10 leden) A. L. M. Dinkhuijsen en A. van Velsen; leden (niet-Raadsleden): J. H. Carpentier Alting, Mr M. Nijhoff en Jhr Mr W. C. Six. Bestuur van de Stichting Haags Cultureel Centrum: Ir L. J. M. Feber, Wethouder van Wederopbouw, voorzitter; Dr J. Hulsker, hoofd van de afdeling Kunst zaken der Gemeentesecretarie, secretaris; P. A. Fre- quin, penningmeester; C. A. Abspoel, B. van Eyssel- steijn, W. J. de Gruyter, W. Hartman, mevrouw Dra J. V. C. Bakker-Hefting, Dr W. Moll, Mr H. J, Reinink, Mr H. van Riel, Mr D. G. W. Spitzen, D. van Staveren, A. Vogel, Mr R. H. Woltjer en J. van Zwijndregt. Bestuur van de Jan-Campertstichting: Mr F. Bor- dewijk, voorzitter; Dr J. Hulsker, secretaris-penning- meester; leden (Raadsleden): D. W. Dettmeijer en Mr J. J. Hangelbroek; leden (niet-Raadsleden): Mr M. Nijhoff, K. C. van Boeschoten en L. J. Bakker. Bestuur van de Johan-Wagenaarstichting: E. van Beijnum, voorzitter; Dr J. Hulsker, secretaris-penning- meester; leden (Raadsleden): A. L. M. Dinkhuijsen en A. van Velsen; leden (niet-Raadsleden): L. Orthel, W. van Otterloo en Dr C. L. Walther Boer. Bestuur van de Jacob-Marisstichting: Mr H. van Riel, voorzitter; Dr J. Hulsker, secretaris-penning- meester; leden (Raadsleden): Mr J. A. M. Borghols en W. A. Rensen; leden (niet-Raadsleden): W. J. de Gruy ter, J. J. van Heel en mevrouw Dra J. V. C. Bakker- Hefting. Bestuur van de Haagse Kunststichting voor de Jeugd: J. van Zwijndregt, voorzitter; Dr J. Hulsker, secretaris penningmeester; lid (Raadslid): mevrouw E. van den Bosch-De Jongh; leden (niet-Raadsleden): A. Bartels, Dr H. Ph. Baudet, P. A. Belger, Dr M. van Crevel, J. A. H. Mettrop, P. F. W. Minderman en J. Nowee. Stichting Haagse Jeugdverblijven: voorzitter: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken; plaatsvervangend voorzitter: A. L. M. Dinkhuijsen; secretaresse: mej. Mr A. C. Stas; plaatsvervangend secretaris: Mr J. Velders; leden: J. de Bruin, J. M. Deierkauf, P. G. Meeuwisse, L. W. Schröder, F. Be- kink, de hoofddirecteur van de Dienst van de Weder opbouw en de Stadsontwikkeling, de directeuren van Gemeentewerken, het Grondbedrijf en Gemeente- plantsoenen, de Gemeentelijke Inspecteur voor het Lager Onderwijs belast met het toezicht op de licha melijke opvoeding. Gemeentelijke Commissie herstel Hotelcapaciteit: Voorzitter: Mr J. van Aartsen, Wethouder van Eco nomische Zaken; leden: Mr A. Adama Zijlstra, Dr Ir F. Bakker Schut, F. Bekink, Mr M. Blei Weissmann, Mr J. E. Claringbould, Ir G. Kirchmann, C. Kuipers, J. G. Meijer, J. Panman, J. Rensen enA. J.G. Verster; lid-secretaris: Mr R. H. Woltjer; adjunct-secretaresse: mej. M. M. J. H. Jordan. „Middenstandscommissie”voorzitter: B. Kropveld, namens de Kamer van Koophandel; leden: J. Smeenk en J. W. Oltmans, namens de Algemene Midden- standsvereniging voor ’s-Gravenhage; F. D. Bastet en W. B. J. Broers, namens de ’s-Gravenhaagse Midden- standsvereniging; F. Bakker en C. J. van Kempen, namens de ’s-Gravenhaagse Katholieke Middenstands- vereniging; B. Tanja en B. Visser, namens de Ver eniging van de Christelijke Handeldrijvende en In dustriële Middenstand;het secretariaat wordt verzorgd door het secretariaat van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage. Stadioncommissie: de directeuren van Gemeente werken en het Gemeentelijk Grondbedrijf, het hoofd van de afdeling Financiën der Gemeentesecretarie, W. Boer. B. Verwaal en Mr R. H. Woltjer, leden; Ir J. E. Willemsen, secretaris. Commissie van Beroep, bedoeld in art. 40 van het Pensioenreglement voor de leden van het Residentie orkest: Mr Dr J. J. Boasson, lid-voorzitter; Mr H. J. van Houte, lid-secretaris; Mr J. C. baron Baud, lid. Commissie tot onderzoek van de mogelijkheid van samenvoeging van de administraties van het G.E.B. en het G.G.B. (ingesteld op 17 Maart 1951 bij be sluit van B. en W.): J. J. Riem Vis, lid-voorzitter, Ir F. H. Berkhuijsen, Mr M. Blei Weissman, Th. A. van Hilst, V. P. L. Laforêt, Ir H. F. A. Roodenburg, M. H. A. Schmit, J. Teerlink, leden; Mr R. S. Gebel, secretaris. Commissie van Advies betreffende de Scheveningse Haven (Deze Commissie werd bij besluit van B. en W. op 15 April 1946 ingesteld): Prof. Ir J.W. Thierry, lid-voorzitter; Prof. Ir R. H. de Langen, Ir G. D. C. André de la Porte, D. A. den Duik, A. Tuijt Jzn, C. P. Damme, C. van der Wal, J. Vooys, P. Knoester, A. Zuurmond Jzn, S. Bakker, J. G. W. Bolomey, H. E. Nottrot, Mr W. C. A. Riem Vis en Ir J. J. van der Wal, leden. Commissie van advies inzake de wasgelegenheid (Ingesteld bij besluit van B. en W. van 21 Juli 1950). Deze commissie stelt een onderzoek in naar de wen selijkheid en de mogelijkheid van de stichting van washuizen in bestaande wijken. Zij is als volgt samen gesteld: de hoofddirecteur van de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, lid-voorzit ter; de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, de secretaris van de Stichting „Centraal Badbeheer”, de adjunct-directeur van Gemeentewerken, mevr. M. Brander, mevr. N. Dikshoorn, mevr. S. M. Treur, mevr. M. Klein-Coster en mevr. E. J. Wilzen-Bruins, leden. Adviescommissie voor het Verkeer (ingesteld op 13 November 1951 bij besluit van B. en W.): de hoofddirecteur van de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, lid-voorzitter; de hoofdcom missaris van politie, de directeur van Gemeentewer ken, de directeur van de N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M., Mr B. Ph. baron van Harinxma thoe Slooten (vertegenwoordiger der Koninklijke Nederlandse Auto mobiel Club), Mr Dr G. W. Sannes (vertegenwoordi ger der Kon. Ned. Motorrijders Vereniging), Ir C. A.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 18