15 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. de lasten IV. de lasten V. VI. III. ONDERHOUD VAN WANDELPLAATSEN EN PLANTSOENEN. II. ONDERHOUD VAN BEPLANTINGEN BIJ GEMEENTEGEBOUWEN. AANBRENGEN VAN BEPLANTINGEN BIJ GEMEENTEGEBOUWEN. ONDERHOUD VAN DE BEPLANTINGEN OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN. AANBRENGEN VAN OPENBARE BEPLANTINGEN ENZ. (Art. II van de baten en van de lasten Gewone Dienst (Art. I van de baten en van Gewone Dienst I. ALGEMEEN. (Art. V van de baten en van de lasten Gewone Dienst (Art. Ill van de baten en van Gewone Dienst (Art. IV van de baten en van de lasten Gewone Dienst VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN ƒ269.169,15 386.329,45 5,71 Art. 8 De raming van dit artikel is overschreden door de verhoging van de lonen en de materiaalprijzen en door dat meer werken (voornamelijk de aanleg van gemeen schappelijke tuinen in de Meerwijk) tot uitvoering zijn gekomen dan in de raming was voorzien. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. De raming van de begraafplaats Kerkhoflaan is over schreden door de verhoging van de lonen en materiaal prijzen. Dat het totaalbedrag onder de raming is gebleven, is een gevolg van minder onderhoudswerk, verricht aan de beplanting op de begraafplaats Westduin, omdat de intensiteit van het gebruik van deze begraafplaats be neden de verwachting bleef. Art. Art. Art. De overschrijding is een gevolg van de verhoging van de lonen en de materiaalprijzen. De kosten voor het onderhoud van deze beplantin gen bleven aanzienlijk beneden de raming, doordat het onderhoud van de tuinen bij het complex korrelbeton- woningen in Moerwijk Ill in de raming is opgenomen, hoewel de aanleg eerst aan het eind van 1951 gereed kwam, zodat met het onderhoud pas in 1952 een aan vang zal worden gemaakt. II met IV V Art. VII Art. VIII E. Van de baten kwamen boven de raming: 81.126,84 11.399,51 284.872,31 2.753,83 6.176,96 II met IV V Art. VII Art. XIII zodat het totaal van de baten boven de raming kwam met333.374,03 zodat het totaal van de lasten boven de raming kwam met 333.374,03 D. Van de baten bleven beneden de raming: I met ƒ11.092,07 III 3.167,34 VI 57.458,49 - 71.717,90 De uitkomsten van de bedrijfsrekening vertonen de volgende afwijkingen met de oorspronkelijke ramingen A. Van de lasten bleven beneden de raming: 9.261,33 2.601,59 17.605,31 -29.468,23 Doordat de kosten van de herstelwerkzaamheden in de Scheveningse Bosjes, uitgevoerd door de Nederland se Heide-Maatschappij met arbeiders in D.U.W.-ver band, op genoemde artikelen zijn verantwoord, werd het bedrag van de raming overschreden. I met III VI B. Van de lasten kwamen boven de raming: 42.641,71 8.792,26 200.654,46 10.903,76 6.176.96 F. Aan de raming moesten worden toegevoegd: Art. X, waarop werd geboekt XI, waarop werd geboekt 18.756,77 - 18.762,48 - 405.091,93 C. Aan de raming moest worden toe gevoegd Art. IX, waarop werd geboekt 47.656,59 Art. XI, waarop werd geboekt 46.016,52 - 93.673,11 - 362.842,26

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 189