171 of ƒ1.248.963,88 ƒ1.305.069,68 .406.770,88) ƒ1.456.103,18 11 Ten bate van dit artikel werd 22.633,24 of 333,24 meer geboekt dan werd begroot. Artikel V. Inkomsten diverse exploitaties. Op dit artikel worden de inkomsten van de Oosten rijkse woningen verantwoord. Artikel VI. Rente van kasgeld. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad 23.000,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met 7.000,en gebracht op 30.000, Geboekt werd 42.786,32 of 12.786,32 meer, hetgeen o.a. kan worden toegeschreven aan de ver hoging van het rentevergoedingspercentage. c. Kosten van eigendommen niet voor de openbare dienst be- i stemd, verhoogd met indirecte kosten d. Nadelig saldo van de exploi tatie der Oostenrijkse wonin gen Artikel II. Opbrengst van de voor rekening der Ge meente uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad. 16.920.000,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verlaagd met 4.810.000,en gebracht op 12.110.000, Geboekt werd 10.901.498,34, zodat met een be drag ad 1.208.501,66 beneden de raming werd gebleven. (Zie ook artikel II van de Lasten.) Artikel VII. Verhaal van pensioensbijdragen, enz. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad 43.240,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verlaagd met 11.240,en gebracht op 32.000, Geboekt werd 41.751,33 of 9.751,33 meer dan werd begroot. BATEN Artikel I. Inkomsten terzake van de exploitatie door de Stichting „Centraal Woningbeheer”. Het aanvankelijk geraamde bedrag ad 3.397.402,45 werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met 242.842,en gebracht op 3.640.244,45. Geboekt werd 3.625.039,32, zodat met een be drag ad 15.205,13 beneden de raming werd ge bleven. (Zie verder de toelichting bij de jaarrekening van de Stichting „Centraal Woningbeheer”.) Artikel III. Opbrengst van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leve ringen en te verrichten diensten. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad 1.436.923,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verlaagd met 25.631,en gebracht op 1.411.292, Geboekt werd 1.147.657,18, zodat met een be drag ad 263.634,82 beneden de raming werd ge bleven. Artikel IX. Uitkeringen van de Gemeente en van hare fondsen voor zover niet onder andere artikelen verantwoord. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad 1.535.387,88 werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verlaagd met 128.617,en gebracht op 1.406.770,88. Geboekt werd 1.456.103,18 of 49.332,30 meer dan werd geraamd. Artikel IV. Inkomsten van eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad 19.800,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met 2.500,en gebracht op 22.300, Artikel VIII. Bijzondere Inkomsten. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad 2.500,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verlaagd met 1.100,en gebracht op 1.400, Geboekt werd 1.540,21 of 140,21 meer. a. Nadelig saldo van de Stich ting „CentraalW oningbeheer” in verband met de exploitatie der woningen b. Kosten van woningen niet Volkshuisvesting in beheer bij de Stichting „Centraal Wo ningbeheer” Blijkens de bedrijfsrekening werd na wijzi ging in totaal aan Baten en Lasten geraamd 18.664.927,33. Geboekt werd in totaal 17.296.754,01 1.368.173,32 minder dan werd geraamd. Ten aanzien van de hieronder aangegeven artikelen moge het navolgende worden vermeld. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. FINANCIEEL GEDEELTE. I. 141.800,-1 135.315,70 9.450,— 9.191,30 6.526,50 Geraamd voor 1951 Geboekt in 1951 6.557,-1 Rekening van A. Algemene Dienst. de Gemeentelijke Woningdienst over het jaar 1951 Gewone Dienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 216