16 kiezel. 3 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Urinoirs. Sneeuwruimen. In tonnen. In m3. Aard van de afvalstoffen. 1950. 1951. 1950. 1951. 1 578 I 230 372 157 457 944 Tonnenstelsel. Afvoer der afvalstoffen. In tonnen. 1951. 1950. 1950. 85 100 4 004 7 177 43 777 141 252 457 944 131 877 Totaal 372 157 Onderhoudswerkzaamheden. Het was noodzakelijk voort te gaan met onderhouds werkzaamheden aan gebouwen en inventaris, welke in vorige jaren moesten worden uitgesteld. De stijging van lonen en materiaalprijzen mocht geen reden meer zijn om deze werkzaamheden langer uit te stellen, aangezien anders grote schade aan gebouwen enz. zou worden veroorzaakt. Oppervlakte der straten en wegen. Het totale oppervlak der straten en wegen, dat dage lijks behandeld moet worden, bleef ongewijzigd. Met uitzondering van de particuliere terreinen, welke voor rekening van derden worden schoongehouden, bedroeg deze oppervlakte op het einde van het jaar 8 905 727 m2. De vele mutaties in de straatoppervlakte na 1941 hebben de Dienst aanleiding gegeven er van af te zien deze oppervlakte zelf te blijven vaststellen. Voor 1949 zijn voor het eerst hiervoor aangehouden de gegevens, bewerkt door Gemeentewerken. Deze wijken niet onbelangrijk af van de vroeger door de Dienst zelf vastgestelde gegevens. Op het einde van het jaar 1951 waren in gebruik 195 000 vuilnisemmers van 33 liter en 1 300 vuilnis ketels van 80 liter inhoud. Papierkorven. Het aantal aangebrachte papierkorven bleef nage noeg ongewijzigd. Spoelen van asphaltstraten. Hiervoor werd 2 168 m3 (2 016m3) duinwater ver bruikt. 276 754 28 196 3 098 13 831 3 617 1 005 3 404 40 372 817 1 063 318 366 29 108 3 282 16 378 3 356 776 3 933 81 167 94 571 14 197 4 338 7 021 5 063 905 502 3 502 639 1 139 7 638 4 709 698 576 6 601 Het aantal in de Gemeente geplaatste urinoirs be droeg 125. In 1951 is geen sneeuwval van enige betekenis voor gekomen. Ter bestrijding van gladheid werd 364 m3 zand gebruikt. Aan lonen werd betaald 7.449,09 10.500,27), waarin de kosten van het vullen, ledigen en wegnemen van zandkisten zijn begrepen. Naar Drente Naar div. stortpl.2) Verbrand en op andere wijze afgevoerd 317 491 10 889 361 082 11 762 115 506 12 367 122 457 11 618 Het hieronder opgenomen staatje geeft een vergelij kend overzicht met het vorige dienstjaar van de afvoer der verschillende afvalstoffen. Huisvuil. Onderstaande tabellen geven een vergelijkend over zicht van de over 1951 en 1950 ingezamelde en aange voerde afvalstoffen. In m3. Ledigen van beerputten enz. Geledigd werden 190 (219) beerputten en 83 (96) bedrijfsputten. De hoeveelheid verwijderde afvalstoffen uit deze putten bedroeg 811 m3 (892 m3). Bovendien werden 24 17) ondergelopen kelders leeggezogen. Het aantal geplaatste tonnen ten behoeve van wo ningen, woonwagens e.d., waar de faecaliënafvoer door middel van het tonnenstelsel plaats heeft, bedroeg op 31 December 34 (33). Het aantal op verzoek van be langhebbenden tijdelijk geplaatste privaattonnen was op laatstvermelde datum 152 (174). 1951. i 102 115 13 090 4 595 1) De werkelijke afvoer bedraagt 316 412 m3. 114 979 ton. Het verschil is een gevolg van het feit, dat wagons, welke aan het einde van een verslagjaar worden beladen, veelal in het begin van het volgende jaar worden verzonden. 2 Hieronder zijn begrepen railvuil en rederijafval. 131 877 141252 Bergplaatsen voor zand en In 1951 werden 21 nieuwe ondergrondse zandberg- plaatsen gemaakt, zodat het aantal bergplaatsen voor zand aan het einde van het jaar 224 was. Huisvuil Veegvuil Rioolmodder Aangevoerd door particulieren Railvuil Rederijafval Oud ijzer Brandgoed Slakken van de verbrandingsoven Faecaliën, carbid enz. Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 198