171 Artikel I. Kosten van aanleg en uitbreiding. Het aanvankelijk voor dit artikel geraamd bedrag ad 45.000,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met 5.000,en ge bracht op 50.000, Op dit artikel werd 3.699,55 meer geboekt dan werd geraamd. Artikel X. Uitkeringen aan de Gemeente en aan hare fondsen, voor zover niet onder andere artikelen verantwoord. Het aanvankelijk voor dit artikel geraamd bedrag ad 59.450,werd bij Raadsbesluit van 3 Decem- ber 1951 (bijlage no. 591) verhoogd met 13.491,33 en bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verlaagd met 11.650,en gebracht op 61.291,33. Artikel VIII. Renten, voor zover niet onder andere artikelen verantwoord. Artikel VII. Algemene Onkosten. Het aanvankelijk voor dit artikel geraamd bedrag ad 503.870,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verlaagd met 54.595,en ge bracht op 449.275, Geboekt werd 460.369,73 of 11.094,73 meer, hetgeen o.m. werd veroorzaakt door een hogere boe king op de onder de letters b, c, 1, r, t, ij, ac, ae en ak vermelde posten. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad 194.800,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met 47.500,en gebracht op 242.300, Blijkens onderstaand overzicht werd geboekt 239.360,65, zodat met een bedrag ad 2.939,35 beneden de raming werd gebleven. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST Transport 450.850,— 462.358,28 200, 26,— 449,14 449.275,— 460.369,73 n. J, 84.450,— 98.725,18 s, j, 5. 24.610,— 21.685,— s, 2.750,— 3.445,03 2.000,— 1.638,05 s, 220.000,— 216.727,41 22.300,— 22.633,24 242.300,— 239.360,65 II. Kapitaaldienst 1.300,— 1.307,— UITGAVEN 3.500,— 10.264,25 55.830,— Transporteren 450.850,— 13 idem idem 11.300,— 1.450,— 205,— 7.000,— 3.006,23 9.327,81 335,20 8.194,12 10.578,52 765,54 15.476,79 1.833,07 1.431,80 288,31 2.049,19 146,90 7.596,95 597,20 8.253,33 895,66 215,11 7.048,97 934,85 1.295,70 3.035,20 a. Inkomsten van woningen niet Volkshuisvesting b. Inkomsten van eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd 350,— 1.025,— 3.000,— 8.500,— 375,- 8.000,— 10.800,— >7 Geboekt voor 1951 Geboekt in 1951 Geraamd voor 1951 Geboekt in 1951 Geraamd voor 1951 Geraamd voor 1951 345,— 1.168,41 11.000,— 9.500,— 750,— 9.500,— 500,— 2.000,— 5.000,— 550,— 100,— 600,— 14.000,— 2.500,— 2.500,— 350,— 3.200,— 200,— 7.000,— 600,— 1.000,— 1.300,— 2.500,— 151.130,— 99 99 f 146.074,61 11.844,55 10.632,53 518,95 9.478,13 101,39 1.752,23 4.950,21 519,04 35,68 55.830,— 250,— 462.358,28 Te verminderen met: 1. Huur gebouw Slachthuisstraat 2. Inhouding voor dienstwoning 3. Terug te vorderen sociale las ten van de Stichting „Centraal Woningbeheer” in verband met de exploitatie van de dienstgebouwen bij het com plex Zomerhof 4. Sociale lasten ten laste van derden u. v. w. Schoonhouden i x. Gebruiksvergoeding, enz. idem y. Kosten gebouw Slachthuis straat z. Kosten gebouw Korboot- straat aa. Kosten gebouw Zorgvliet- straat ab. Huur pakhuizen ac. Onkosten dienstgebouwtjes ad. Schoonhouden kantoorma- chines ae. Exploitatiekosten auto’s af. Spaarregeling ag. Kosten vereveningsheffing ah. Representatiekosten ai. Diversen aj. Kosten van de Geneeskun dige Dienst, enz, ak. Kosten geneeskundige ver zorging al. Te betalen vergoeding aan de Dienst voor het Gemeen telijk Grondbedrijf wegens aandeel in de kosten van de afdelingen Archief, Biblio theek, Typekamer, Expedi tie, enz am. Kosten pensionnering a. Salarissen b. Arbeidslonen c. Drukwerk, registers, enz. d. Bind- en plakwerk e. Bureaubehoeften Dienstkleding g. Portokosten h. Boeken en abonnementen i. Verlofsgelden j. Ziekengelden k. Premie voor brandverzeke ring l. Tramgelden, autogelden, enz m. Reis- en verblijfkosten Kosten Ongevallenwet, Ziek tewet, Ziekenfondsenbesluit o. Kosten Invaliditeitswet p. Grondbelasting, enz. q. Vergoeding voor extra werk Aandeel storting pensioen fonds, inkoop diensttijd, enz. Electrisch licht gebouwen Van Speykstraat en Laan van Meerdervoort Kosten telefoon Duinwater Kosten verwarming idem idem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 218