13 Noch op bovengenoemde plaatsen, noch bij de voor biologisch onderzoek gespuide brandkranen, werd een abnormale groei van organismen waargenomen. Het laboratorium van de Keuringsdienst van Waren controleerde wekelijks de chemische en bacteriologische hoedanigheid van het leidingwater. o o De werktijden en de opbrengsten van de bemalin gs- installaties op diepe putten waren als volgt: I 1 De afdeling Winning en Filters" voerde de normale onderhouds- en exploitatiewerkzaamheden uit, waar onder het schoonmaken van voor- en nafilters. Het bouwkundige gedeelte van de verbouwing van Machinekamer IV, van de daarbij aansluitende werk en stelplaats en van de daarbij behorende transforma- torcel kwam gereed. Ten behoeve van de in deze vernieuwde machine kamer te plaatsen pompen werd een nieuwe persleiding naar de watertoren aangelegd, bestaande uit betonnen buizen, systeem „Bonna”, met een inwendige middellijn van 1 160 mm. Begonnen werd met de bouw van een nieuw ruw- waterpompstation, dat in een vroegere askelder zal worden ondergebracht. In dit pompstation zullen drie pompen, elk met een vermogen van ongeveer 1 200 m3/h, worden opgesteld. Begonnen werd met het vervangen van de oude persleiding voor ruw water tussen Ver- zamelkom en voorfilters door een betonnen leiding, systeem „Arkel-Vianini”, met een inwendige middellijn van 1 000 mm. Ten einde al het in de duinen gewonnen water in de Verzamelkom te kunnen voeren, waaruit het door de nieuwe ruw-waterpompen zal worden opgepompt, werd bij put 2 van Sprang A een opjaagpomp van 1 000 m-’/h en bij put 13 van Sprang A een opjaagpomp van 500 m3/h opgesteld. Om proeven te kunnen nemen omtrent het vermogen, waartoe de bestaande voorfilterinstallatie zonder al te ingrijpende veranderingen zou kunnen worden opge voerd, werd begonnen met het wijzigen van één van de voorfilters. Voor rekening van het Gemeentelijk Electriciteits- Bedrijf werd op het terrein van dat Bedrijf een diepe put geboord. De afdeling „Machinekamer" verzorgde de regel matige revisie van pompen en motoren aan het Pomp station en in de onderpompstations. Bovendien was deze afdeling belast met het houden van toezicht op de door leveranciers van electrische installaties en van pompen uit te voeren werkzaam heden in verband met de inrichting van Machinekamer IV. Een deel van de electrische aanleg in deze nieuwe De diepe putten, die hevelend op Sprang A zijn aan gesloten, leverden de volgende hoeveelheden water: Serie R (in Meijendel)350000 m3; Serie A (in Meijendel) (geschat) 500000 m3; Serie C (in de Vlakte van Waalsdorp) (geschat)600 000 m3. In het geheel leverden alle diepe putten te zamen in het jaar 1951 rond 9,5 millioen m3 water. De vernieuwing van alle diepe putten Bierlap kwam gereed. Er werd een begin gemaakt met het vernieuwen van een gedeelte van de diepe putten Serie D (Kaswetering); dit werk was aan het einde van het verslagjaar voor ruim de helft voltooid. De gemiddelden van de uitkomsten van de bacterio logische onderzoekingen en van de bepalingen van het zuurstofgehalte zijn in tabel IV weergegeven. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING No. Stadsdeel. Perceel. Noord. 1 Noord. 2 Noord. 3 Diverse werkzaamheden. Tabel IV. 1 I 6 7 2 3 5 35 22 23 13 18 21 49 8,1 8,9 7,7 8,8 6,4 7,5 7,4 Installatie. 4 Gemiddeld zuurstofge halte (O2) in tng/1 Aantal coli-positieve monsters van 100 cm’ 10 cm’ 1 cm’ 4 5 6 7 Oost. Centrum. Zuid. West. 12 12 12 Nummers van de plaatsen, waar de monsters werden genomen. 1 104 50 272 309 184 298 0 0 0 0 0 0 300 000 150 000 750 000 2 250000 2 100 000 2 500 000 12 12 12 12 12 12 0 0 0 1 0 0 Aantal op coli-kiemen on derzochte monsters van 100 cm’. 10 cm’ 1 cm’ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 1 0 1 0 j.. 12 12 12 4 Winning van diep water. Opbrengst gedurende 1951 in m3. Serie S (Spoorbaan) Serie H (Harstenhoek) Serie K (Kijfhoek) Serie B (Biertap) Serie D (Kaswetering) Serie Z (Klein Zwitserland) 1) Niet gelijktijdig. Aantal dagen in bedrijf. Aantal kiemen per cm’ na 3 x 24 uur kweken op bouillon-gelatine bij 22° C Pompstationsweg 335 (laboratorium) (controle; vergelijking met het weke lijkse onderzoek); Bosschestraat 105; van 31 October af Zwolsestraat 231 (lage-drukgebied); Duinstraat, Brandweer-Politie (hoge- drukgebied); Binckhorstlaan 320; Zuid-Binnensingel 18; Vreeswijkstraat 57 Scheveningselaan (Kijkduin), o.l.-school.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 159