L 11 Kuysten (vertegenwoordiger van de Algemene Neder landse Wielrijders Bond), C. Niermeier (vertegenwoor diger der Vereniging voor Veilig Verkeer) en J. Vork (beroepschauffeur), leden; Ing. A. L. Roscam Abbing, F. A. Mastenbroek, Th. K. Molenaar, C. van der Ploeg en A. Kohier, plaatsvervangende leden. Commissie van advies voor de hoogste onderschei ding der Gemeente. De hoogste onderscheiding werd door de Gemeenteraad ingesteld op 31 Juli 1948; de commissie werd ingesteld bij besluit van B. en W. van 21 Januari 1949. Tot nu toe werd de hoogste onder scheiding uitgereikt aan de oud-burgemeester van ’s-Gravenhage Mr S. J. R. de Monchy. De Commissie is als volgt samengesteld: Ir J. W. Albarda, lid van de Raad van State, Jhr Mr W. M. de Brauw, advocaat en procureur te ’s-Gravenhage, Dr L. Fick, directeur-geneesheer van het Rooms- Katholieke ziekenhuis Westeinde, Mr S. J. R. de Monchy, oud-burgemeester van ’s-Gravenhage, Mr M. Nijhoff en Mr J. A. de Wilde, oud-minister; secretaris: W. F. Wijthoff. Commissie voor het huurautobedrijj (voorlopige commissie). Deze commissie werd ingesteld bij besluit van B. en W. van 22 Februari 1951. Zij is als volgt samengesteld: Mr C. B. Reinhold, voorzitter; Ir Th. M. B. van Marie, plv. voorzitter; M. J. Clarenbeek, H. Overmeyer, S. van der Klugt, L. Th. Spanjaard en S. Stijnman, leden; N. Pons, D. van der Zwan, Th. M. van de Mandele, C. Cornelissen en C. van Es, plaatsvervangende leden; Mr M. Blei Weissmann, secretaris. In de volgende staat is het aantal ambtenaren en werklieden op 1 Januari 1952 gesplitst naar de tak ken van dienst. 250 Gemeentesecretaris was op 1 Januari 1951 W. F. Wijthoff, benoemd met ingang van 1 September 1947. Gemeenteontvanger was op 1 Januari 1951 J. J. Kortekaas, benoemd met ingang van 1 Januari 1950. Directeuren en administrateurs van de takken van dienst op 1 Januari 1952 (zie volgende blz.). 9 Voor werkzaamheden aan en wijziging in de in richting en/of bestemming van dienstgebouwen der Gemeente wordt verwezen naar het verslag van Ge meentewerken. De volgende staat vermeldt de sterkte van het Ge meentepersoneel op 1 Januari van de jaren 1910, 1915, 1920, op 31 December van de jaren 1924, 1930, 1935, 1940 en op 1 Januari 1945, 1950, 1951 en 1952. Datum. Takken van dienst. Totaal Algemeen totaal Politie Brandweer 1910 1915 1920 1930 1935 1940 1945 1950 1951 1952 Ambte naren.1) 1 275 1 788 3 326 3 173 3 189 3 316 Werk lieden. 3 960 4 149 4 200 Politie (en Brandweer). Te zamen. Amb tenaren. Onder- I wijs. 1 979 2 122 1 662 3)1 572 1 513 1 783 1 852 1 882 Werk lieden. 4 200 82 3 62 3 351 531 3 3 62 27 73 85 137 2 1 11 106 Gemeentepersoneel. 31 1 46 11 1 7 5 147 573 619 956 23 18 49 3 962 1 107 1 584 1 383 1 326 1 307 1 799 1 952 1 883 1 833 Dienstgebouwen. Sterkte van het Gemeentepersoneel. 4 330 5 784 8 834 7 926 8 562 8 061 9 10 257 9 10 698 10 696 11 047 11 219 191 98 724 2 5 186 1 535 216 38 50 I 13 17 I 4 5 116 49 187 511 396 485 151 95 59 141 4 32 5 47 68 83 3 52 20 13 706 71 656 41 53 2 093 2 889 3 924 3 370 4 047 3 438 2)4 430 94 028 96 121 94 577 4 784 5015 5 186 6 937 4 282 Accountantsdienst Apotheek Archief Badbeheer (Stichting Centraal Begraafplaatsen Beroepskeuze (Bureau voor Bouw- en Woningtoezicht Credietbank Duinwaterleiding Electriciteits-Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en Gezondheidsdienst Grondbedrijf Haven- en Marktwezen Huisvesting (Bureau voor de Hypotheekbank Keuringsdienst van Waren Lichamelijke opvoeding (Stichting voor de Ontvanger (Kantoor van de Plantsoenen Reinigingsdienst Schoeiseldienst Schone Kunsten (Dienst voor Schoolkinderzorg Schouwburg Secretarie Slachthuis Sociale Belangen Stichting Centraal Woningbeheer Wederopbouw en Stadsontwikkeling Werklozenzorg en Personeelsvoorziening (Bureau voor Woningdienst Ziekenhuizen Algemene Gemeentedienst 1 Januari i 1 31 December 1924 31 31 31 1 Januari 1 1 1 1Zonder Politie en Brandweer en Onderwijs. 2) Inbegrepen onderscheidenlijk 26 ambtenaren en 7 werklieden, te zamen 33 personen, die, op grond van Verordening No. 108/1940 van de „Reichskom- missar” voor het bezette Nederlandse gebied, met ingang van 26 November 1940 van hun functie waren ontheven. 3) Inbegrepen 31 personen als voren. 4) Bovendien 101 ambtenaren en 200 werklieden voor de „Arbeitseinsatz” werkzaam in het buitenland. 5) Van 1 Maart 1943 tot 1 Januari 1946 Staatspolitie en van 1 Januari 1944 tot 5 Mei 1945 Staatsbrandweer (veranderingen onder de macht der Duitse be zetting aangebracht).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 19