171 1 Recapitulatie: HOOFDSTUK V. 4 In 1951 werden 19 aanvragen voor 90 woningen tot een bedrag van 50.850,11 uitbetaald, terwijl nog 57 aanvragen in behandeling waren op 31 De cember. Voor dit fonds werd in de loop van 1951 een be drag, groot 45.000,gestort, hiervan is het Ter- lingenaandeel 30.000,en het Gemeentelijk aan deel 15.000,In 1951 werden 24 aanvragen in gediend, welke aanvragen alle nog in behandeling zijn. De plannen voor bouw volgens de Premieregeling werden op hun doelmatigheid beoordeeld. De afwik keling der aanvragen geschiedde voor het overige door de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf. De met steun krachtens de F.W. 1948 gebouwde woningen werden na voltooiing op de gestelde voor waarden gecontroleerd. In 1951 werden 22 aanvragen voor 38 woningen tot een bedrag van 92.769,31 uitbetaald, terwijl in de loop van het jaar het aantal aanvragen steeg tot 150, doordat 19 nieuwe aanvragen werden ingediend; van de 150 aanvragen waren op het eind van het jaar nog 23 aanvragen in behandeling, 23 aanvragen wer den ingetrokken en 11 aanvragen werden afgewezen. In 1951 werden 13 aanvragen voor 23 woningen tot een bedrag van 17.022,02 uitbetaald, terwijl het aantal aanvragen op 86 is gekomen door twee nieuwe aanvragen. Ten gevolge van de huurverhoging per 1 Januari 1951 zijn de batige saldi van enkele vóór 1940 ge bouwde complexen met ruim 60.000,gestegen. De belangrijke toeneming van het nadelig saldo in totaal en per woning houdt verband met het in ex ploitatie nemen van nieuw gebouwde woningen. De gemiddelde onderhoudskosten bedroegen voor de woningen, gebouwd vóór 1946, per woning en per jaar 96,16 tegen 84,01 over het vorige boekjaar. De onderhoudsreserves van deze complexen zijn ge daald van 677.693,38 per 30 November 1950 tot 409.341,21 per 30 November 1951, of van gemid deld 101,78 per woning tot 61,48 per woning. De reserves van 20 complexen zijn geheel uitgeput. De gemiddelde onderhoudskosten van de com plexen, gebouwd na 1946, bedroegen per woning en per jaar 27,74 tegen 26,86 over het vorige boek jaar. De onderhoudsreserves van deze complexen be droegen 88.006,42 per 30 November 1951 of 37,71 per woning tegen 29.307,65 per 30 No vember 1950 of 38,92 per woning. Recapitulatie: VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. Financiële uitkomsten. Zie tabel VI. 2. Woningsplitsing (S.-premie). 1 Dec. 1950 1 Dec. 1949 30 Nov. 1951 30 Nov. 1950 ƒ1.079.947,49 ƒ740.787,26 Per woning en per jaar 9.793 7.807 Aantal woningen Totaal 402.847,72 93 166 Totaal ingekomen 150 aanvragen. 3. Nieuwe bouw. Recapitulatie: Totaal ingekomen 86 aanvragen. 22.886,63 ƒ717.900,63 117.420,77 879.487,41 89,81 Bemoeiingen met particuliere bouw. 1. Woningverbetering (V.-premie). Nadelige saldi Totaal Voordelige saldi Totaal Hiervan werd gedekt uit het Huurverlagingsfonds. 35.959,82 531.235,90 175.987,53 50.850,11 794.033,36 5. Terlingenfonds 1951 (T.-premie 1951). In behandeling op 31 December Vervallen 3 ii 58.374,29 17.022,02 75.396.31 133.913,71 176.164,70 92.769,31 In 1950 uitbetaald 1951 Totaal In behandeling op 31 December Vervallen Afgewezen 23 23 11 59 aanvragen voor 13 72 72 won. bedrag 23 95 56 won. bedrag 72 38 In 1949 uitbetaald 1950 1951 38 aanvragen voor 33 22 68 won. bedrag 4. Terlingenfonds 1949/1950 (T.-premie). 57 aanvragen. 60 305 1 694 aanvragen. 1015 343 90 1 516 In 1948 uitbetaald 1949 1950 1951 Totaal In behandeling op 31 December Vervallen Afgewezen Totaal ingekomen 112.089,95 ƒ605.810,68 77,60 83.039,31 996.908,18 67 aanvragen voor 892 294 19 1 272

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 209