14 Artikel II. Zeebaden. Artikel III. Zwembaden. Totaal B. Artikel I. Badhuizen. Totaal rond 4.600 b. lagere zakelijke uitgaven rond 3.900, Blijft 700,— 7 a. hogere personeelsuitgaven rond c. hogere kapitaallasten rond Het exploitatie-tekort van de badhuizen bleef rond 7.000,beneden de in de loop van het verslagjaar gewijzigde raming. De op dit artikel geraamde ontvangsten bedroegen, hoofdzakelijk als gevolg van de op 2 Juli 1951 inge voerde tariefswijziging en de toeneming van het aantal verstrekte baden, rond 23.800,meer dan daarvoor in de begroting was opgenomen. De uitgaven van dit artikel overschreden met rond 18.600,de raming en wel hoofdzakelijk als gevolg van: a. hogere personeelsuitgaven rond 2.000,voor namelijk verband houdend met de niet geraamde uitkeringen krachtens de „Tijdelijke Ziektekosten verordening” Het exploitatie-tekort van de zwembaden bleef rond 2.300,beneden de in de loop van het verslagjaar gewijzigde raming. De op dit artikel geraamde ontvangsten bedroegen rond ƒ3.000,meer dan daarvoor in de begroting was opgenomen, hoofdzakelijk als gevolg van meerdere ontvangsten voor het geven van schoolzwemonderricht. De uitgaven overtroffen de raming met rond flW, en wel hoofdzakelijk als gevolg van: 3.300,— 1.300,— FINANCIEEL OVERZICHT. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, bedraagt het totaal der onder A genoemde tekorten op de exploi tatie van de Bad- en Zweminrichtingen 14.300, minder, en het totaal der onder B genoemde exploitatie vergoedingen bijna fl.'ll,meer dan waarop bij het opmaken van de begroting voor 1951 was gerekend, zodat de uiteindelijk ten laste van de Gemeente ko mende kosten rond 6.600,lager zijn dan de daar voor in de Gemeentebegroting uitgetrokken bedragen. b. hogere zakelijke uitgaven rond 11.300,voor namelijk in verband met hogere kosten van brand stoffen, waterverbruik, stroomverbruik en druk werk; c. hogere kapitaallasten rond 5.300,verband houdend met verhoogde aflossingskosten wegens totstandgekomen vernieuwingen en uitbreidingen van de badhuizen. a. Mindere personeelsuitgaven rond 3.000,ver band houdend met de kortere openstellingstijd van de zeebaden als gevolg van de ongunstige weers omstandigheden; b. Mindere zakelijke uitgaven rond 4.000,—, hoofd zakelijk als gevolg van lagere kosten van egaliseren van het strand. De onder b. bedoelde vermindering houdt hoofd zakelijk verband met lagere kosten van onderhoud gebouwen. Het exploitatie-tekort van de zeebaden bleef rond 7.000,— beneden de in de loop van het verslagjaar gewijzigde raming en wel hoofdzakelijk als gevolg van: VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER 2.836,80 2.000,— 16.000,— 16.766,77 2.000,— 3.357,— 5, J, 63.683,61 56.000,— 272.045,— 265.429,23 Totaal generaal Uitkomsten over 1951. Algemene beschouwingen. 77.045,— i 68.500,— 66.500, 5.707,06 201.745,62 4.000,— 216.045,— B. Vergoeding voor: Exploitatie schoolkinderbad Nieuwe-Havendwarsstraat Schoolkinderbaden Schoolzwemonderricht zwembad Zuiderpark Exploitatie-tekort zwembad Escamplaan Schoolzwemonderricht in de zweminrichtingen Maurits- kade en Regentes A. Tekorten op de exploitatie van: Badhuizen Zeebaden Zwembad Zuiderpark Badinrichting Harsten- hoekstraat Totaal A. 6.000,— 30.000,— Geraamd j voor 1951. 7.429,45 33.293,59 70.096,29 61.757,10 64.185,17

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 180