13 c. Het oppompen van het water. I d. Gebouwen in de stad. 6 Voor het oppompen van het ruwe water naar de voor- filters en van het reine water naar de stad werden ver bruikt 2 926 000 kWh, d.i. 180,9 kWh per 1 000 m-’ rein water. Van deze verbruikte energie werden 2 861 000 kWh onder 10 000 V-spanning van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf betrokken, terwijl 65 000 kWh door de eigen Dieselgenerator werden opgewekt. Tabel VII geeft een overzicht van de hoeveelheden water, die in de jaren na 1874 naar de filters en uit de rein-waterkelders werden opgepompt. De werkzaamheden voor de vergroting van de garage- ruimte en de uitbreiding van de werkplaatsen, om schreven in het vorige jaarverslag, kwamen in de loop van het jaar gereed. e. Leidingnet. De hierna volgende tabel VIII geeft een overzicht van de wijzigingen in het leidingnet gedurende 1951 en van de grootte van dit net op 31 December 1951. De voornaamste gegevens omtrent de hoeveelheden water, die in het verslagjaar w'erden opgepompt, en de vergelijking daarvan met de overeenkomstige cijfers van het vorige jaar, zijn in onderstaande tabel VI samen gevat. 4 De nieuwe garage en de nieuwe fietsenkelder konden in Juni in gebruik worden genomen. De werkplaatsen kwamen in de tweede helft van het jaar gereed. Ten behoeve van de electrische licht- en kracht- installatie in de gebouwen aan de Zuid-Binnensingel werd door het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf een transformator geplaatst in een nieuw gebouwtje nabij het waslokaal. In dit gebouwtje zijn tevens de electri- citeitsmeters en de hoofdschakelborden ondergebracht, die voorheen in het hoofdgebouw waren opgesteld. Het zg. Huis van Barmhartigheid, waarin zich de af deling „Nieuwe Werken’’, enige werkplaatsen en de cantine bevinden, is vóór de winter 1951 1952 van een centrale-verwarmingsinstallatie voorzien. Het brand gevaar in deze gebouwen is hiermede aanmerkelijk ver minderd. Verder werden aan de gebouwen Zuid-Binnensingel en Binckhorstlaan de nodige onderhoudswerkzaam heden verricht. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING Door de nafilters verwerkte hoeveelheden water. Tabel V. Tabel VII. Opbrengst in duizendtallen m3. Jaar. Gezuiverd water. Tabel VI. Opgepompte hoeveelheden. 1950. 1951. Omschrijving. 18 781 000 17 921 000 16 178 000 260 000 143 000 2 603 000 2 003 000 16,1 12,6 44 300 43 600 5’ Voorjaarsschoonmaak. Niet-overdekt duinzand Niet-overdekt rivierzand Overdekt rivierzand Aard van het nafilter-oppervlak Grootte van het schoon gemaakte oppervlak. 291 189 Overzicht van de wijzigingen in het leidingnet. Gemiddelde specifieke opbrengst tot de schoonmaak. 430 m3 per m2 per periode 562 m3 per m2 per periode 476 m3 per m2 per periode 667 m3 per m2 per periode 1875 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1935 1940 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 519 1 944 4 994 7 922 9 108 10 786 12 307 12 884 13 431 11 948 14 643 15 936 16 729 17 468 17 921 18 781 Geleverde hoeveelheid. Gemiddelde filtersnelheid. 10,0 11,0 8,6 8,7 2 014 1 447 766 772 143 260 Najaarsschoontnaak. Niet-overdekt duinzand Niet-overdekt rivierzand Overdekt rivierzand 6,8 14,7 Gemiddeld aantal m2 per manuur schoongemaakt Toeneming t.o.v. vorig jaar. 8 726 m2 3 925 0 0,9 29 600 68 1 Januari 67 600 155 6 Juni 1,6 30 700 69 25 December 58 600 132 30 Juli Naar de filters opgepompte hoeveelheid water. 311 dagen 193 10 805 3 925 0 Hoeveelheid ruw water gedurende het gehele jaar in m3 Hoeveelheid rein water gedurende het gehele jaar in in3 15 918 000 Toeneming van de hoeveelheid rein water ten opzichte van het I vorige jaar in m3 Verschil tussen de hoeveelheden ruw en rein water in m3 Idem in pCt. van de hoeveelheid rein water Gemiddelde hoeveelheid rein water per dag in m3 Toeneming daarvan ten opzichte van het vorige jaar in pCt. Kleinste hoeveelheid per dag in m3 Idem in pCt. van het gemiddelde Datum van de kleinste hoeveelheid Grootste hoeveelheid per dag in m3 Idem in pCt. van het gemiddelde Datum van de grootste hoeveelheid F— 5,8 cm/h 12,1 Gemiddelde looptijd tot de schoonmaak. I Hoeveelheden water opgepompt naar de filters en uit de rein-waterkelders. 463 1 736 4 459 7 073 8 132 9 631 11 291 11 875 12 493 10 776 12 790 14 237 15 003 15 775 15 918 16 178

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 161