171 van de Lasten: 1. VII. VIII. 2. Artikel I. 15.205,13 II. 1.208.501,66 III. 263.634,82 1.539.824,85 3. Artikel II. 1.144.088,56 III. IV. V. VI. IX. X. 2.939,35 4. VI. VII. VIII. IX. X. XI. f 1.539.824,85 15 Te verhogen van de Baten: Artikel IV. Inkomsten van eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd Rente van kasgeld Verhaal van pensioensbijdragen, enz Bijzondere Inkomsten Uitkeringen van de Gemeente en van hare fondsen voor zover niet onder andere artikelen verantwoord Saldo bedrijfskosten 1950 Saldo bedrijfskosten 1951 Opbrengst van de voor rekening der Gemeente uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten Opbrengst van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten Uitgaven terzake van de exploitatie door de Stichting „Centraal Woning- beheer” Algemene onkosten Renten, voor zover niet onder andere artikelen verantwoord 271.558,89 135,62 30,50 1.706,02 197,62 49.332,30 28.584,22 18.240,67 37.688,96 11.094,73 3.699,55 333,24 12.786,32 9.751,33 140,21 Te verlagen van de Baten: Inkomsten terzake van de exploitatie door de Stichting „Centraal Woning- beheer” Te verhogen Artikel 1. Opgave van de bedragen, waarmede de ramingen van de artikelen der lasten van de Gewone dienst, die niet toereikend bleken moeten worden aangevuld, waarbij is aangegeven de dekking van die bedragen, door verlaging van andere artikelen der lasten of verhoging van artikelen der baten. Te verlagen van de Lasten: Kosten van de voor rekening der Gemeente uit te voeren werken en leve ringen en te verrichten diensten Kosten van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leve ringen en te verrichten diensten Kosten van eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd Kosten diverse exploitaties Algemene Onderhoudskosten Afschrijvingen, voor zover niet onder andere artikelen verantwoord Uitkeringen aan de Gemeente en aan hare fondsen, voor zover niet onder andere artikelen verantwoord VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. 5? 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 220