15 VIII. XI. IX. 9 tussen de aan de werken toegerekende indirecte kosten- bedragen en de werkelijke indirecte kosten, voorzover deze voordelig waren. WERKPLAATSEN EN BIJZONDERE FABRICAGE. BIJZONDERE INKOMSTEN. (Art. XI van de baten Gewone Dienst Op dit artikel zijn o.a. verantwoord de verschillen VII. ARBEIDSTHERAPIE. (Art. VIII van de baten en van de lasten Gewone Dienst Doordat verscheidene nazorg-pupillen van de ’s-Gra- venhaagse Vereniging „Dr Schroeder van der Kolk” werden te werk gesteld, zijn de ramingen van deze artikelen overschreden. (Art. VII van de baten en van de lasten Gewone Dienst De werken door de werkplaatsen uitgevoerd zijn voor wat de kosten betreft verantwoord op art. VII van de lasten. Op art. VII van de baten zijn de in de loop van het verslagjaar gereedgekomen werken als opbrengst verantwoord, terwijl de aan het einde van het verslag jaar nog onderhanden werken geboekt zijn op artikel X van de baten. KWEKERIJEN EN BLOEMISTERIJ. Art. VI van de baten en van de lasten Gewone Dienst Zowel de kosten van de kwekerijen en de bloemisterij als de geraamde opbrengst bleven beneden de begro tingsbedragen. Het terugbrengen van de kosten werd bereikt door een zo groot mogelijke bedrijfszuinigheid de posten „arbeidslonen" en „materialen” konden worden verlaagd. X. BIJZONDERE LASTEN. (Art. XII van de lasten Gewone Dienst Voorzover de onder IX genoemde verrekeningsver- schillen nadelig waren, zijn o.a. deze verantwoord op dit artikel. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 190