15 235 5 Over dit park zijn wat de beplanting betreft geen bij zonderheden te vermelden. Met Gemeentewerken is contact opgenomen over reparatie, eventueel vernieu wing, van de afrastering, welke gedeeltelijk in zeer slech te staat verkeert. De beplanting van het park werd op de gebruikelijke wijze onderhouden. Wijziging ontstond nabij de kwe kerij, waar een weg werd aangelegd, welke de ringweg van het park verbindt met de Loevesteinlaan. Op de grens van het park werd een monumentaal toegangshek gebouwd. Voor het aanleggen van deze weg moest een gedeelte van de kwekerij worden opgeofferd. De nieuwe toegang is alleen bestemd voor verkeer van voetgangers en wielrijders. Inmiddels heeft de oppervlakte van het Zuiderpark uitbreiding ondergaan door toevoeging van een strook aan de zijde van het stratenplan Morgenstond. De be planting is hier voor een deel reeds aangebracht. De nieuwe parkstrook is met het oude park verbonden door twee bruggen. Teneinde de beschikking te verkrijgen over voldoen de werkterrein bij het dienstgebouw werd de Kruiden tuin verplaatst naar het gedeelte van de kwekerij, dat grenst aan de Wetenschappelijke tuin. Op de grote speelweide werd een proefijsbaan voor kinderen aangelegd. Deze heeft nog geen dienst gedaan, aangezien er geen vorst van betekenis is geweest. In dit park zijn in 1951 geen bijzondere voorzienin gen getroffen. Enkele hekwerken werden hersteld. En kele oude beuken, welke gevaar opleverden, werden ge rooid. 5 3 De beplanting van het Westduinpark werd in 1951 op degebruikelijkewijzeonderhouden. Deinhetvorigejaar aangelegde paden werden gedeeltelijk van een teerlaag voorzien. In het gedeelte tussen de Harstenhoekweg en het Zwarte Pad werden de door oorlogsschade vernielde wandelpaden hersteld, zodat dit gebied nu weer nor maal bereikbaar is voor het publiek. Ook de afrasterin gen langs de paden werden hersteld of, waar nodig, op nieuw aangebracht. De beplantingen werden op de ge bruikelijke wijze onderhouden. De voorgenomen af dekking van het puinstort is in 1951 nog niet geschied. In verband met het bouwwerk van de Bataafse Pe- troleummaatschappij moesten aan de Carel-van-By- landtlaan enige voorzieningen aan de straatbeplanting worden getroffen. Ten behoeve van de tentoonstelling van Nederlandse beeldhouwkunst in het Gemeentemuseum werden en kele voorzieningen getroffen aan de beplanting i.v.m. het plaatsen van beeldhouwwerk in de openlucht. Medewerking werd verleend aan de inrichting van de op 4 en 5 Juli 1951 in de zaal van de Dierentuin gehou den tentoonstelling van de vakgroep voor het Begrafe niswezen. Aan deze tentoonstelling was een kleine expositie van voorbeelden van begraafplaatsaanleg ver bonden, welke zeer veel belangstelling trok van deskun digen op dit gebied. In December 1951 werd wederom een aantal kerst bomen geplaatst op verschillende punten in het stads centrum. De verlichting van deze bomen werd verzorgd door het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf. Aan de Johan-van-Oldenbarneveltlaan werden en kele bomen verwijderd ten behoeve van de aanleg van een taxi-standplaats. De beplanting van de enige jaren geleden aangeleg de dijk, welke het landgoed Zorgvliet scheidt van de openbare weg, werd voltooid. Ten behoeve van de aanleg van transportleidingen door de Duinwaterleiding en het Gemeentelijk Gasbe drijf werden door Gemeenteplantsoenen verscheidene werkzaamheden uitgevoerd aan de openbare beplan tingen langs het tracé dezer leidingen, o.a. aan de Regen- tesselaan en de De-la-Reyweg. De uitbreiding van het gebouw van de Eerste Neder landse Vereniging voor Kleuterzorg aan de Duiveland- sestraat no. 2 maakte het noodzakelijk enkele wijzigin gen aan te brengen in de aldaar aanwezige beplanting. Op diverse plaatsen in de stad moesten werkzaam heden aan de beplantingen worden verricht in verband met de uitvoering van asfalterings- en bestratingsarbeid en het herstel van kademuren door Gemeentewerken. De plantsoenstrook langs de Lange Vijverberg werd gewijzigd door verwijdering van het vergane hekwerk De wetenschappelijke tuin. De werkzaamheden op de wetenschappelijke tuin, afgezien van het normale onderhoud, waren er voor namelijk op gericht de oorspronkelijke plantengemeen schappen te ontdoen van overheersende of er niet in thuis horende planten, waardoor de kans geboden wordt de gemeenschappen in hun oorspronkelijke sa menstelling terug te brengen. Het was in verband daar mede ook nodig in de zich te veel uitbreidende boom- laag in te grijpen. Met het inplanten, voornamelijk van kruidachtige gewassen, werd een aanvang gemaakt. Excursies. Verscheidene liefhebbers richtten hun schreden naar deze tuin, t.w. 13 groepen particulieren cursisten leerlingen van scholen Haags Vacantie-Co- mité Nog vele anderen, hoofdzakelijk leden van biolo gische verenigingen onder eigen leiding, bezochten de tuin, doch deze groepen zijn niet geregistreerd. totaal 319 personen; 50 46 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. 9» 99 99 99 Park Cromvliet. Zuiderpark. Park Marlot. 6 Westduinpark. Oostduinen. Diverse objecten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 186