14 4 zeebad Scheveningen werden 94.031 baden verstrekt tegen 113.086 in 1950; voor het zeebad Kijkduin waren deze cijfers respectievelijk 16.258 en 17.712. De op de bijlagen II en III opgenomen staten geven een vergelijkend overzicht van het bezoek aan de baden. Ook dit jaar werden de baden door veel vreemdelin gen en groepen schoolkinderen bezocht. Bezoek. In totaal werden in dit schoolzwembad 76.640 baden verstrekt tegen 71.457 in 1950. Dit aantal kon als volgt worden onderscheiden: Schoolzwemmen Evenals vorige jaren werden twee zwemcursussen voor schoolkinderen van gemeentewege gehouden, n.l. van 1 Mei tot en met 31 October en van 1 November tot en met 30 April. Gemiddeld werd hieraan door 50 scholen, zowel openbare als bijzondere, deelgenomen. In totaal werden 36.527 schoolzwemlessen verstrekt tegen 34.133 in 1950; Verhuur van het bad aan derden (o.a.verenigingen). Op de Zaterdagmiddagen, de Zondagen en in de avonduren van de overige dagen werd het bad ver huurd aan diverse zwemverenigingen en zwemclubs. Gemiddeld werd het bad op deze wijze 27 uur per week verhuurd met een totaal aantal zwemmers in 1951 van 35911 tegen 33636 in 1950. Orthopaedisch zwemmen. In totaal werden 4 202 orthopaedische zwemlessen verstrekt tegen 3 688 in 1950. De lasten over 1951 (ƒ28.092,21) daalden in verge lijking met die over 1950 32.595,43) met 4.503,22. De baten van dit zwembad, uit hoofde van de ver huring van het bassin aan derden, stegen in 1951 (ƒ10.908,77) ten opzichte van die over 1950 (ƒ10.449,25) met 459,52. Het tekort op dit zwembad bedroeg in 1951 ƒ16.766,71 tegen ƒ21.593,86 in 1950 en werd door de Gemeente aan de Stichting vergoed als vergoeding voor schoolzwemonderricht. De vermindering van de lasten is- hoofdzakelijk het gevolg van lagere kosten van onderhoud aan gebouwen en installatie. Het zwemwater in het Zuiderpark-zwembad en het schoolkinderzwembad aan de Escamplaan werd in de loop van het verslagjaar regelmatig door de Genees kundige en Gezondheidsdienst gecontroleerd. De beoordeling was steeds zeer gunstig. De lunchroom was dit seizoen voor het laatst in exploitatie bij de Gemeentelijke Dienst voor School- kinderzorg. Het nadelige saldo van deze exploitatie, ten bedrage van ƒ901,06, werd door de Stichting aan genoemde Dienst vergoed. Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur der Stichting „CENTRAAL BADBEHEER” in zijn vergadering van 23 Juli 1952. J. VAN AARTSEN, Voorzitter. M. BLEI WEISSMANN, Secretaris. De lasten over 1951 (ƒ112.214,67) vermeerderden in vergelijking met die over 1950 101.746,86) met ƒ10.467,81. Deze stijging is hoofdzakelijk een gevolg van de met rond ƒ10.000,toegenomen personeelskosten van het zwembad. De baten over 1951 48.029,50) waren ongeveer gelijk aan die over 1950 47.491,20). In verband hiermede steeg het nadelige saldo over 1951 64.185,17) ten opzichte van dat over 1950 (ƒ54.255,66) met ƒ9.929,51. Bezoek. De invloed van de in het algemeen voor de exploi tatie van een open zwembad nog ongunstiger weers omstandigheden dan in 1950 liet zich duidelijk gelden: het aantal verstrekte baden bedroeg 214.747 tegen 217.928 in 1950. Het bad was geopend van 26 Mei tot en met 20 Sep tember. Gedurende deze 118 dagen werden gemiddeld per dag 1819 baden verstrekt (vorig jaar 1928). Het grootste aantal bezoekers op 1 dag bedroeg 5.309 en wel op 16 Juni (vorig jaar 6.935 op 7 Juni). De op bijlage IV opgenomen staat geeft een verge lijkend overzicht van het bezoek aan het bad. Diploma-zwemmen Aan een groot aantal personen werd wederom door het personeel van het zwembad zwemonderricht ge geven. In totaal kon aan 436 (vorig jaar 489) personen het diploma I en aan 196 (vorig jaar 181) personen het diploma II worden uitgereikt. Aan het schoolzwemmen werd dit seizoen wederom door ca. 50 scholen deelgenomen. In totaal werden 18.912 schoolzwemlessen gegeven tegen 19.217 in 1950. De lasten over 1951 102.934,89) stegen in verge lijking met die over 1950 101.712,02) met ƒ1.222,87. De baten over 1951 41.177,79) daalden in verge lijking met die over 195Ö 46.071,32) met ƒ4.893,53. In verband hiermede steeg het nadelige saldo over 1951 61.757,10) in vergelijking met dat over 1950 (ƒ55.640,70) met 6.116,40. De daling van de baten houdt verband met het ver minderde bezoek. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. D. Zwembad Escamplaan. Exploitatie-overzicht. E. Algemeen. Kwaliteit zwemwater. Lunchroom zwembad Zuiderpark. Exploitatie-overzicht. C. Zwembad Zuiderpark. Schoolzwemmen Exploitatie-overzicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 177