15 Dit park verheugt zich in een toenemende belangstel ling van het publiek. De beplanting ontwikkelt zich Hetgeen in het vorige jaarverslag over dit park werd geschreven is nog onverminderd van kracht. In 1951 moest wederom een aantal uitgeleefde bomen worden geruimd. Door deze noodzakelijke dunning werd het park kwetsbaarder, daar de weersinvloeden hier vrij spel hebben op een terrein, dat onbeschut ligt. De beplanting herstelt zich langzamerhand van de geleden oorlogsschade. De in de oorlog kaalgehakte es sen lopen op de wortels weer uit, waardoor het park opnieuw een hoofdbestand van opgaand hout verkrijgt. te brengen door het versmallen van de onnodig brede trottoirs ten voordele van de plantsoenstroken, waar door de glooiing aanmerkelijk flauwer werd. Deze ver betering heeft tot gevolg, dat verzakkingen niet meer zullen voorkomen en het onderhoud minder kostbaar wordt. Het geheel maakt nu een zeer verzorgde indruk en komt de stadswijk ten goede. Ook in 1951 kwam een zeer groot aantal aanrijdingen voor waardoor vele bomen en hekwerken schade op liepen. In de meeste gevallen konden de daardoor ver oorzaakte kosten op de betrokkenen worden verhaald. In het najaar werden weer grote partijen bloembollen uitgeplant, waarbij ook aandacht werd besteed aan het centrum van Scheveningen, zodat de badplaats in het voorjaar zal zijn versierd met een fleurige beplanting van bloeiende bolgewassen. Aan de vele aanvragen voor het snoeien van bomen op erfpachtsgrond werd zoveel mogelijk voldaan. Ook werd, waar mogelijk, voldaan aan verzoeken tot het snoeien van straatbomen, die door hun dicht gebladerte het zonlicht voor de woningen wegnamen. Wederom moesten vele straatbomen worden geveld, daar zij waren aangetast door de iepenziekte. Behalve iepen moesten ook andere zware bomen worden gerooid. Een nauwkeurig onderzoek naar de toestand van een groot aantal zware straatbomen heeft namelijk aangetoond, dat vele, ogenschijnlijk volkomen gezond, hol en verrot waren. Aan de boombeplanting, welke een belanrijk onder deel der stadsbeplantingen vormt, wordt voortdurend aandacht besteed. Nog steeds wordt veel ongerief ondervonden van los lopende honden, die jaarlijks veel schade aan de open bare beplantingen veroorzaken. In 1951 werd dit park voor het publiek toegankelijk gesteld. De beplanting ontwikkelt zich zeer goed. De nieuwe afrastering om het park kon in het verslagjaar nog niet tot stand komen. De beplanting in het park werd op de gebruikelijke wijze onderhouden. De in 1948 aangelegde bloementuin trekt jaarlijks vele bezoekers en heeft langzamerhand bekendheid ge kregen. Wederom werd een gedeelte van de grote speelweide hersteld. Het park heeft wederom goede diensten be wezen bij de festiviteiten tijdens de Bloemenweek 1951. Verschillende malen werd de speelweide verhuurd aan verenigingen. De na de oorlog aangebrachte beplanting ontwikkelt zich goed. Het prieel op het uitzichtspunt werd gere pareerd. Het gerestaureerde gedeelte ten westen van de Ver- Huëllweg is gereedgekomen. Een nieuw rijwielpad van de Koninginnebrug naar de Scheveningseweg werd voor het verkeer opengesteld. Hetzelfde geschiedde met een nieuw rijwielpad van de Bataaf naar de Kerkhof- laan. In het direct na de oorlog herstelde gedeelte van de bosjes werd voortgegaan met bijplantende beplan ting werd naar behoefte verzorgd. Aan de Haringkade werd een gedeelte van de Scheve ningse Bosjes bestemd voor de aanleg van de miniatuur stad M ad urodam, waarmede in de loop van 1951 werd begonnen. In verband hiermede zijn door de Dienst verscheidene werkzaamheden uitgevoerd. gunstig. Aan de zijde van de Floris-Grijpstraat is het oude voetbrugje vervangen door een nieuwe brug, wel ke ook de mogelijkheid biedt om, uitsluitend voor dienstgebruik, met voertuigen in het park te komen. Het nieuw aangelegde gedeelte werd zorgvuldig ver zorgd. Het terrein ligt ongunstig ten opzichte van de zeewind, waardoor veel dood materiaal moest worden vervangen. De staat, waarin zich het oude gedeelte van het park bevindt verdient bijzondere aandacht. Bosbouwkun dige maatregelen, welke de houtopstand tegen verval kunnen behoeden, kunnen niet lang worden uitgesteld. Een gedeelte van de oorlogsschade aan de beplanting van de Bosjes van Poot werd hersteld. De beplanting van dit park werd in 1951 op de nor male wijze onderhouden. De Provinciale Waterstaat is nog niet tot het definitieve herstel van de oever langs de Vliet overgegaan. Wel zijn enkele vernielde stukken in de oever aangevuld met puin. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. 4 Park Arendsdorp. Park Overvoorde. Park Steenvoorde. Park Westhof. Park Ockenburgh. Westbroekpark. Nieuwe Scheveningse Bosjes. Scheveningse Bosjes. Meer en Bos. Bosjes van Poot. Park Vreugd en Rust te Voorburg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 185