16 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Lasten. 5 De voornaamste oorzaken, ten gronslag liggende aan de hogere uitkomsten van de hieronder vermelde arti kelen, zijn hierna vermeld. Art. IV. De verhoging van het tarief voor de elec- trische energie, van de omzetbelasting en de prijsstij ging van enige hulpmiddelen; Art. VI. De uitvoering van meer opdrachten van andere Gemeentediensten Art. IX. De hogere kosten van onderhoudswerken aan gebouwen, waarvan de uitvoering in het vorige dienst jaar was vertraagd; onvoorziene noodzakelijk gebleken onderhoudskosten van onderdelen der overlaadin- richting en een stijging van de onderhoudskosten van vuilnisemmers i.v.m. de verlenging van de gebruiks duur daarvan. De lagere uitkomsten der hierna genoemde artikelen zijn een gevolg van: Art. ILagere lonen ten behoeve van de veegdienst door reorganisatie van deze diensthet beneden de zg. stel posten blijven van de uitgaven voor de sneeuwruiming; lagere uitgaven voor materialen voor de straatreiniging; Art. V. De mogelijk gebleken beperking van de hulp aan de vaste werkkrachten bij de rattenbestrijding en de lagere uitgaven voor het materialenverbruik uit dien hoofde; In de oorspronkelijke begroting voor het dienst jaar 1951 was als vergoeding door de Gemeente voor de uitvoering van de reinigingsdienst uitgetrokken 3.511.300,—Dit bedrag onderging geen verandering door de wijziging bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952, Bijlage 1, in de ramingen van verschillende artikelen Baten. De hogere opbrengsten van onderstaande artikelen zijn teweeggebracht door: Art. III. Het plaatsen van privaattonnen bij een groter aantal bouwwerken en het ledigen van een groter aantal afvalputten dan bij de raming werd aangenomen; Art. IV. De toeneming van de door particulieren aan gevoerde afvalstoffen, waarvoor de vergoeding volgens art. 1G van het tarief werd ontvangen en de gestegen prijzen van het verkochte aangevoerde oude ijzer; Art. VI. De uitvoering van meer opdrachten van andere Gemeentediensten Art. Vil. De verkoop van meer oud materieel en oude materialen dan gewoonlijk, het daarbij profiteren van de gestegen waarde hiervan en verder de verlening aan derden van bijzondere diensten tegen betaling; Art. X. Het vermeerderde verhaal van sociale lasten als gevolg van de stijging van salarissen en lonen. De lagere opbrengst van Art. II is een gevolg van de niet geheel verwezenlijkte verwachting waarvan werd uitgegaan bij de tussen tijdse verhoging van de oorspronkelijke raming van dit artikel. der begroting aangebracht. De werkelijke uitkomsten over 1951 bedragen ƒ3.366.470,86; dit betekent een gunstige afwijking van de raming met 144.829,14. Hieronder volgt artikelsgewijze een overzicht van de verschillen tussen uitkomsten en ramingen. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST Afwijkingen van de raming. Afwijkingen van de raming. LASTEN. Art. BATEN. Art. Lager. Hoger. Lager. Hoger. 29.864,06 I. 1. 663,38 20.56 2.729,18 3.500,39; III. 3.932,97 IV. 7.193,79 V. 73,71 16.932,75 VI. 6.732,16 94.939,37| ƒ23.338,03 2.823,45 ƒ76.051,25 Toelichting. VIL IX. X. 867,18 18.944,59 Straatreiniging, besproeiing enz. II. Ophalen van as, vuilnis en andere afvalstoffen III. Verwisselen van privaattonnen en ledigen van beerputten IV. Afvoeren der opgehaalde stoffen V. Rattenbestrijding VI. Buitengewone werkzaamheden voor Gemeentediensten e.d. VIL Diverse werkzaamheden aan de afdelingsdepots VIII. Tractiekosten IX. Onderhoudskosten X. Algemene onkosten XL Renten XII. Afschrijvingen XIII. Oninbare posten Inkomsten in verband met de uitvoering van de straatreini- ging enz II. Inkomsten in verband met het ophalen van as, vuilnis en andere afvalstoffen Vergoeding wegens het verwis selen van privaattonnen en ledigen van beerputten f 3.785,60 Inkomsten ten bate van de vuil afvoer Vergoeding door derden wegens rattenbestrijding Vergoeding wegens het verrich ten van buitengewone werk zaamheden voor Gemeente diensten e.d Diverse baten Rente van kasgeld Verhaal van pensioensbijdragen enz 22.896,61 35.033,34 409,75 f 405,19 2.067,12 6.254,61 11.410,22 23.334,94 100.-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 200