Gemeentelijk Scheidsgerecht: Prof. Dr G. A. van Poelje, lid-voorzitter; Mr S. J. R. de Monchy, plaats vervangend lid-voorzitter; Ir Drs B. B. C. Felix, Jhr Mr R. W. J. den Tex, W. Bokeloh, Meijer de Vries, leden; Ir J. D. Tours, Mr D. J. Veegens, Dr F. H. van der Laan, Ir W. J. Harders, Mr J. van Wolferen, Mr G. J. Lammers, Mr J. G. M. Overmars en Mr B. J. Geveke, plaatsvervangende leden; Mr W. Nieuw- hoff Jr, secretaris; Mr J. A. Zandee, plaatsvervangend secretaris. Bibliotheekcommissie van de medische en pharma- ceutische bibliotheek: Jhr P. H. Verspyck, geneesheer- directeur der Gemeenteziekenhuizen, lid-voorzitter; J. A. Putto, directeur van de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst, Dr J. Doijer, vertegen woordigers van de „Vereniging Medisch en Pharma- ceutisch Leesmuseum en Bibliotheek”, J. F. Kok, directeur van de Gemeenteapotheek, leden; Mr H. J. van de Poel, lid-secretaris-penningmeester, referendaris ter Gemeentesecretarie; Dr H. van Wely, eerste ge neesheer bij de Gemeenteziekenhuizen, Dr J. W. G. ter Braak, neuroloog-psychiater bij de Gemeente ziekenhuizen, Dr J. A. Molhuysen, vertegenwoordiger van de „Vereniging Medisch en Pharmaceutisch Lees museum en Bibliotheek”, Dr F. P. Koumans, biblio thecaris van de Medische en Pharmaceutische Biblio theek, adviserende leden. landse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, afdeling ’s-Gravenhage en omstreken: Dr J. Obbink; voor de Prot.-Christelijke bevolkingsgroep: Dr H. J. J. Fesevur (Diaconesseninrichting „Bronovo”), Ds H. J. Dijckmeester; voor de Rooms-Katholieke bevol kingsgroep: A. L. M. Dinkhuijsen, arts, Dr L. J. J. M. Fick, geneesheer-directeur van het R.K. Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo; voor de niet-confessionele bevolkingsgroep: W. K. Dicke, arts, geneesheer- directeur van het Juliana-Kinderziekenhuis; secretaris: Mr H. J. van de Poel, referendaris ter Gemeente secretarie van ’s-Gravenhage. Commissie van onderzoek ouderdomsuitkeringen: Wethouder C. H. P. W. van den Oever, lid-voorzitter; Mr H. J. van de Poel, plaatsvervangend lid-voorzitter; W. C. A. Riem Vis, H. L. Kooper, Jhr Mr G. Th. Gevers-Deynoot, mevrouw Mr D. R. E. Oppenheimer- Belinfante, mevrouw Ch. J. J. Feber-Hodes; E. A. P. Pieters en N. F. A. Vugts, leden; mevrouw J. A. Neu- teboom-Uljee, Jac. Dubbeldam en A. J. van Hagen, plaatsvervangende leden; H. Thierry, secretaris. Commissie van advies met betrekking tot aange legenheden van rechtsherstel: Wethouder C. H. P. W. van den Oever, lid-voorzitter; W. F. Wijthoff, P. de Graaff, Mr W. Nieuwhoff Jr, W. Brusse, W. D. Lelieveld en A. A. Basoski, leden; Mr J. Velders, lid- secretaris. Commissie van advies voor het Gemeentelijk Fonds voor achterstallig onderhoud van woningwetwoningen. Deze commissie werd ingevolge een besluit van B. en W. van 8 Januari 1951 opgeheven, aangezien de laat ste uitkeringen uit het Fonds, overeenkomstig het in de vergadering van 15 December 1950 vastgestelde advies, zijn geschied. Commissie van advies inzake het afgeven van be wijzen van goed gedrag aan personen, die een of meer strafvonnissen te hunnen laste hebben, behoudens voor zoveel die bewijzen moeten strekken voor plaatsing in Gemeentedienst: Mr L. B. J. Vermeulen, voorzitter; Mr A. Ikman van Burck en Ds P. Nomes, leden. Bestuur van de Stichting „Centraal Badbeheer”Zie het verslag van die Stichting. Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer” Zie het verslag van die Stichting. Commissie van Bijstand voor de Landbouw statistiek: Jhr H. J. Repelaer van Driel, Ir J. M. Riemens en S. G. A. Doorenbos. Commissie, belast met de liquidatie van het Haags Crisis Comité: (sedert 1 November 1942 in liquidatie): C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken, G. H. J. Berckenkamp en Mr W. C. C. van Romondt Vis. Gemeentelijk Comité tot steun aan hulpbehoeven den: C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken, voorzitter; G. H. J. Berckenkamp, le secretaris; Mr E. Heringa, 2e secretaris; Mr W. C. C. van Romondt Vis, penningmeester; J. J. van Langen, H. R. Plomp, W. van Zon, P. de Wit en J. C. van Straaten, leden; K. J. v. d. Mijl en J. J. van Weeren, plv. leden. Bestuur van de Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen te ’s-Gravenhage”Zie het verslag van die Stichting. Bestuur van de Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding: Zie het verslag van die Stichting. Bestuur van de Haagse Kunststichting: Dr J. P. A. Eernstman, voorzitter; Dr J. Hulsker, toegevoegd secretaris; vacature, penningmeester; leden (Raads- Adviescommissie voor de dienst kledingverstrek king: lid-voorzitter: P. de Graaff, directeur van de Gemeentelijke Reinigingsdienst; leden: C. van der Kruit als ambtenaar van de Brandweer, W. Wieringa en H. Berends (plaatvervangende leden: P. M. Ver bruggen en P. G. Pattijn) namens de aan het centraal overleg deelnemende organisaties; J. J. Riem Vis, directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst, Mr W. Nieuwhoff Jr, hoofd van de afdeling Personeels zaken der Gemeentesecretarie; secretaris: H. J. J. Witteman, hoofdcommies ter Gemeentesecretarie. P rij zencommissie voor de gemeente ’s-Gravenhage: W. M. Metman, lid-voorzitter; G. H. J. Berckenkamp, plaatsvervangend lid-voorzitter; mevrouw I. S. Stibbe- Koopman, J. H. Krooshof en J. W. Oltmans, leden; mevrouw M. M. Klein-Coster, N. F. A. Vugts en F. H. M. Lem, plaatsvervangende leden; A. J. van Hagen, secretaris. 9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 17