13 b. Filters. 5 De looptijd van de in het verslagjaar schoonge maakte voorfilters bedroeg gemiddeld 7,6 dagen (vorig jaar 6,9 dagen), terwijl er van de 1 600 m2 filteropper- vlakte gemiddeld 1 505 m2 in gebruik waren (vorig jaar 1 580 m2). De gemiddelde specifieke opbrengst bedroeg 260 m3 per m2 per periode (vorig jaar 214 m3). Per filter- periode werd gemiddeld 1,6 kg slib (drooggewicht), waarin 0,22 kg ijzer (Fe) per m2, tegengehouden. Het spoelen van een voorfilter van 100 m2 vroeg gemiddeld 3,35 manuren per spoeling, alsmede 240 m3 voorgefil treerd water en 23 kWh aan electrische stroom voor het onder druk brengen van dat water. Op 31 December 1951 had nafilter 8a (overdekt, ri vierzand, met een laagje fijne cokes afgedekt) reeds 772 dagen gelopen en in die tijd, zonder dat schoonmaak nodig was geweest, 3 376 m3 per m2 gefiltreerdde ge middelde filtersnelheid was over die periode geweest: 18,2 cm/h. Op dezelfde datum had nafilter 8b (overdekt, rivierzand, zonder cokes-laagje) 580 dagen gewerkt en daarin 2 696 m3 per m2 gefiltreerd, met een gemiddelde filtersnelheid van 19,4 cm/h. Alle nafilters waren gedurende het gehele verslagjaar in dienst. Dit zijn 15 394 m2 niet-overdekt nafilter, ge vuld met duinzand3 925 m2 niet-overdekt nafilter, gevuld met rivierzand, en 2 960 m2 overdekt nafilter, gevuld met rivierzand. Zoals uit de geregelde chemische en bacteriolo gische controles is gebleken, gaven alle nafilters ge durende het gehele jaar een uitstekend filtraat. De hierna volgende tabel V geeft een overzicht van de door de nafilters verwerkte hoeveelheden water. machinekamer, alsmede het stellen van de pompen in het nieuwe ruw-waterpompstation en in de opjaag- pompstations in Sprang A, werden door het personeel van de afdeling „Machinekamer" in eigen beheer uit gevoerd. De pomp van de serie diepe putten Serie D (Kas wetering) werd gerevideerd. Evenals het vorige jaar werd, ter ontlasting van de centrale van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf, ge durende de spitsuren met de Dieselgenerator stroom opgewekt (rond 250 uren, waarin opgewekt65 000 kWh). De afdeling „Beplantingen" onderhield de bestaande aanleg van beplantingen, wegen, paden en afraste ringen. Het voorjaarsplantseizoen werd voornamelijk besteed aan het inboeten van bestaande beplante per celen, alsmede aan de aanleg van een gemengde loof- houtbeplanting rond de resten van de tankmuur nabij het Koningsbos. Gedurende de zomer werd de nodige aandacht be steed aan het schoonhouden van de aanplantingen, die in de vorige jaren zijn aangelegd. Tevens werd een weideperceel in Meijendel door het aanbrengen van een gaasafrastering en het maken van plantgaten gereed gemaakt voor een groepsgewijze beplanting, voor namelijk met gemengd loofhout. Nabij het Koningsbos werd op dezelfde wijze een perceel gereedgemaakt voor beplanting. In het najaarsplantseizoen werd begonnen met de beplanting van bovengenoemde percelen. Voortgegaan werd met het versterkt uitdunnen en met loofhout onderplanten van in Meijendel aanwezige oudere, eenvormige dennenaanplantingen. Het terrein „Meijendel” bleef op dezelfde wijze als voorheen voorwaardelijk voor het publiek opengesteld, zonder dat voor het betreden daarvan het bezit van een toegangskaart werd vereist en zonder dat de toeganke lijkheid tot wegen en paden werd beperkt. Er wordt, helaas, nog steeds ondervonden, dat een deel van het bezoekende publiek volstrekt onvoldoende begrip heeft voor hetgeen in een op dergelijke wijze open gesteld duin- terrein al dan niet kan worden toegelaten. Kleine vernie lingen aan beplantingen en terreinen, elk voor zich niet opvallend ernstig, vormen door hun veelvuldigheid een voortdurende bedreiging voor alle opengestelde perce len. In nauwe en aangename samenwerking met de „Na- tuurwacht” tracht het personeel van de „Duinbe- waking”, voornamelijk door het geven van waarschu wingen dergelijke vernielingen zoveel mogelijk te voor komen en het publiek tot een j uistere houding ten opzich te van de natuur op te voeden. De terreinen „Kijfhoek” en „Bierlap” waren, evenals vorige jaren, opengesteld voor houders van persoonlijke jaarkaarten en voor deelnemers aan excursies. Er werden 1 777 jaarkaarten en 134excursievergunningen, de laatste elk voor ten hoogste 20 personen, uitgereikt. Evenals het vorige jaar reinigden leden van de Neder landse Jeugdbond voor Natuurstudie de in het terrein opgehangen nestkasten en controleerden deze kasten gedurende het broedseizoen. - Voor de werkzaamheden van de afdeling „Labora torium' kan voornamelijk worden verwezen naar het hiervoren genoemde hoofd „Onderzoek van het water”. Er werd een uitvoerig onderzoek begonnen aangaande de wijze, waarop het beton van de tussen Bergambacht en Scheveningen aan te leggen transportleiding, door be kleding met asfalt- of teerpreparaten, tegen aan tasting door de grond zal kunnen worden beschermd. Het onderzoek van de „Technische Commissie voor het Duinonderzoek” naar de invloed van de begroeiing op de kwaliteit van het grondwater, waaraan, zoals in het vorige jaarverslag is vermeld, door het laboratorium actief werd deelgenomen, werd beëindigd. Er werd medewerking verleend aan het door de Sectie „Water, Bodem, Lucht” van de Afdeling Gezondheids- techniek T.N.O.1) ingestelde onderzoek naar de zuive rende werking van de grond. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Voorfilters. Nafilters. 1) T.N.O. Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 160