i i, I! I J s si 1 L 11! I s I I u 1 'l 31 13 leden van het Gemeentepersoneel, wier bezoldiging beneden 5 027,40 per jaar bleef, een vacantietoeslag van 2 pCt. met een maximum van 50, Voorts werd een deel van het personeel in de ge legenheid gesteld tijdig brandstoffen aan te schaffen tegen voordelige seizoenprijzen. Hiertoe werd een voorschot van ten hoogste 75,verleend. In het verslagjaar werd wederom buitengewoon ver lof verleend voor het deelnemen aan cursussen van de volkshogescholen, voor het leiden van door jeugd organisaties georganiseerde kampen, dan wel voor het volgen van een cursus voor jeugdleiders. Met groot succes werd onder het personeel een in zameling gehouden in het kader van de Haak-in-Actie ten bate van de kankerbestrijding. Ten einde enigermate het hoofd te kunnen bieden aan het tekort aan typisten werd besloten enige jonge krachten voor rekening van de Gemeente te doen op leiden bij de cursus machineschrijven, georganiseerd door de Centrale Personeelsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In de personeelsreglementen werden bepalingen op genomen tot verbetering van de geldelijke aanspraken voor leden van het Gemeentepersoneel, die lijdende zijn aan tuberculose. Tot stand kwam een voorlopige regeling, ten doel hebbende het Gemeentepersoneel in de kosten van geneeskundige verzorging een tegemoetkoming te ver lenen tot een maximum van 50,— per jaar. Bij een aantal takken van dienst werd een zg. Ideeënbus ingesteld ten einde ook het personeel te be trekken bij het streven naar meer efficiënte werk methoden. Voor de Gemeentelijke Dienst van de Wederop bouw en de Stadsontwikkeling, de Dienst voor het Gemeentelijke Grondbedrijf, de Gemeentelijke Wo- ningdienst en de Stichting „Centraal Woningbeheer” werd één gezamenlijke dienstcommissie ingesteld. De regeling inzake vergoeding van reis- en verblijf kosten bij dienstreizen werd aangepast aan het ge stegen prijspeil door middel van een verhoging met 25 pCt. van de vergoedingsbedragen. In 1951 kwamen bij Burgemeester en Wethouders 3 nieuwe verzoeken in om rechtsherstel, als bedoeld in de Wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946 (S. G 401). In één van deze gevallen werd besloten tot toekenning van een schadeloosstelling ten bedrage van 728,11; één aanvrager werd in zijn verzoek - Ai •s I 1 de afdelingen naar Afdelingen. -3)3 1 1 7) 6 >o)8 1 22 38 15 5 15 2 3 6 1 2 -■3)1 1 '3)1 16)1 2 5 1 1 5 5 1 2 2 2 4 28 3 1 4 1 1 C, 1 A 1 1 1 1 1 2 14 3 1 1 1 23)1 1 1 94 25 7 55 55 15 43 1 2 -) 5 1 1B, 1 A 39 3 1 4 1 1 2 1 3 3 1 1 16 12 I’) 5 2 I 1 4 3 6 41 1 11 12 2 7 2 2 15 3 1 4 1 2 2 220 8 74 51 29 10 3 1 i 4 - - 1 Rechtsherstel Gemeentepersoneel. 4 10 u JU 3)25| 4 10 4 1 3 1 2 71 121 11 E C 9 2 2 1 4 I 12 >’)1 >*)1 1 1 19)1 2 6 30)12 1 2 >3) 1 ")24 1 •■n 1 Algemene Zaken (A.Z.) Belastingen (B.) Bevolking, Verkiezingen, Bur gerlijke Stand (B.V.B.) Economische Zaken (E.Z.) Financiën (F.) Huisvestingszaken (Bur. voor) Kabinetszaken (K.Z.) Kunstzaken (K.) Militaire Zaken (M.Z.) Onderwijs (O.) Openbare Werken (O.W.) Personeelszaken (P.Z.) Sociale Zaken (S.Z.) Statistiek en Voorlichting (Bureau voor) (B.S.V.) Wederopbouw en Volkshuis vesting (W. en V.) Steun aan Hulpbehoevenden I (Comité tot) Algem. Secretariedienst 1 Adm. 1 B, 1 A ai 3 1 1 8 6 1 IC, IB, IA 1 C, 1 A i 1 Adm. 1 B, 1 A j 1 B 1 C. 1 B 1 C 1 C, 1 A IC, 2B, IA IC, IB, IA 1 Adm. 1 B, 2 A IC, IB, IA JZ *-4 - s CO 14 2] 67 14 6 12 7 4 Kamerbewaarder, concierges, boden, portiers en chauffeurs Chef-d rukker Telefonisten 15) kassier B; 16) controleur C; 17) regi- 1Q) magazijnbedienden; 2°) w.o. 1 steno- 2 w.o. 1 boekhouder C23) inspec- 13) inspecteur B; ,4) inspecteur A; 1-/ stratorA; I8) magazijnmeester C; 19) typiste; 2i) w.o. 5 inspecteurs L.Ö.; teur B; 24) w.o. 1 inspecteur A. 8 8 ■Zi te J SQ illl I— 2: 87 77 20 1) Registrator B; 2) registrator A; 3) w.o. 1 kassier B en 1 boekhouder A 4) w.o. 2 chef-typisten; 5) w.o. 2 bedienden; 6) w.o. 1 kassier C; 7) 1 con troleur C, 1 controleur B en 4 controleurs A; 8) w.o. 1 kassier D; 9) w.o. 1 adj. kassier D; l0) w.o. 1 chef-typiste; n) w.o 1 bediende; 12) bediende; 1 I1) 2 - 2 3") 2l 32 10 15 7 36 3>)89 15 I I I I U j U I t> x> 5:5 E S E C3 J s ffl E Js c b h ro cd s ra E 3 03 3 C C ffi C ■5 ‘5® 8 en de rangen. 9 2 649 48 8 706 1 C, 1 Al- lC, 1 A i 1 Aantal ambtenaren der Secretarie op 1 Januari 1 952, gesplitst fi 8 o E o X 7 - 2) 2 2 2 6) 2 4 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 21