15 3 in het Bezuidenhoutkwartier, aan de Koningin-Sophie- straat, werd in 1951 door Gemeentewerken gebouwd. Het gebouw kon echter nog niet worden opgeleverd, aangezien nog enkele onderdelen, waarvoor bijzondere voorzieningen vereist zijn, moeten worden uitgevoerd. Het dienstgebouw in het Zuiderpark verkeert in uiterst slechte staat. Het zeer bouwvallige houten lokaal is voor het doel niet meer geschikt. De kantoorruimte is geheel onvoldoende. Een groot bezwaar is het ont breken van een behoorlijke sanitaire installatie, electri- citeit en waterleiding. Het nieuwe schaftlokaal in het park Westhof werd in 1951 in gebruik genomen. In het verslagjaar zijn door de bloemisterij grote hoe veelheden voorjaars- en zomerbloemplanten afgeleverd. De kwaliteit was bevredigend. Daar de behoefte groter was dan de beschikbare hoeveelheden moest veel wor den aangekocht, vooral in verband met de Bloemen- week, waarvoor veel extra versieringsmateriaal nodig was. Een grote verbetering werd bereikt door het herstel len van het dak van de zg. laurierkas. De roeden van het dak en de beglazing werden vernieuwd. In de kas werden nieuwe stellingen gebouwd van oude verwar mingsbuizen. Aan de kleine kweekkas werden noodzakelijke voor zieningen getroffen teneinde deze tegen verval te be hoeden. Voortgegaan werd met het opknappen der bakramen, zodat deze nu grotendeels in goede staat verkeren. Door de kwekerijen en de bloemisterij werden in 1951 afgeleverd: 147 130 bolgewassen, 13 431 vaste planten, 170 796 zomergoed, 53 110 voorjaarsgoed, 229 450 bomen en struiken. XI. ONDERHOUD WANDELPLAATSEN EN PLANTSOENEN. Het onderhoud van parken en plantsoenen geschied de op de normale wijze, waarbij naar een zo groot mo gelijke bedrijfszuinigheid werd gestreefd. Evenals in de vorige jaren werden op verschillende plaatsen versleten afrasteringen door nieuwe vervangen of waar mogelijk, gerepareerd. Aan de Noordpolderkade moest o.a. wor den overgegaan tot het plaatsen van een nieuw plant- soenhek, daar het oude geheel was vergaan en reparatie daarvan niet meer verantwoord was. De glooiingen langs de Noordpolderkade moesten noodzakelijk wor den hersteld, daar zij waren verzakt.Van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om tevens een verbetering aan VIII. WERKPLAATSEN. De werkplaatsen hebben in 1951 goed gefunction- neerd. Op verschillende plaatsen in de stad werden nieuwe afrasteringen om de plantsoenen geplaatst o.a. bij nieuwe aanleg in de Moerwijk; vergane hekwerken werden vernieuwd en hersteld. Het onderhouden van hand- en motormaaimachines, tuintrekkers en motorvoertuigen geschiedde in eigen beheer. Ten behoeve van het zg. kleine vervoer werd een lich te bestelwagen met open laadbak aangeschaft (Mata dor). Een nieuw aangekochte bougietester bewijst goede diensten. In de schilderswerkplaats werd in het dak eenlicht- kap gemaakt. Ten behoeve van het personeel der werkplaatsen wer den twee douchecellen ingericht. Teneinde het vrachtvervoer zo efficient mogelijk te maken werd hiervoor een nieuwe regeling getroffen, welke een gunstig resultaat heeft opgeleverd. Met de uitvoering hiervan werd de chef van de werkplaatsen belast. IX. WERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN. De werktuigen en gereedschappen werden in het ver slagjaar op de gebruikelijke wijze onderhouden. X. ONDERHOUD VAN BEPLANTINGEN BIJ GEMEENTEGEBOUWEN. Het onderhoud vond op de gebruikelijke wijze plaats. Evenals in vorige jaren werden bij enkele scholen be plantingen hersteld, welke door oorlogsschade geheel of gedeeltelijk verloren waren gegaan. VII. KWEKERIJEN EN BLOEMISTERIJ. De weersomstandigheden zijn in het verslagjaar gun stig geweest voor het welslagen van de cultures. Het in het vorige verslag gememoreerde tekort aan leverbare straat- en laanbomen werd wel kleiner, maar is nog niet verdwenen. Voor de aanplant in de Scheveningse Bosjes en voor de nieuwe plantsoenaanleg in het Zuidelijke gedeelte van de stad werden door de kwekerijen grote hoeveel heden plantmateriaal geleverd. Niettemin was de voor raad onvoldoende om aan de grote behoefte te kunnen voldoen. Derhalve moesten elders grote hoeveelheden planten worden aangekocht. Teneinde de administratie van het afgegeven plant materiaal te vereenvoudigen, werd een uniforme in deling van de verschillende kwekerijen gemaakt, geba seerd op een nummersysteem. Dit blijkt in de practijk goed te voldoen. Om de op de kwekerijen aanwezige planten te waar deren, werd aan een commissie, bestaande uit een han- delskweker, een ambtenaar van de Plantsoenen te Rot terdam en een hoofdopzichter van de Dienst, opgedra gen het aanwezige materiaal te prijzen. Bij het samen stellen van de commissie werd een beroep gedaan op de directeur van de Plantsoenen te Rotterdam, die onmid dellijk bereid was medewerking te verlenen. Op de kwekerij Westduin werden enkele te laag lig gende terreingedeelten opgehoogd. De bemesting vond op de gebruikelijke wijze plaats, waarbij op ruime schaal werd gebruik gemaakt van compost. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. Bloemisterij. Kwekerijen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 184