16 25 549 22 434) 2 In 1951 werden aangeschaft 5 personen-auto’s, t.w. 4 auto’s voor het Gemeentebestuur en 1 auto voor de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie. Deze auto’s zijn opgenomen in de kapitaaldienst van de Gemeente lijke Reinigingsdienst. Verder werd aangekocht 1 mo torrijwiel en werden in bedrijf gesteld 4 nieuwe huis- vuilauto’s, 2 nieuwe zelfladende veegmachines en 1 per sonenauto. Behalve bovenvermeld materieel worden bovendien 55 auto’s, in gebruik bij andere Gemeente-instellingen, onderhouden. Voor alle bedrijfsautomobielen en motorrijwielen is een wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering gesloten. 360 091 52 134 6 567 30 951 12 096 1 154 109 082 13919 17 486 175 gens medegeteld, behoorden aan het einde van het dienstjaar o.a. tot het wagenpark 15 hernieuwde of ge heel nieuwe vuilnisnisauto’s voorzien van een Diesel motor. Dit was van gunstige invloed op de kosten van het brandstoffen verbruik; een belangrijke besparing viel te constateren. De gewijzigde inrichting voor het beladen van de huisvuilauto’s, voor het eerst in 1950 aangebracht, vond, wegens de daarmede bereikte resultaten, in 1951 verdere toepassing. Behalve de daaraan verbonden reeds in het vorige jaarverslag vermelde voordelen, kon van dit systeem nog verder profijt worden getrokken. De vuilnisemmers kunnen nl. eenvoudiger worden uit gevoerd, waardoor op de aanschaffingskosten 0,31 per emmer wordt bespaard. De Commissie van de O.E.E.C.1) (project 66) bracht tijdens haar rondreis door Europa ook een bezoek aan enige gemeenten in ons land, w.o. ’s-Gravenhage. Op 28 April werd het gezelschap officieel ten stadhuize ont vangen. De Commissie bezichtigde de inrichtingen van de Vuilafvoer en woonde een demonstratie bij van reinigingsmaterieel op het centraal terrein van de Dienst. De 30ste April d.a.v. werd een bezoek gebracht aan de werken van de V.A.M.2) te Wijster (Dr.). De directeur van de Dienst maakte deel uit van deze commissie van de O.E.E.C. Op 20 Augustus ontving de Dienst nog bezoek van een Deens gezelschap. Tijdens het Jeugdspel op de Bevrijdingsdag in het Zuiderpark is vanwege de Dienst aldaar op twee plaat sen aan de deelnemende jeugd de werkingswijze van de verschillende bedrijfsauto’s vertoond. Met de auto’s in gebruik bij de Gemeentelijke Ge neeskundige en Gezondheidsdienst werden afgelegd: voor ziekenvervoer voor goederenvervoer voor personenvervoer Totaal De personenauto’s legden in totaal af 196 007 (204 882) km. Op het einde van het jaar waren aanwezig23 rol- trommelhuisvuilauto’s gedreven door benzinemotor; 32 roltrommelhuisvuilauto’s gedreven door Diesel motor; 8 zelfladende veegmachines; 6 sproei-spoel- veegmachines, welke tevens dienst kunnen doen als sneeuwploeg; 6 auto’s voor het pneumatisch ledigen van straatkolken en beerputten; 1 reparatieauto13 vrachtauto’s; 1 lesauto; 1 auto voor privaattonnen; 29 personenauto’s, waarvan 17 voor andere Gemeente- instellingen; 3 bestelauto’s (voor de afdeling Algemene Zaken der Gemeentesecretarie, de Gemeenteapotheek en het leermiddelenmagazijn van de afd. Onderwijs der Gemeentesecretarie).1 aanhangwagen voor faecaliën- slangen; 21 autozandstrooimachines annex sneeuw ploeg; 1 kraanwagen; 1 driewielige motorcarrier; 9motorrijwielen6 rijwielen met hulpmotor en 2 loco- motoren voor het rangeren van huisvuilwagons op de terreinen van de overlaadinrichting. Verder ten dienste van de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst 13 auto’s voor ziekenver voer, 2 auto’s voor goederenvervoer, 1 auto voor lijken- vervoer, 3 personenauto’s, 2 motorrijwielen en 4 rij wielen met hulpmotor. Met de bedrijfsautomobielen werden de volgende afstanden afgelegd: vuilnisauto’s vrachtauto’s G.M.C.1) sproei-spoel-veegmachines veegmachines (zelfladende) privaattonnenauto zandstrooimachines auto’s voor het ledigen van straatkolken en beerputten goederenauto’s voor diverse diensten reparatie-auto leswagen kraanwagen 186 378 (179 005) km 20 546 15 033) 48 141 53 976) 255 065 (248 014) km (375 200) km (H7 443) 7 791) 28 219) H 253) 3 654) (103 801) 13 444) 19 507) 352)_ Totaal 629 204 (703 098) km In de loop van het jaar werden vervaardigd 3 hand wagens, 1 bakfiets en 43 handwagentjes voor het ver voer van veegvuil. Voorts werd in 11 oude Faun-huis- vuilauto’s een Kromhout-Dieselmotor aangebracht; verscheidene van deze auto’s werden voorzien van een hydraulische kipinrichting, nieuwe laadbak en nieuwe cabine. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. s 1) G.M.C. General Motors Corporation. Uitbreiding materieel. Onderhoud materieel. Verzekering materieel. Mechanische tractie. i) O.E.E.C. Organization for European Economie Cooperation. 2; V.A.M. N.V. Vuil Afvoer Maatschappij Afgelegde afstanden. Vervaardiging van materieel in eigen beheer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 197