15 Belangrijke stormschade kwam in 1951 niet voor. De Dienst heeft een belangrijk aandeel gehad in de stadsversiering in het kader van de Bloemenweek 1951. Deze eerste bloemenweek was nog een experiment. De Dienst stond wat de stadsversiering betreft voor een moeilijke taak, daar de hoeveelheid beschikbaar versieringsmateriaal volkomen ontoereikend was. Met een praalwagen werd deelgenomen aan het bloe mencorso op de laatste dag van de bloemenweek. Ook in 1951 werden talrijke excursies gehouden naar verscheidene openbare parken, in het bijzonder naar het Zuiderpark (zie blz. 5). Een levendig contact met personen en instellingen in het buitenland werd ook in 1951 onderhouden. Met verscheidene kwekerijen in het buitenland vond uitwis seling van vermeerderingsmateriaal plaats. Talrijke vak genoten bezochten Den Haag en werden in de parken en kwekerijen rondgeleid. Ook werden talrijke adviezen aan personen en instellingen in het buitenland verstrekt. De directeur der Gemeenteplantsoenen, Medewerking werd verleend aan de in het voorjaar van 1951 gehouden bloemententoonstelling „De Hof stadbloem”. In het verslagjaar werden 35 zwaneneieren uitge broed en de jongen grootgebracht. Hetzelfde was het geval t.a.v. 30 witte kwakereenden. Op verscheidene plaatsen werd de broedgelegenheid voor vogels uitgebreid, ook voor de eenden, ten behoe ve waarvan een aantal korven werd gemaakt. De vogelstand in het Zuiderpark is goed, niettegen staande enkele vogelsoorten te lijden hebben van rust verstoring door het drukke parkbezoek. Het aantal futen in het Zuiderpark neemt toe. Zelfs werd de zg. kleine fuut gesignaleerd; deze soort is echter nog niet tot broeden gekomen. Dit laatste was wel het geval met enkele velduilen. In de eendenkooi van het Zuiderpark werden enkele herstelwerkzaamheden verricht. Het Zuidelijke gedeelte van het Zuiderpark wordt ge durende de laatste twee jaren geteisterd door een spreeu- wenplaag. Een doeltreffende bestrijding daarvan is zeer moeilijk; tot nu toe zijn nog geen bevredigende resul taten bereikt. De hertenkamp in het Zuiderpark trekt veel belang stelling. Eén hertenbok is gestorven. Het aantal herten bedraagt thans vijf. Het gemeentebestuur van Voorburg heeft de herten kamp van het park Vreugd en Rust met herten bevolkt. Dit wordt door het publiek zeer op prijs gesteld. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. 7 Stormschade. Bloemenweek 1951. Excursies. Contact met het buitenland. S. G. A. DOORENBOS. Bloemententoonstelling De Hofstadbloem 1951. Verzorging van dieren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 188