ALGEMEEN OVERZICHT. Rayon 1 Rayon 2 1 Rayon 3 Rayon 4 -(-) Van de ambtenaren waren gedetacheerd: één boek houder C bij de algemene dienst der Gemeente en één boekhouder C bij de Gemeentelijke Credietbank. In militaire dienst waren op 31 December 1951: 3 jongmaatjes-plantsoenwerker. In de loop van het verslagjaar werd in totaal 731 (855 */2) werkdagen buitengewoon verlof verleend, waarvan 102 (126) aan ambtenaren en 629 (792’/2) aan werklieden. Gedurende het verslagjaar was het verzuim tenge volge van ziekte en ongeval als volgt (zie overzichten A. en B.). GEMEENTEPLANTSOENEN VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. II ORGANISATIE Door de uitbreiding van het stadsgebied werd één rayon aan het reeds bestaande aantal toegevoegd. Thans wordt gewerkt in vier rayons, welke de volgende af delingen omvatten: Afdeling 0 Oostduinen 1 Scheveningen 2 Westduinen Afdeling 3 Ockenburgh 5 Binnenstad Afdeling 4 Zuiderpark Afdeling 6 Slachthuiskade 7 Bezuidenhout -( O -( -) III. PERSONEEL. BIJLAGE 15 I. BEHEER. De Dienst der Gemeenteplantsoenen werd beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie van Bijstand in het beheer van de Plaatse lijke Werken en Eigendommen. De Commissie bestond op 31 December 1951 uit mevr. N. C. Boumavan Strieland en de heren Jhr Mr J. M. M. van Asch van Wijck, P. den Duik Hzn., G. W. Hijlkema, K. J. Nieukerke en Dr Mr J. A. M. van Staaij, leden. Voorzitter was de heer Ir L. J. M. Feber, Wethouder van Wederopbouw en Volkshuisvesting, voorzover het betrof de vraagstukken nopens de wederopbouw; voor de overige vraagstukken werd de Commissie voorge zeten door de heer Drs C.A.A. van Luttervelt, Wethou der van Openbare Werken. Tijdelijke. Totaal. Vaste. 2( 3) 69 71) Totaal i 63 64) 4( 4) 1) 358 (379) 221 (210) 81 (80) A. over Categorie. 5,15 (4,62) 7 278 (5 922) 450 (421) 16,3 (14,9) Gehele personeel B. Aantal Categorie. Gehele personeel 75 (59) 1 002 (856) 450 (421) 91 (65) Ambtenaren Werklieden Ambtenaren Werklieden Aantal ziekgemelde personen. 41 29) 264(215) 4(4) 87 (61) 47 47) 400 (351) 763 451) 6 515 (5 471) Totaal aantal ziektedagen 2(2) 73 (57) 70 70) 380 (351) 34 37) 968 (819) a. Ambtenaren. Technische dienst Administrat. dienst Gemiddeld aantal ziektedagen per ziektegeval. 16.2 9,6) 16.3 (15,6) 70 70) 380(351) 32 32) 31 32) Gemiddeld aantal ziektedagen per man. Gemiddeld aantal ziektegevallen per man. 0,67 (0,67) 1,05 (1,00) 3,31 (2,05) 5,50 (5,16) 154 (153) 124 (159) 12 13) 1 O 62 49) 5( 4) 34 33) 35 38) Aantal ziek meldingen. Op arbeids over eenkomst. 2( 3) 1) De tussen haakjes geplaatste aantallen hebben betrekking op het dienstjaar 1950. 2 2) 30 (69) -(-) 2( 2) 35 (42) 1 2) 43 (34) -( 2(1)’ 2(3) het personeel over het jaar 1951. Gemiddeld aantal personeel I in dienst over 1951. Totaal aantal ver- I zuimdagen. b. Werklieden. Voor- en tuinlieden. Plantsoenwerkers. Vaklieden I Duinwakers Overige werklieden Minder-validen 17 (18,5) 0,49 (0,53)10,06 (0,06)| 0,15 (0,17) 13.3 (14,4) 2,55 (2,33) 0,26 (0,21) 0,82 (0,77) 13.4 (14,5) 2,23 (2,03)0,20 (0,18) 0,71 (0,67) 150 (149) 59 48) 11 11) 1 19(14) 5( 4) 56 (89) 1 305 (244) 447 (398) Ongevallen cijfer (per 100 arbeids dagen). 2) getroffenen. I meldingen. Het personeel was op 31 December 1951 als volgt samengesteld.1) Overzicht van Overzicht van het verzuim wegens ongevallen Aantal ongeval- meldingen, welke tot verzuim aanleiding gaven. Ziektecijfer (per 100 arbeidsdagen).2) 4(4) 100 (73) 104(77) 1) De tussen haakjes geplaatste aantallen hebben betrekking op het dienstjaar 1950. 2) Aantal arbeidsdagen per jaar van de ambtenaren: 22982. werklieden: 118371. 10,9 6,4) 17,1 (15,6) over het jaar 1951 Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld aantal personeel j aantal ver- aantal onge- aantal in dienst zuimdagen val-verzuim i ongevallen over 1951. per ongeval. per man. per man. 16,2 (14,1) I 0,99 (0,95) het ziekteverzuim van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 182