. 311) heeft het Bedrijf toestemming om diep grond water te onttrekken aan gronden, in eigendom toebe horend aan derden, gelegen langs de Kaswetering te Wassenaar. Op grond van de door de gemeente ’s-Gravenhage met het Rijk en met de desbetreffende grondgebruikers gesloten overeenkomsten, heeft het Bedrijf vergunning tot het exploiteren van een serie diepe putten op het terrein „Klein Zwitserland”. Een uittreksel uit de gegevens omtrent de bij het Pompstation waargenomen neerslag is in onderstaande tabel I samengevat. In bovenstaand overzicht is tevens rekening ge houden met de levering volgens abonnement 2,25 en 1,50 per kwartaal) en met de levering aan hofjes tegen ƒ0,10 per m3. In de desbetreffende overzichten in de verslagen over de jaren 1945 tot en met 1950 waren die leveringen slechts verwerkt in de percentages over de jaren tot en met 1944, niet in die over de jaren 1945 tot en met 1950. TOESTAND DER WERKEN. a. Waterwinning c.a. Grootte van het wingebied. In de grootte van het bij de gemeente ’s-Gravenhage, ten behoeve van het Bedrijf, als waterwingebied direct in beheer zijnde terrein kwam geen verandering. Van de totale oppervlakte, 947.19.68 ha, zijn 465.19.84 ha het eigendom van de Gemeente, terwijl 481.99.84 ha van het Koninkrijk der Nederlanden in erfpacht zijn ontvangen. Met de houtvester in de Houtvesterij „Haarlem” van het Staatsbosbeheer werden onderhandelingen geopend 7,2 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING 1951. 1940. 1947. 1948. 1949. 1950. 1931. 1935. 1951. Maand. Prijs per m3. 32,65 9,62 22.01 25,44 10,28 100,— 29,54 9,01 25,78 27,66 8,01 100,— 24,88 9,51 16,47 38,46 10,68 100,— Gemiddelde neerslag per dag in mm. 23,60 8,45 16,09 40,76 11,10 100,— Neerslag in mm. 25,42 8,92 16,12 38,89 10,65 100,— 25,64 9,13 16,26 38,45 10,52 100,— 25,71 9,42 16.99 37,68 10,20 100,— 25,74 9,62 17,95 36,80 9,89 100,— ƒ0,30 0,25 0.20 0,15 0,10 Neerslag in mm. Neerslag. 25,28 8,90 16.12 39,02 10,68 100,— Neerslag in pCt. van het gemiddelde over 45 jaren. Januari Februari Maart 1ste kwartaal April Mei Juni 2de kwartaal Juli Augustus September 3 de kwartaal October November December 4de kwartaal 242,5 Gehele jaar 782,0 1) Maand met de geringste gemiddelde neerslag. 2) Maand met de grootste gemiddelde neerslag. Aangesloten percelen in de verschillende tariefklassen op het einde van het jaar, in percenten van het totaal. 1945. Tabel I. Neerslagwaarnemingen van De neerslag werd éénmaal per dag, nl. Gemiddelde over de jaren 1907 t./ro. 1951. het Pompstation; regenmeter op 0,40 m boven maaiveld, om 8.00 uur, afgetapt. 1,98 1,62 1,57 1,72 1,60 1,60 1,88 1,69 2,17 2,58 2,75 2,50 2,72 2,80 0 2,39 2,64 2,14 61,4 45,4 48,6 155,4 47,9 49.8 56.5 154,2 67,3 80,0 82.6 229,9 84,3 84,0 74,2 88,3 54,1 78,4 220,8 78,7 34,7 48,5 161,9 39,6 107,4 74,9 221,9 15,1 124,3 60,3 199,7 804,3 143 119 161 142 164 70 86 105 59 134 91 97 17 148 81 82 103 De grootste hoeveelheid neerslag, die in één etmaal werd opge vangen, bedroeg 27,1 mm (afgetapt op 31 Augustus 1951). 2,84 1,93 2,53 2,45 2,62 UI 1,61 1,78 1,28 3,46 2,50 2,41 0,48 4,14 2) 1,95 2,17 2,20 Neerslag in pCt. van het jaartotaal. Neerslag in pCt. van het jaartotaal. Gemiddelde neerslag per dag in mm. 11,0 6,7 9,8 27,5 9,8 4,3 6,0 20,1 4,9 13,4 9,3 27,6 1,9 15,4 7,5 24,8 100,0 7,9 5,8 6,2 19,9 6,1 6,4 19,7 8,6 10,2 10,6 29,4 10,8 10,7 9,5 31,0 100,0

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 157