1 13 V. RMERWATERLEIDING. 9 I 'II 6 I VERSLAG DER DUINWATERLEIDING In de volgende tabel zijn de aantallen geplaatste meters met uitsluiting van de Venturimeters opgenomen Geplaatste watermeters. 10 m3. 20 m3. Totaal. 7 m3. 30 m3. 3 m3. 5 m3. Vermogen. 3 231 143 140 13 31 1 213 2 36 6 2 1 11 14 1 1 1 233 14 15 Totaal Nachtverbruik. Aug. Sept. Juni. Oct. Juli. Nov. Dec. Jan. Maand. 309 297 302 302 291 Nachtverbruik in m’/h 331x 285 300x 6,4 6,5 7,0 8,2x 7,2 7,4x 7,4x 6,5 6,0 6,4 6,4 6,7 De met x gemerkte getallen zijn relatief hoog, in verband met verhoging van de druk gedurende de nachturen. Voor de berekening van het gemiddelde over het ge hele jaar (296 m3/h) zijn deze getallen niet meegerekend. het waterverbruik. Idem per duizend van het gemiddelde verbruik per etmaal over de maand De als bijlage I bij dit verslag gevoegde grafiek geeft over de jaren 1934 tot en met 1951 in procenten van de opgepompte hoeveelheid water een overzicht van de over watermeters geleverde en door die meters aange wezen hoeveelheid water, de eveneens over watermeters geleverde, doch niet door de meters aangewezen hoe veelheid water (het zg. waterverlies), de geschatte hoe veelheden, die door lekken in hoofd- en dienstleidingen zijn weggestroomd, en de hoeveelheden, die naar schat ting of volgens meting voor verschillende, op de bijlage genoemde, doeleinden zijn gebruikt. 130 950 42 41 3 96 van 264 tot 346 m3/h en bedroeg gemiddeld 296 m3/h. De volgende staat geeft de gemiddelde waarden van het nachtverbruik in de maanden van het jaar 1951. In 1951 werden 8 nieuwe bewijzen van inschrijving als erkend waterfitter uitgereikt, 8 erkenningen kwamen te vervallen. Dientengevolge bedroeg het totale aantal uitgereikte bewijzen van inschrijving op 31 December 1951, evenals op 31 December 1950, 437. Op 31 December 1951 was aan 34 personen toestem ming verleend om in eigen percelen waterfitterswerk- zaamheden te verrichten; in de loop van 1951 kwam 1 toestemming te vervallen, in 1 geval werd toestem ming gegeven. Ook in het verslagjaar werd de uitvoering van het Lek-duinplan met kracht voortgezet. Het bouwen van het betonskelet van het filtergebouw te Bergambacht was aan het einde van het verslagjaar zover gevorderd, dat het binnen enkele maanden kon zijn voltooid. Inmiddels kwamen de voorbereidingen, nodig voor het afbouwen van het filtergebouw gereed, zodat onmiddellijk na het voltooien van het beton skelet met het afbouwen kan worden begonnen. 2 27 132 766 42 41 Febr. Maart. 42 Dienst voor abnormale verbruiken. In 1 684 gevallen is een onderzoek ingesteld in per celen waar een abnormaal verbruik werd verondersteld. Hierbij werden onder andere in 785 gevallen min of meer ernstige gebreken aan drinkwaterinstallaties geconstateerd. Er werden daarbij o.a. 69 gebreken aan closetstortbakken, 339 lekken in binnenleidingen (waar onder 310 ondergronds), 36 defecte stop-en tapkranen en 53 aftapkranen in geopende stand aangetroffen. Door de genoemde gevallen van abnormaal verbruik werd naar schatting 90 000 m3 water extra verbruikt. 42 h. Diverse distributie-aangelegenheden. Waterverbruik gedurende de nachturen. Het waterverbruik gedurende de uren van minimum verbruik in de nacht (het zg. nachtverbruik) varieerde van waterfitters. -1 ij Indeling van Regeling voor de erkenning 50 m3, 80 m3. Woltman. 172 27 I 169 38 43 49 151 6 133 091 April. Mei. 131 089 1 318 Watermeters voor aangesloten percelen met inbegrip van de tussenmeters met afzonder lijk minimum en van de bijmeters Watermeters voor afgesloten percelen Tussenmeters zonder minimum Watermeters in gebruik aan het Pompstation van het Bedrijf Overige watermeters in gebruik voor diverse doeleinden Standpijpen met meters Meters op sproeiwagens 318x1 297 285 I 293

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 164