I 16 16 I KAPITAALDIENST. f 3.830.470,72 Kapitaal volgens balans per 31 December 1951 f f Vermindering van dit kapitaal wegens afschrijving en afboeking in 1951 Kapitaal volgens balans per 31 December 1950. Vermeerdering van dit kapitaal wegens uitbreiding in 1951 Art. VIII. De aanmerkelijke besparing op het brand- stoffenverbruik, verkregen door de verdere vervanging van de benzinemotoren in een groot aantal vuilnis auto’s door Dieselmotoren en het door een efficient beheer beneden de raming blijven van het aantal door de bedrijfsauto’s afgelegde km.; Art. X. De niet te voorkomen wisselvallige uitkomsten van een aantal sub-artikelen, waarbij voornamelijk de lagere uitgaven voor dienstkleding en voor inkoop van diensttijd de hogere uitgaven op andere onderdelen grotendeels konden dekken. Art. XI en XII. Het verschuiven van de uitvoering van een deel der goedgekeurde uitbreidingswerken naar het volgende dienstjaar. I ƒ4.013.000 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 3.465.416,24 611.519,54 4.076.935,78 246.465,06 Bedrijfsrekening 1951. I. Begroot. Begroot. BATEN. Art. Na wijziging volgens Raadsbesluiten. LASTEN. Oorspronkelijk. Oorspronkelijk. b. a. a. 633.000 662.800,— I. 635.800 Straatreiniging, besproeiing enz. 1. 6.600,— 6.600 6.600,— 6.579,44 320.836,62 320.850.— 321.500,— 317.500,— Ophalen van as, vuilnis en andere afvalstoffen II. II. 7.905.19 7.910,— 7.500,— 7.500,— Verwisselen van privaattonnen en ledigen van beerputten III. 105.000 110.000,— 107.200,— 107.270,82 635.400,— 637.467,12 637.500,— 630.400,— Afvoeren van de opgehaalde stoffen IV. III. 9.800,— 9.800,— 13.600,— 13.585,60 5.999,61 6.000,— 9.500,— 9.500,— Rattenbestrijding V. 47.500,— Inkomsten ten bate van de vuilafvoer 54.500,— 61.700,— 61.693,79 IV. 88.132,97 88.140,— 84.200,— 67.200,— Buitengewone werkzaamheden v. Gemeentediensten e.d. VI. 100,— I 26,29 Vergoedingen door derden wegens rattenbestrijding 100,— V. 15.632,82 15.700,— 16.500,— 16.500,— Diverse werkzaamheden aan de afdelingsdepóts VII. VI. 176.560,— 176.555,41 195.500,— 226.000,— Tractiekosten VIII. 251.300,— 264.300,— 287.200,— 287.196,61 392.932,75 376.000 376.000,— Onderho u dskosten IX. 12.000,— 47.033,34 VII. 12.000,— 47.100.— Diverse baten 1.347.545,39 1.353.800,— 1.181.800,— i Algemene onkosten X. VIII. 149.089,78 149.090,— 160.500,— 3.366.471,— 3.511.300,— 3.511.300, XI. Renten 237.665,06 237.700,— 311.000,— 261.000 Afschrijvingen XII. memorie memorie 409,75 IX. 410,— Rente van kasgeld 100,— 100,— Oninbare posten XIII. 122.432,16 X. Verhaal van pensioensbijdragen enz. 109.700,— 122.619,— I 115.700,— 113.500,— I XIV. Onvoorzien ƒ4.012.698,66 ƒ4.012.698,66 ƒ4.053.300,— ƒ4.084.300,— ƒ4.013.000,— ƒ4.084.300,— 7 6 S Na wijziging volgens Raadsbesluiten. b. Werkelijk bedrag. Inkomsten in verband met het ophalen van as, vuilnis en andere afvalstoffen Vergoedingen wegens het verwisselen van privaattonnen en ledigen van beerputten Vergoeding wegens het verrichten van buitengewone werkzaamheden voor Gemeentediensten e.d. Vergoeding door de Gemeente voor de uitvoering van de reinigingsdienst Gezien De directeur, P. de Graaff. 100,— De administrateur, F. Kruuk. Werkelijk bedrag. Inkomsten in verband met de uitvoering van de straat-; reiniging enz I f 632.935,94 393.000,— 1.347.550,— 3.366.470,86 ƒ4.053.300,— I a) Besluit Gemeenteraad d.d. 14 Januari 1952, Bijlage 1. b) Besluit Gemeenteraad d.d. 20 Juni1952, Bijlage 343. Art. 160.500,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 201