7 leden; mej. A. S. C. Eysvoogel, secretaresse t./m. 14 December 1951, van 15 t./m. 31 December 1951 vacature. Commissie van Overleg van de verschillende rich tingen van het Onderwijs: de Wethouder van Onder wijs en Kunstzaken, voorzitter; de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie ’s-Gravenhage, Jhr Mr P. J. W. de Brauw, Mr J. G. M. Broekman, Mr A. Evenhuis, J. J. Klomp, Mr K. Groen en Mr J. Velders, leden. Commissie voor de nazorg buitengewoon lager onderwijs: mej. T. Langeraap, voorzitster; Dr H. Nieuwenhuis, secretaris; G. H. van Dijk, W. Helder, H. J. Jacobs, J. Netten, Dr D. Wiersma, P. G. Wolf man, Dr F. Hogewind en Drs K. Rijsdorp, leden. Commissie voor het avondnijverheidsonderwijs: mej. T. Langeraap, lid-voorzitster; mej. A. G. Alberts, P. S. Duinker, J. C. Koop, J. Netten, S. H. Posthuma en C. W. Luwema, leden; Dr H. Nieuwenhuis, lid- secretaris. Commissie tot onderzoek van moeilijkheden, welke kunnen voortvloeien uit een mogelijk tekort aan personeel bij de openbare lagere scholen: mej. T. Langeraap, lid-voorzitster; B. Swanenburg, hoofdcom mies aan de afdeling Onderwijs ter Gemeentesecreta rie. I. M. Hoste. D. A. P. Tieleman, W. Boer en Drs K. Rijsdorp, leden; W. A. van Kesteren, hoofdcom mies aan de afdeling Onderwijs ter Gemeentesecreta rie, lid-secretaris. Commissie van advies, bedoeld in Hoojdstuk II van het Pensioenreglement Bijzondere Kleuterscholen: Mr J. Velders, lid-voorzitter; D. de Boer Hzn, plaatsver vangend lid-voorzitter; mej. B. Pemé, mej. W. Th. Müller, Mr I. van Woerden en mej. L. L. Marselis, leden; mevr. C. Drees-Heut, mej. J. Nieuwenhuis, mej. J. M. van Kuijk, mej. B. Mellema, mej. T. Langeraap en H. J. Osse, plaatsvervangende leden; C. de Mooij, secretaris; L. E. J. Sikkema, plaatsver vangend secretaris. Commissie tot onderzoek van sollicitanten voor onderwijzer(es) bij het openbaar gewoon en voortge zet gewoon lager onderwijs: P. S. Duinker, lid-voor- zitter; mej. T. Langeraap, plaatsvervangend lid-voor zitster en Dr D. G. G. van Ringelestein, plaatsver vangend lid-voorzitter; H. Bezemer, J. C. Hertog, Drs G. J. J. van Ringelestein, J. F. Bouman, I. M. Hoste, H. van Leeuwen, G. C. L. J. Renardel de Lavalette, A. Smink en P. van der Werf, leden; H. Aaldriks, secretaris. Commissie onderzoek sollicitanten voor onderwij zeres) bij het openhaar uitgebreid lager onderwijs: P. S. Duinker, lid-voorzitter; mej. T. Langeraap, plaatsvervangend lid-voorzitster en Dr D. G. G. van Ringelestein, plaatsvervangend lid-voorzitter; mej. A. G. Alberts, mej. J. Baljet, D. A. S. Oortman, G. A. van der Ree, P. J. Somers en J. Visser, leden; H. Aaldriks, secretaris. E. Nieborg en Dr D. G. G. van Ringelestein, leden; W. Boer, secretaris. Commissie van advies inzake het beheer van het Gemeentelijke leermiddelenmagazijn: Mr J. Velders, voorzitter; H. L. Kooper, secretaris; H. A. F. Könings, Dr D. G. G. van Ringelestein, D. E. Nieborg en de directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst of zijn plaatsvervanger, leden. Commissie tot wering van schoolverzuim. Zie het verslag van het lager onderwijs. Commissie van advies voor het Museum voor het Onderwijs: vacature, voorzitter; Mr J. Velders, secre taris; mevr. M. H. J. P. van Buttingha Wichers-Van Voorst Vader, Mr F. A. Janssen van Raay, W. Stein- buch, A. M. Polderman en Dr J. N. van den Ende, leden. Commissie van toezicht en advies voor de Gemeen telijke school- en kindertuinen: Mr J. Velders, voor zitter; D. E. Nieborg, plv. voorzitter; mevr. Mr D. A. F. Dutrieux-Stahlie, secretaresse; S. G. A. Doorenbos, Ir J. M. Riemens, N. L. J. Vroomans en mevr. A. C. Klooster, leden. Ouderraad openbaar onderwijs: Zie het verslag om trent het lager onderwijs. Commissie voor de verdeling van schoolruimte: E. H. Bos, voorzitter; H. F. B. Heijtveldt, secretaris; D. E. Nieborg, Dr D. G. G. van Ringelestein, F. J. Schijf en A. G. Nieuwkerk, leden. Commissie voor het gezamenlijk zingen door leer lingen van openbare en bijzondere scholen: DrD.G.G. van Ringelestein, voorzitter; mej. T. Langeraap, wnd. voorzitster; J. W. Bertels, Dr M. van Crevel, H. F. Feenstra, G. Francois, R. A. van Pelt, A. van Raams- donk, J. IJdens, F. S. Dieleman, J. Smit, leden; F. C. de Joode, secretaris. Commissie Haagse Jeugd-Actie”: Ds D. Veld kamp, voorzitter; J. N. Verkleij, wnd voorzitter; Ds J. C. J. Kuiper, Ds G. van Leeuwen, mej. J. M. Smelik, J. C. Palm, Mr J. Velders, Mr H. J. van de Poel, mej. Mr W. H. Walhain, leden; A. B. Thape, secretaris. Commissie voor de Scholenbouw: Mr J. Velders, hoofd van de afdeling Onderwijs der Gemeentesecre tarie, voorzitter; Ir M. Valkenburg, Ir H. van Door- ninck, Ir J. P. van der Ploeg, Ir A. S. L. Rondel, Ir J. E. Willemsen en P. S. Duinker, leden; mevr. Mr D. A. F. Dutrieux-Stahlie, secretaresse. Commisie van advies omtrent aan nieuw te bouwen scholen te stellen détail-eisen: P. S. Duinker, lid-voor zitter; mevr. E. van den Bosch-De Jongh, Dr J. C. Streng, G. C. L. J. Renardel de Lavalette, J.C. Herpel, D. van Raalten en A. C. van Zwieten, leden. Haagse Coördinatiecommissie voor opvoedingsmoei lijkheden: Dr A. F. W. van Meurs, Dr H. Nieuwen huis, Dr J. C. Streng, Dr D. Wiersma en DrN. Speyer,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 15