1i j 14 ti iii C/2 So a. IV. TARIEVEN. 2 het gedeeltelijk ver nieuwen van leidingen en kranen; badhuis Spionkopstraathet plaatsen van 1 nieuwe ketel en 2 nieuwe boilers alsmede het vernieuwen en in waterdichte kabel uitvoeren der elctrische installatie. Tevens werden in een aantal badhuizen de douches vernieuwd. Kijkduin. Door een wijziging van de opstelling der cabines was het mogelijk om, met gebruikmaking van vrijgekomen materieel van het zeebad te Scheveningen, het aantal cabines met 4 uit te breiden en dit op in totaal 44 te brengen. Vernieuwingswerkzaamheden vonden niet plaats. Het tarief voor stortbaden, dat voor de badhuizen Escamplaan en Torenstraat ƒ0,20 bedroeg en de overige badhuizen ƒ0,15 voor wat betreft de Maandagen tot en met de Donderdagen en 0,20 voor de Vrijdagen en Zaterdagen, werd met ingang van 2 Juli 1951 voor alle badhuizen gebracht op 0,25 voor de Vrijdagen en Zaterdagen. Met ingang van diezelfde datum werd het tarief voor kuipbaden, hetwelk voor het badhuis To renstraat 0,50 en voor de overige badhuizen 0,45 bedroeg, uitsluitend wat betreft de Vrijdagen en Zater dagen gebracht op respectievelijk ƒ0,55 en ƒ0,50. Bezoek. Het bezoek aan de badhuizen, waarvan de op bij lage 1 opgenomen staat een beeld geeft, kenmerkte zich door een belangrijke toeneming van het aantal ver strekte baden. Het grootste aantal baden in één week werd verstrekt in de week van 7 tot 12 Mei met een aantal van 30.479 (vorig jaar 8 tot 13 Mei: 27.154). 0,50 0,30 0,25 0,15 kinderen 0,20 volwassenen 0,35 De ventilatie-inrichting van de zwemzaal werd ver beterd, terwijl de electrische installatie werd voorzien van waterdichte kabels. V. EXPLOITATIE DER INRICHTINGEN. Van de in het verslagjaar in de badhuizen uitgevoerde vernieuwingswerkzaamheden zijn de navolgende de belangrijkste: badhuis Duinstraat: het vernieuwen van alle douche- kranen en een gedeelte van het leidingnet; badhuis Escamplaan: het vernieuwen van afsluiters en het vergroten van de koud-waterleiding; badhuis HarstenhoekstraatHet vernieuwen van het vulreservoir en het vernieuwen en in waterdichte kabel uitvoeren van de electrische installatie badhuis Jan-van-Gojenstraat badhuis Julianastraat badhuis Noorderbeekdwarsstr De consumptietent was ook dit seizoen verpacht aan de heer D. P. Bart. Aan het einde van het verslagjaar bedroeg het totaal aantal badcellen 431, verdeeld als volgt: Scheveningen. Van de uitgevoerde vernieuwingswerkzaamheden in het kader van het 10-jarenplan, waartoe elk jaar 10.000,beschikbaar wordt gesteld, zijn de navol gende de belangrijkste: a. het herstellen en voor zover nodig vernieuwen van de kaartverkoop- en magazijnlokaliteiten alsmede van de beide contróle-huisjes b. het vernieuwen van dé 2"-hoofdwaterleiding op de Boulevard; c. het gedeeltelijk vernieuwen van de cabinedeuren en het schotwerk. 1 Zuiderparkzwembad. Van de uitgevoerde onderhouds- en vernieuwings werkzaamheden waren de navolgende de belangrijkste: het vernieuwen van de dakbedekking van de torens, de kleedkamers der herenafdeling en de machine kamer b. het herstellen der betondekken, -wanden en -balken; c. het gedeeltelijk verven van de bassins. De tarieven voor de zee- en zwembaden bleven onge wijzigd, t.w. zeebaden a. bad van 2 uur b. bad van langer dan 2 uur zwembad Zuiderpark VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. Zwembaden. 1 10 8 4 431 Totaal 18 377 36 2 23 4 2 Badhuizen. 30 54 II 28 40 30 20 26 38 9 53 38 30 54 12 38 44 32 20 34 42 9 55 61 Schoolzwembad Escamplaan. A. Badhuizen. Badhuis Duinstraat Escamplaan Harstenhoekstraat Hemsterhuisstraat Jan-van-Gojenstraat. Julianastraat Nw. Havendwarsstr. Noorderbeekdwarsstr. Paets-v.-Troostwijkstr. Parallelweg Spionkopstraat Torenstraat Zeebaden. Zee- en Zwembaden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 175