171 LASTEN Artikel V. Kosten diverse exploitaties. Artikel VI. Algemene Onderhoudskosten. \f 12 Artikel I. Uitgaven terzake van de exploitatie door de Stichting „Centraal Woningbeheer” Artikel IV. Kosten van eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd. Het aanvankelijk voor dit artikel geraamd bedrag ad 25.850,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met 1.250,en ge bracht op 27.100, Geboekt werd 25.393.98 of 1.706,02 minder, hetgeen o.m. werd veroorzaakt door een lagere boe king op de onder de letters a., c., f. en h. vermelde onderdelen. Op dit artikel werd 30,50 minder geboekt dan werd geraamd. (Zie ook de toelichting bij artikel V van de Baten). Artikel III. Kosten van de voor rekening van ande ren uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. 5.000,— f Artikel II. Kosten van de voor rekening der Ge meente uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad 16.700.000,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verlaagd met 4.805.000,en gebracht op 11.895.000, Geboekt werd 10.750.911,44, zodat met een be drag ad 1.144.088,56 beneden de raming werd gebleven. (Zie ook artikel II van de Baten). Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad 9.800,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verlaagd met 1.650,en gebracht op 8.150, Geboekt werd 8.014,38, zodat met een bedrag ad 135,62 beneden de raming werd gebleven. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad 1.132.400,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met 19.775,en gebracht op 1.152.175, Op dit artikel werd 271.558,89 minder geboekt dan geraamd. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad 4.740.133,33 werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met 70.875,en gebracht op 4.811.008,33. Geboekt werd 4.848.697,29, zodat met een be drag ad 37.688,96 boven de raming werd uitge gaan. (Zie verder de toelichting bij de jaarrekening van de Stichting „Centraal Woningbeheer”). VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. 724,09 400,— 223,06 200 733,49 750,-; 35,58 50,— Memorie AfBedrijfskosten op onderhoud 8.014,38 8.150,— 4.808,08 2,03 150,— 25.393,98 27.100,— 5S 5, 55 55 55 55 55 50,— 3.000,— 4.600,— 4.800,— 3.700 550,— 4.000,— 750,— 500,— 1.454,01 2.357,16 759,26 8.955,51 941,13 8,25 2.382,73 4.607,07 4.127,97 1.400.45 589,48 3.474,16 459,82 4.399,23 709,81 414,83 73,98 604,95 Geboekt in 1951 Geboekt in 1951 1.150,— 1.000,— 1.700,— 2.000,— 800,—' 9.050,—| 900,—i Geraamd voor 1951 Geraamd voor 1951 1.000,— i a. 1. Onderhoud herenhuis „Overvoorde”, Van-Vre- denburchweg 174 2. Onderhoud woningen Van Vredenburchweg 87 en 172 b. Onderhoud voormalig Res taurant „Bosjes van Poot” c. Onderhoud herenhuis „Oc- kenburgh” cl. Onderhoud „Vreugd en Rust” e. Onderhoud „Westhoff” Onderhoud herenhuis „Cromvliet” g. Onderhoud percelen Badhuis kade 21 en 22 h. Onderhoud percelen Lange Voorhout 50 en 52 i. Direct geboekte salarissen j. Onderhoud afscheidingen van diverse terreinen en onvoor zien k. Straatbelasting a. Onderhoud gebouwen Van- Speykstraat en Laan van Meerdervoort b. Onderhoud gebouw Korboot- straat c. Onderhoud gebouw Slacht huisstraat d. Onderhoud dienstgebouwtjes e. Onderhoud gebouw Zorgvlietstraat f. Onderhoud meubelen g. Onderhoud gereedschappen h. Onderhoud automobielen i. Onderhoud motorrijwielen, rijwielen, enz j. Onderhoud kantoormachines k. Algemene onderhoudskosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 217