8 Coördinatiecommissie voor de Ziekenhuisbouw voor ’s-Gravenhage en omgeving: C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken der ge meente ’s-Gravenhage, lid-voorzitter; voor het Staats toezicht op de Volksgezondheid: A. in ’t Veld, arts, geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid in Zuid-Holland; voor de gemeente ’s-Gravenhage: Jhr P. H. Verspyck, arts, geneesheer-directeur der Ge meenteziekenhuizen, J. A. Putto, directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, Dr Ir F. Bakker Schut, hoofddirecteur van de Ge meentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stads ontwikkeling; voor de gemeente Voorburg: Mr L. A. J. M. Jonkergouw, Wethouder van Onderwijs en Openbare Werken, H. J. Langevoort, raadslid, plaats vervanger; voor de gemeente Wassenaar: Mr A. J. M. van Moorsel, Wethouder van Sociale Zaken, Mr I. Heeringa, hoofd van de afdeling Sociale Zaken der Gemeentesecretarie, plaatsvervanger; voor de Neder- Plaatselijk Schoolmelk-Comité ’s-Gravenhage: de Wethouder van Sociale Zaken, lid-voorzitter; Dr J. C. Streng, J. Rensen, A. B. Thape, Mr I. van Woerden, N. L. J. Vroomans, A. Sijbesma en Dr D. G. G. van Ringelestein, leden; D. Hoekstra, W. Greve, plv. leden; G. van den Beukel, lid-secretaris. Plaatselijke Commissie voor sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen: R. P. Baas, directeur van het Gemeentelijk Bureau voor Werk lozenzorg en Personeelsvoorziening, lid-voorzitter; J. Ph. H. Pleines (F. A. J. Albers, plaatsvervangend lid), vertegenwoordiger van het Ministerie van Sociale Zaken en J. Pasman (L. A. Mooij, plaatsvervangend lid), vertegenwoordiger van het Ministerie van Econo mische Zaken, leden; M. W. van Daalen, commies A bij het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening, secretaris. Plaatselijke Commissie voor Sociale Bijstand: J. L. Valk, hoofdambtenaar voor sociale arbeid-afdelings- chef bij het Gemeentelijk Bureau voor Werklozen zorg en Personeelsvoorziening, lid-voorzitter en H. L. F. Hofman, hoofdambtenaar voor sociale arbeid bij voornoemd Bureau, plaatsvervangend lid-voorzitter; F. A. J. Albers en F. M. Steinmetz, onderscheidenlijk ambtenaar bij het Ministerie van Sociale Zaken en waarnemend directeur bij het Gewestelijk Arbeids bureau te ’s-Gravenhage, leden; J. Ph. H. Pleines en A. A. Nicolaï, plaatsvervangende leden; mevr. C. H. van Velthoven, secretaresse. Plaatselijke Revisie-instantie”: J. L. Valk, lid- voorzitter; H. L. F. Hofman, plaatsvervangend lid- voorzitter; F. A. J. Albers, F. M. Steinmetz, A. J. van Hagen, M. J. Rotteveel en J. H. Krooshof, leden; J. Ph. H. Pleines, A. A. Nicolai, H. J. Jurgens, F. van der Ham en M. D. Stafleu, plaatsvervangende leden; mevr. C. H. Velthoven, secretaresse. Commissie Zedelijk Gedrag (ter beoordeling van personen op hun toelaatbaarheid tot de Gemeente dienst): Mr L. B. J. Vermeulen, oud-advocaat- generaal bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, lid- voorzitter; Mr M. A. van Rijn van Alkemade, raads heer in de Hoge Raad der Nederlanden, lid-piaats- vervangend voorzitter; leden: J.G.W. Bolomey, direc teur van Gemeentewerken (plv. lid: Ir H. F. A. Roodenburg, directeur van het Gemeentelijk Electri- citeits-Bedrijf), Ir A. J. Gurck, directeur der Duin waterleiding (plv. lid: Ir E. H. Berkhuijsen, directeur van het Gemeentelijk Gasbedrijf), Mr W. Nieuwhoff Jr, hoofd van de afdeling Personeelszaken der Ge meentesecretarie (plv. lid: Mr J. A. Zandee, plv. hoofd van de afdeling Personeelszaken der Gemeentesecre tarie), Mr Dr A. van Praag, hoofd van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand der Gemeentesecretarie (plv.-lid: C. D. W. van Schaick, plv. hoofd van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand der Gemeentesecretarie), W. Brusse, secretaris-penningmeester van de Haagse af deling van de Algemene Bond van Ambtenaren, ver tegenwoordiger van de georganiseerde werknemers (plv.-lid: P. Siep, hoofdbestuurder van de Katholieke Bond van Overheidspersoneel), Mr J. H. Vermeulen, directeur-inspecteur van het Gewestelijk Arbeids bureau te ’s-Gravenhage (plv.-lid: F. M. Steinmetz, wnd directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te 's-Gravenhage); secretaris: R. P. Baas, directeur van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Per soneelsvoorziening (plv. secretaris: M. W. van Daalen, commies A bij het Gemeentelijk Bureau voor Werk lozenzorg en Personeelsvoorziening). Bevorderingscommissie: de Wethouder van Sociale Zaken, lid-voorzitter; de Gemeentesecretaris, het hoofd van de afdeling Personeelszaken der Gemeente secretarie; de directeur van de Gemeentelijke Accoun tantsdienst, leden; de directeur van Bouw-en Woning toezicht, de directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen en de directeur van het Ge meentelijk Gasbedrijf, leden-vertegenwoordigers van het Instituut van directeuren van Gemeentelijke Dien sten en Bedrijven; de administrateur van de Gemeen telijke Reinigingsdienst, lid-vertegenwoordiger van de Vereniging van administrateurs van Bedrijven der ge meente ’s-Gravenhage; P. G. Pattijn en H. Berends, leden-vertegenwoordigers van de organisaties, ver tegenwoordigd in de Centrale Commissie van Overleg; H. J. J. Witteman, hoofdcommies ter Gemeentesecre tarie, secretaris. Commissie van advies, bedoeld in artikel 7 van het Mindervalidenreglement 1932: C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken, lid-voorzitter; leden: H. L. Kooper, directeur van de Gemeentelijke Credietbank, P. van Rijn, directeur van het Openbaar Slachthuis, W. Brusse en P. J. Pattijn; plv. leden zijn: Ir K. Dees, directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, S. G. A. Doorenbos, directeur van Gemeenteplantsoenen; A. J. Klarenberg en J. Vlieger; secretaris: H. J. J. Witteman, hoofdcommies ter Ge meentesecretarie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 16