15 e. VI. 2 Aan premie ingevolge de Ziektewet was over 1951 verschuldigd f 7.482,31 (f4.786,16). Het verhaal heeft bedragen f 1.639,84 (f 1.074,23). Per saldo is dus door de Dienst een bedrag van f 5.842,47 (f3.711,93) te betalen. Volontairs. Op 31 December 1951 waren 3 (6) volontairs bij de Dienst werkzaam. In de loop van het verslagjaar zijn 12 (17) volontairs in dienst gekomen; 15 (15) volontairs verlieten de Dienst. Aan deze volontairs werd een ver goeding verstrekt, welke voor ieder afzonderlijk werd bepaald, echter met een maximum van f 60,per maand of f 15,per week. De uitkeringen van de Raad van Arbeid wegens ziek te beliepen in het afgelopen jaar een bedrag van f5.099,90 (f 2.827,69). Deze uitkeringen zijn dus f742,57 (f 884,24) lager dan de door de Dienst te betalen premie. Aan premie ingevolge de Ongevallenwet was over 1951 verschuldigd f 13.816,83 (f 12.263,77). Aan uit keringen wegens ongevallen werd in 1951 van de Rijks- verzekeringsbank ontvangen een bedrag van f 7.890,95 (f 5.491,58). De te betalen premie is dus f 5.925,88 (f 6.772,19) hoger dan de uitkeringen van de Rijksver- zekeringsbank. Het totaal der in 1951 uitgekeerde lonen en salaris sen, wegens ziekte en ongeval, bedraagt f 63.533,12 (f 58.929,71). V. TERREINEN. De terreinen, welke bij de Dienst in gebruik zijn, waren a. het terrein, gelegen aan de Kwekerijweg, omvattende 1. de boomkwekerij, 2. de bloemisterij, 3. het terrein ten behoeve van drie dienstwoningen; b. het terrein gelegen aan de Morsestraat; c. het terrein gelegen aan de Scheveningseweg hoek Timorstraat; d. het terrein gelegen aan de Laan van Poot; het terrein gelegen in het Zuiderpark, omvattende 1. de boomkwekerij, 2. het terrein ten behoeve van het dienstgebouw; het terrein gelegen aan de Kijkduinsestraat voor de boomkwekerij g. het terrein gelegen aan de Appelstraat voor de boom kwekerij h. het terrein aan de Gaslaan ten behoeve van de dienst gebouwen met bijbehorende werven; i. het terrein gelegen aan de Gaslaan voor de werk plaatsen J. het terrein aan de Laakweg voor het posthuis. 4. het bewaken van nieuw aangelegde plantsoenen; 5. het bestrijden van distels in het Bezuidenhoutkwar- tier en langs de Sportlaan, Duinlaan en Meer-en- Boslaan; 6. het schoonhouden van de nieuwe aanplant in de Bosjes van Poot; 7. het onderhouden van de palen en de borden in de Westduinen. Het betreft hier werkzaamheden, welke, hoewel nut tig, niet tot uitvoering zouden zijn gekomen, indien deze niet hadden kunnen worden verricht door arbeiders, die onder de genoemde regeling te werk waren gesteld. Op 31 December 1951 was het aantal dezer arbeiders 196. IV. WERKVERSCHAFFING EN WERK VERRUIMING. De bewakingsdiensten op de pleinen en de plantsoen- terreinen werden ook dit jaar grotendeels verricht door ondersteunden en minder-validen. Op 31 December 1951 waren 35 (40) wakers bij de Dienst te werk gesteld. Ook werd bij wijze van werkverschaffing een aantal minder-validen geplaatst. De door hen verrichte werk zaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verwijderen van papier uit de plantsoenen, het hakken van hout enz. Het aantal minder-validen dat op 31 December 1951 bij de Dienst werkzaam was, bedroeg 20 (28). Een aan tal pupillen van de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr Schroeder van der Kolk” werd ook dit jaar weer te werk gesteld tegen een maximale vergoeding van f 12, per week. Op 31 December 1951 waren in de arbeidstherapie 5 (6) t.b.c.-patiënten en 18 (13) zenuwpatiënten werk zaam. In de loop van het jaar werd een aantal werken uitge voerd, waarbij werklozen werden te werk gesteld in het kader van de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzienings- regeling voor handarbeiders. Bedoelde objecten waren: 1. het schoonhouden van de nieuwe aanplant in de Scheveningse Bosjes; 2. het schoonhouden van rijwiel- en ruiterpaden; 3. het schoonhouden van bouwputten; B. De schaftlokalen en overige dienstgebouwen. Ook in 1951 is er enige verbetering gebracht in de stand der schaftlokalen. Op het terrein aan de Laan van Poot werden enkele bouwvallige keten vervangen door een nieuwe schaftkeet met kantoorruimte. Het in het vorige verslag vermelde nieuwe posthuis GEBOUWEN EN INRICHTINGEN. A. Het administratiegebouw aan de Gaslaan 161. In het verslagjaar moest worden overgegaan tot het vernieuwen van de riolering. Deze functionneerde slecht, hetgeen onaangename gevolgen had. Bij onderzoek bleek, dat de leidingen totaal waren vergaan. De riole ring is aangesloten op het stadsriool, hetgeen voorheen niet het geval was. Het houten cantinegebouw, dat ook als recreatiezaal voor het personeel wordt gebruikt, vertoont tekenen van verval. In de loop van het jaar moesten enige kleine noodreparaties aan de vloer worden verricht. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 183