12 De tabel op de volgende bladzijde vermeldt het aantal ambtenaren ter Secretarie op 1 Januari 1952 inbegrepen de niet in vaste dienst herplaatste wachtgelders en reservisten gesplitst naar de af delingen en rangen. Voor de samenstelling van het Brandweerpersoneel zie blz. 21. Voor de samenstelling van het personeel der Politie zie blz. 18 en 19. De salarissen en lonen van het Gemeentepersoneel werden ook in het verslagjaar, in navolging van het Rijk en deels ook in aansluiting aan de maatregelen voor de werknemers in het particuliere bedrijfsleven, verder herzien per 1 Januari en 16 Maart. (E.Z.): Mr M. Blei Weissmann; Financiën (F.): F. Bekink; Huisvestingszaken (H.): Mr P. C. Breedveld; Kabinetszaken (K.Z.): Jhr Mr W. C. Six; Kunstzaken (K.): Dr J. Hulsker; Militaire Zaken (M.Z.): S. Tade- ma; Onderwijs (O.): Mr J. Velders; Openbare Werken (O.W.): mej. Mr A. C. Stas; Personeelszaken (P.Z.): Mr W. Nieuwhoff; Sociale Zaken (S.Z.): Mr H. J. van de Poel; Wederopbouw en Volkshuisvesting (W.V.): Mr M. van der Feen Hoofden van afdelingen der Secretarie op 1 Januari 1952: Algemene Zaken (A.Z.): D. E. Nieborg; Bevol king, Verkiezingen en Burgerlijke Stand (B.V.B.); Mr Dr A. van Praag; Bureau Gemeentebelastingen (B.): W. Kleijn Molekamp; Bureau voor Statistiek en Voorlichting (B.S.V.): J. Rensen; Economische Zaken Het aantal ambtenaren ter Secretarie bedroeg op 1 Januari: In de aanvang van het verslagjaar werd een aan vang gemaakt met de voorbereiding van een herziening van de voorschriften in zake dienstkledingverstrek- king aan Gemeentewerklieden. De geldigheidsduur van de met ingang van 1 Januari 1949 voor één jaar vastgestelde „Tijdelijke Uitkerings- verordening” werd andermaal met een jaar verlengd. Evenals over het dienstjaar 1950 ontvingen de V Personeel der Secretarie. Personeel der Politie. Personeel der Brandweer. Directeuren Tak van dienst. Directeur. Administrateur. S. P. Hoekema 1- 3-48 A. Annotée 1- 1-47 Gezondheids- A. Arink 1-12-47 P. A. Frequin 1- 1-47 1910 180 1915 237 1920 406 1925 315 1930 328 1935 336 1940 583 1945 590 1949 621 J. A. Putto, arts Ir J. P. van der Ploeg H. E. Nottrot C. A. Taselaar W. D. Boll Dr W. Meijer Dr J. W. B. van der Stigchel S. G. A. Doorenbos P. de Graaff G. H. J. Berckenkamp Mr L. J. F. Wijsenbeek .1. A. Nijkamp G. van den Beukel J. H. Carpentier Alting j P. van Rijn W. C. A. Riem Vis j Dr Ir F. Bakker Schut R. P. Baas Ir H. G. C. Cohen Stuart Jhr P. H. Verspyck Datum van in diensttreding als zodanig. 1- 5-41 1- 8-50 1- 1-47 E. Hofmeijer Th. M. Gundlach J. Kaal W. A. Engels F. C. H. Böhmermann. S. L. Achilles F. Kruuk Datum van in diensttreding als zodanig. 1- 6-49 15- 8-19 1-10-46 16-11-32 1-11-49 1-10-47 1-12-45 1-12-51 1-11-41 1- 5-49 1- 3-38 1- 7-48 1- 6-49 i W. J. de Wijs. i Th. A. van Hilst V. P. L. Laforêt M. Maris Th. M. Gundlach H. A. F. Könings J. J. Riem Vis J. F. Kok Dr W. Moll (archivaris) J. C. W. Kauderer Mej. J. M. Smelik (wnd. leider) Ir K. Dees H. L. Kooper J. B. G. M. van Pelt (hoofd) Ir A. J. Gurck Ir H. F. A. Roodenburg Ir E. H. Berkhuijsen J. G. W. Bolomey 1950 649’) 1951 680 1952 706 Regelingen met betrekking tot het Gemeente- personeel. 1) In het verslag over 1950 werd abusievelijk 694 gedrukt. 1-10-38 1- 6-49 23- 9-41 15-10-46 1- 9-47 1- 9-46 1- 8-47 1- 5-27 15- 2-35 1-11-42 1- 6-51 1- 9-48 1- 8-45 1- 9-45 11- 5-45 1- 6-41 1- 6-49 3- 2-25 1-10-38 1- 1-23 1-12-49 1- 2-48 1- 9-45 1- 8-37 12- 8-49 1- 2-46 1- 8-50 1-10-46 1-11-46 Accountantsdienst Apotheek Archief. Eegraafplaatsen Beroepskeuze (Bureau voor Bouw- en Woningtoezicht Credietbank Crisis- en Distributiedienst Duinwaterleiding Electriciteits-Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en dienst Grondbedrijf Haven- en Marktwezen Huisvesting (Bureau voor de Hypotheekbank Keuringsdienst van Waren Museum voor het Onderwijs Plantsoenen Reinigingsdienst Schoeiseldienst Schone Kunsten School- en Kindertuinen Schoolkinderzorg Schouwburg (Kon.) Slachthuis Sociale Belangen Wederopbouw en Stadsontwikkeling Werklozenzorg en Personeelsvoor- j ziening WoningdienstI ZiekenhuizenI en administrateurs van de takken van dienst op 1 Januari 1952.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 20