171 c. Beplanting. d. Gevorderde percelen. .Algemene Woning- e. Onderhoudsposten. Buitenplaatsen. Op de buitenplaats Ockenburgh werd de onder grondse waterleiding gedeeltelijk vernieuwd; in de boswachterswoning werd een zolderkamer bijgemaakt. Het onderhoud van de beplantingen bij de Ge meentelijke woningcomplexen werd door Gemeente- plantsoenen verzorgd. Met de aanleg van elf gemeenschappelijke tuinen in de Moerwijk werd een aanvang gemaakt; twee dezer tuinen, die als modeltuinen moesten dienen, werden op 26 Juli 1951 feestelijk opengesteld door de Wethouder van Wederopbouw en in gebruik genomen. Voor de overige tuinen werden de com missies reeds gevormd, zodat een grondslag voor overleg omtrent de aanleg geschapen was; de verse grasmat gedoogde in dit jaar nog niet de ingebruik neming van deze tuinen. Het volgende overzicht geeft de cijfers van het huurverlies wegens leegstaan over de laatste 4 boek jaren. Door het systeem van opschuiving kwamen, on danks het woningtekort, nog regelmatig gedurende korte tijd woningen leeg te staan. Op verzoek van de Directeur van het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting werd in 200 woningen een onderzoek ingesteld naar de staat van onderhoud van de gevorderde woonruimte. Aan 3 percelen wer den, in opdracht van de Hoofddirecteur van de Ge meentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stads ontwikkeling, diverse werkzaamheden uitgevoerd. In tabel V wordt het gebruikelijke overzicht ge geven van het aantal in exploitatie zijnde woningen, de daarin wonende gezinnen, tevens gespecificeerd in het aantal bewoners. De tabel geeft een totaal van 9 793 woningen tegen 8 020 woningen in de tabel per 30 November 1950, een verschil van 1 773 woningen. In 1951 werden derhalve in exploitatie genomen door de verschillende woningbouwverenigingen: 323 woningen van de bouwvereniging; 341 woningen van de Prot. Chr. Woning bouwvereniging „De Goede Woning”; 463 woningen van de Woningbouwvereniging ,,’s-Gravenhage”; 324 woningen van de Woningstichting „Patrimonium”; 304 woningen van de R.K. Woningbouwver eniging „Verbetering zij ons Streven”; 18 woningen van de Woningstichting „Ons Belang”; totaal 1 773 woningen. De 9 793 woningen werden bewoond door 10 100 gezinnen, zodat 307 gevallen van dubbele bewoning voorkwamen (ultimo 1950: 285 gevallen). Het aantal bewoners bedroeg 37 058 of gemiddeld 3,78 per woning (vorig jaar 3,76). Het laagste gemiddelde 2,81 wordt aange troffen in het Xlle complex der Prot. Chr. Woning bouwvereniging „De Goede Woning”; het hoogste 5,21 in het Ve complex der R.K. Woningbouw vereniging „Verbetering zij ons Streven”. Het onderhoud kon op normale wijze worden uit gevoerd. De fondsen, waaruit het onderhoud bestre den moet worden, raken uitgeput; de van Rijkswege toegestane bedragen voor onderhoud staan in geen verhouding tot de werkelijke kosten. De woningbouw verenigingen voerden ook dit jaar het onderhoud in eigen beheer uit; werkzaamheden van grote omvang werden, zoals gebruikelijk, uitbesteed. De onderhoudspost aan de Amelandsestraat werd uitgebreid met een timmerwerkplaats en een berg ruimte voor materialen. De onderhoudspost aan het Weigeliaplein werd overgebracht naar de Stellenbosstraat, waar een pak huis voor dat doel werd ingericht. Aan het dienstgebouw in de Slachthuisstraat werd het buitenverfwerk uitgevoerd. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST Lege woningen. Huurverlies. HOOFDSTUK IV. Bedragen 0,112 2.073,43 1947—1948 0,096 1.861,67 1948—1949 0,124 2.718,25 1949—1950 0,222 1950—1951 3 - In procenten der bruto-huur Boekjaar 1 Dec./30 Nov. Bewoning; samenstelling gezinnen. van toegelaten van de woningen der Bemoeiingen met de exploitatie verenigingen en stichtingen. Controle op het onderhoud Woningbouwcorporaties. 6.699,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 208