14 3 Bezoek. De zeebaden te Scheveningen en Kijkduin waren ge opend van 2 Juni tot en met 18 September. Het grootste aantal bezoekers op één dag was te Scheveningen 3927 op 2 Augustus en te Kijkduin 1048 op 22 Juli (vorig jaar resp. 4285 op 8 Augustus en 1020 op 9 Juli). Het gemiddelde aantal per dag verstrekte baden be droeg te Scheveningen 855 en te Kijkduin 149 (vorig jaar resp. 1019 en 169). 1951 41 877 40 287 354 327 659 833 728 985 Personeelskosten Wachtgelden Brandstoffen Waterverbruik Kleding, badgoederen en inventaris Wassen badgoederen Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Electriciteit- en gasverbruik Telefoon-, drukwerk- en bureaukosten Belastingen Aandeel Algemene beheerskosten Aflossing en rente Diversen Totaal Ontvangsten Exploitatie-tekort Schoolkinderbaden Het aantal verstrekte schoolkinderbaden buiten klasseverband steeg ten opzichte van dat in 1950 met 10.956 (1950: 9.171195120.127). Het aantal verstrekte schoolkinderbaden in klasse verband steeg eveneens en wel met 10.253 (1950: 103.933; 1951: 114.186). De lasten over 1951 469.639,81) stegen in verge lijking met die over 1950 (ƒ402.272,53) met ƒ67.367,28. De baten over 1951 (ƒ393.836,46) stegen in verge lijking met die over 1950 (ƒ334.131,23) met ƒ59.705,23. In verband hiermede vermeerderde het nadelige saldo over 1951 75.803,35) in vergelijking met dat over 1950 (ƒ68.141,38) met ƒ7.662,05. Dit resultaat is, ondanks de verhoogde personeels uitgaven en de sterke stijging van de brandstofkosten en de kosten voor rente en afschrijving niet ongunstig en wel voornamelijk dank zij de verhoogde opbrengst van de verstrekte baden als gevolg van de belangrijke toeneming van het bezoek en de tariefsverhoging. Hieronder volgt een vergelijking van de exploitatie-kosten over de jaren 1950 en 1951. Het gemiddelde aantal per week verstrekte baden be woog zich rond de 26.200 (vorig jaar: 23.500). Het totaal aantal verstrekte baden steeg ten opzichte van dat in 1950 met 146.845 (1950: 1.218.369; 1951: 1.365.214). De onderscheiding naar de soorten baden luidt als volgt: Stortbaden. Het aantal verstrekte stortbaden steeg ten opzichte van dat in 1950 met 129.464 (1950: 1.014.160; 1951: 1.143.624). Kuipbaden. Het aantal verstrekte kuipbaden liep in 1951, ten op zichte van 1950, andermaal iets terug, nl. met 3828 (1950: 91.105; 1951: 87.277). De bezoekcijfers, gesplitst naar vrouwen en mannen, bedroegen 162.154,32 1.817,50 65.857,35 18.001,19 7.759,01 6.398,60 28.928,51 7.540,84 5.195,18 6.171,53 11.119,40 13.775,64 60.008,24 6.134,39 ƒ400.861,70 325.058,35 75.803,35 De weersomstandigheden waren voor de exploitatie van de zeebaden in het algemeen nog ongunstiger dan in 1950. Dat niettemin in het zeebad te Kijkduin een ongeveer gelijk aantal baden als in het voorafgaande seizoen werd verstrekt vond zijn hoofdoorzaak in de toegenomen bebouwing in de stadsuitbreiding in het westen en het zuiden van de Gemeente, waardoor op de betrekkelijke schaarse warme en zonnige dagen een zo grote toeloop naar het bad ontstond, dat de capaciteit wat kleedgelegenheid betreft, te gering bleek te zijn en vrij lange wachttijden ontstonden, hetgeen uiteraard weer nadelig werkte op het bezoek aan het bad. In het 49 228 VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER” Stortbaden Jaar. mannen. mannen. vrouwen. 1951. B. Zeebaden. 1950 i 414 639 J» Gemiddeld per bad. 5» S, Absolute cijfers. Gemiddeld per bad. Absolute cijfers. Exploitatieoverzicht. Kostenvergelijking badhuizen 1950/1951. 1950. 5» ƒ0,11280 0,00082 0,04482 0,01336 0,00662 0,00446 0,02029 0,00592 0,00413 0,00351 0,00562 0.01398 0,03891 0,00271 0,27795 0,22202 0,05593 137.426,96 1.002,39 54.608,13 16.280,94 I 8.062,65 5.428,96 24.715,11 7.209,02 5.033,66 4.271,42 6.851,30 17.036,68 47.405,87 3.313,09 0,11877 0,00133 0,04824 0,01319 0,00568 0,00469 0,02119 0,00552 0,00381 0,00452 0,00814 0,01009 0,04395 0,00449 0,29361 0,23809 0,05552 338.646,18 270.504,88 68.141,30 Kuipbaden vrouwen. 46 990

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 176