15 verdelging 6 en de klimopbeplanting en vervanging daarvan door bloemvakken, omgeven door een haag. In opdracht van de verkeerspolitie werden op ver schillende plaatsen verkeersborden geplaatst. Slakken. In het onbebouwde gedeelte van het Bezuidenhout- kwartier trad een slakkenplaag op tot groot ongerief van de bewoners van de huizen aan de Jacob-Mossel- straat. De bestrijding geschiedde met ongebluste kalk en had een bevredigend resultaat. Distels. Teneinde de last, welke door het pluizen van distels op de braakliggende bouwterreinen in het Bezuiden- houtkwartier wordt veroorzaakt, tegen te gaan, werden de distels door bespuiting met groeistoffen onschadelijk gemaakt. Het verhuren van terreinen. Ook in 1951 werden verschillende terreinen verhuurd tegen de daarvoor vastgestelde tarieven. Sportterreinen. In 1951 kwam de aanleg van het sportveld achter de Dalton-h.b.s. gereed. Het in 1950 voltooide sportveld in het stadsdeel Moerwijk lil werd in beheer overge dragen aan de Haagse Stichting voor Lichamelijke Op voeding. Op het sportveldencomplex van de Haagse voetbalvereniging „Quick” aan de De-Savornin-Loh- manlaan werden de paden van een deklaag voorzien. Het speelterrein van de H.S.L.O. aan het Pieter-de- Hooghplein te Loosduinen werd van een grasmat voor zien. Begonnen werd met de aanleg van het sportveld in het stratenplan Ketelstraat-Broekslootkade. Stichting „Groen en Bloemen”. De samenwerking met de Stichting „Groen en Bloe men” was goed. De Stichting heeft in 1951 een grotere activiteit ontwikkeld dan in het daaraan voorafgaande jaar mogelijk was. Het ledental neemt langzaam toe, waartoe ook de uitgave van het maandblad „Groei en Bloei” veel bijdraagt. Nieuwe afdelingen van „Groen en Bloemen” worden niet meer gevormd. In plaats daar van tracht de Stichting door het voeren van propaganda voor bescherming en instandhouding van de openbare parken en plantsoenen, vooral onder de jeugd, haar doel te bereiken. Werkzaamheden in verband met het plaatsen van monumenten. Door de Dienst werden werkzaamheden verricht in verband met het plaatsen van een oorlogsmonument in het plantsoen aan de Hofweg, twee beeldhouwwerken bij de ingang van de begraafplaats Westduin, alsmede het monument voor oorlogsslachtoffers op de Alge mene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Schadelijk wild. Enkele malen werd enig schadelijk wild geschoten, grotendeels konijnen en roeken. Versieringen. In 1951 werden door de Dienst 64 versieringen ver zorgd, waarvan 11 in opdracht van Burgemeester en Wethouders, 8 in opdracht van de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie, 11 ten behoeve van verschei dene Gemeentelijke diensten en bedrijven, 14 ten be hoeve van personeelsjubilea bij de eigen Dienst en 20 voor niet-Gemeentelijke instellingen. XII. ONDERHOUD VAN DE BELANTINGEN OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN. De onderhoudswerken vonden normaal voortgang. Op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan werd voortge gaan met het wijzigen van een gedeelte, dat herziening behoefde. Op de begraafplaats Westduin werden enkele laag gelegen gedeelten opgehoogd. XIII. AANBRENGEN VAN BEPLANTINGEN BIJ GEMEENTEGEBOUWEN. Gemeenschappelijke tuinen. Met de aanleg en inrichting van de gemeenschappe lijke tuinen werd ook in 1951 voortgegaan. Aan het eind van het jaar waren twee tuinen geheel aangelegd en ingericht met speelwerktuigen, piasvijvers en zand bakken voor de kinderen. De cultuurtechnische werkzaamheden werden uitge voerd door Gemeenteplantsoenen, de bouwkundige door de Gemeentelijke Woningdienst. Inmiddels werd ook met de aanleg van een aantal an dere gemeenschappelijke tuinen een begin gemaakt, hoofdzakelijk in Moerwijk I en III eerste gedeelte. In de zomer van 1951 kwam het grondwerk gereed, zodat de grasvelden konden worden ingezaaid. XIV. AANBRENGEN VAN OPENBARE BEPLANTINGEN. Het herstel van de Scheveningse Bosjes werd in het verslagjaar voortgezet door de Nederlandse Heide maatschappij met arbeiders in D.U.W.'j-verband. In de nieuwe stadsdelen Moerwijk en Morgenstond werden in een aantal straten en op verschillende pleinen beplantingen aangebracht. XV. OVERIGE BEMOEIINGEN EN BIJZONDERHEDEN. Bestrijding van plantenziekten en van schadelijk gedierte. Coloradokever en aardappelmoeheid. De wettelijk voorgeschreven controlemaatregelen werden in samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst op de normale wijze uitgevoerd. Gelukkig bleek de Gemeente ook in 1951 gevrijwaard van een invasie van coloradokevers. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. 1) D.U.W. Dienst Uitvoering Werken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 187