171 HOOFDSTUK III. op 2 ffi De op 4 December 1950 afgekondigde bouwstop werd op 31 Januari 1951 ingetrokken. Op 4 Maart 1951 werd opnieuw een stop afgekon- digd; de gevolgen van deze sinds Mei 1951 geleidelijk opgeheven goedkeuringsstop konden in het verslag jaar, in verband met de gevolgde contingenterings- politiek, niet ingehaald worden. In voorbereiding (nog niet gegund) is alleen het plan van de „Algemene Woningbouwvereniging” voor 89 woningen en 12 winkels aan het Westhovenplein. Gemeentewoningen Het onderhoud van de door de Stichting „Centraal Woningbeheer” beheerde woningen geschiedde door of onder toezicht van de Gemeentelijke Woningdienst. Voor het overzicht van deze werkzaamheden moge worden verwezen naar het jaarverslag van 1951 van de Stichting „Centraal Woningbeheer”. Tabel I geeft een overzicht van de stand van de woningbouw in de 4 grote steden Arnsterdam, Rotter dam, 's-Gravenhage, Utrecht. De gegevens van Rotterdam, Amsterdam enUtrecht werden door de desbetreffende diensten dier gemeen ten verstrekt. b. Verlichting. Het onderhoud van de buiten- en portiekverlichting in de diverse complexen, werd door het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf verricht. De omschakeling van normaal op bedrijfstarief be tekende een belangrijke bezuiniging. Het onderhoud van de woningen van de woning bouwvereniging ,,’s-Gravenhage” werd sinds 1 Januari 1951 door de vereniging in eigen beheer uitgevoerd. De materiaalvoorziening voor dit onderhoud ge schiedde door het magazijn van de Gemeentelijke Woningdienst. Het noodzakelijke onderhoudswerk aan de wonin gen van de Stichting Braamstraat had voor haar reke ning plaats door de Gemeentelijke Woningdienst. In 1951 kwam geen verandering in de financie- ringsregelingen voor woningwetbouw en premiebouw; alleen werd de zogenaamde „regeling verminderde bijdragen woningwetbouw 1950” op 1 Februari 1951 ingetrokken. Het werk heeft geen belangrijke stagnatie onder vonden. Materialen en arbeidskrachten waren ruim voorhanden. Zelfs onder de stucadoors, die in 1950 volop werk hadden, kwam in het najaar van 1951 werkloosheid voor. Tabel II geeft een overzicht van de op 31 Decem ber 1951 beschikbare bouwterreinen. a. Bijzondere objecten. Ook aan de complexen van de Gemeentelijke Hy potheekbank en de opstallen op voormalige erfpachts- gronden werden de nodige onderhoudswerkzaam heden verricht. Van twee bruggen aan de Gevers-Deynootstraat werden de landhoofden en een gedeelte van het brug dek vernieuwd. Op het kampeerterrein Groenendaal werd een waterleiding aangelegd en 2 houten w.c.’s werden ge maakt. Het perceel Delftselaan 175 werd tot jeugdverblijf ingericht. Als gevolg van de verkoop van voor industrieterrein bestemde bouwgrond in de Binckhorstpolder werd een op deze grond tijdelijk gevestigde fabriek voor ver vaardiging van kunststeen afgebroken en overgebracht naar een nieuw industriegebouw aan de Zonweg en de Melkwegstraat. 543 woningen werden in 1951 opgeleverd en 31 December 1951 waren er 1 116 woningen in uit voering (tabel IV). Op 31 December 1951 waren voor 2 400 wo ningen de plannen in voorbereiding (hieronder te ver staan het stadium tussen verlening opdracht voor schetsontwerp en opdracht tot uitvoering). 1 827 woningen werden in 1951 opgeleverd en op 31 December 1951 waren er 1 947 woningen in uit voering (tabel IV). VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. Bouwstop. Plannen in voorbereiding. Wijzigingen, vernieuwingen en onderhoudswerk zaamheden aan verschillende objecten. Woningvoorraad. Woningen van stichtingen. Beschikkingen betreffende de nieuwe bouw. Stagnatie bij de uitvoering. Beschikbaar bouwterrein. Diversen. toegelaten verenigingen en B. Gemeentelijke Woningbouw (tabel III). Opgeleverde en in uitvoering zijnde woningen. Plannen in voorbereiding. C. Bouw door toegelaten verenigingen en stichtingen (tabel III). Opgeleverde en in uitvoering zijnde woningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 207