171 171 19 18 VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. Vervolg Balans per 31 December 1951. PASSIVA. ACTIVA. ƒ70.148.664,29 Transport ƒ64.605.316,66 Transport Gemeentelijk Grondbedrijf Rekening-courant 52.500,09 Opname uit het „Onderhoudsfonds” 1.653.293,64 165.106,65 70.963.713,79 70.963.713,79 De administrateur, Gezien Th. M. GUNDLACH. De directeur, H. G. C. COHEN STUART I Te vorderen sociale lasten Kapitaaldienst van de Algemene Dienst Magazijn 's-Gravenhage (voorraad) Magazijn Scheveningen (voorraad) Magazijn Algemeen (voorraad stenen) Diverse voorraden Vooruitbetaalde en te vorderen kosten, enz. Exploitatie woningen Volkshuisvesting Exploitatie woningen niet-Volkshuisvesting Exploitatie dienstgebouwen Zomerhof Exploitatie glasverzekering Exploitatie portiekreiniging Werken voor de Gemeente Werken voor anderen Saldo bedrijfskosten 1951 150.382,48 29,90 6.519,67 24.918,78 33.682,66 210.473,73 269.956.41 18.240,67 181.850,83 81.774,14 12.013,41 7.057,65 Gemeente ’s-Gravenhage Rekening-courant Verschuldigd: Storting in het „Onderhoudsfonds” Diversen Huurverlagingsfonds Inning voor derden enz. Te betalen omzetbelasting Te vorderenNadelig saldo Stichting „Centraal Woningbeheer” Nadelig saldo Stichting „Centraal Woningbeheer” voorgaande jaren 230.444,23 4.413,39 l 2.103,25 30.815,67 3.815,33 4.497,87 449,58 8.204,23 47.782,68 5.869.403,09 236.960,87 4.760,97 2.033,13 29.463,41 2.886,33 19.638,09 10.527,80 3,66 1 990,70 2.522,41 52.500,09 1.765.900,20 f 1.818.400,29 Verschuldigde salarissen en arbeidslonen Verschuldigde sociale lasten Verschuldigde onderhoudskosten, onkosten, enz. Verschuldigde renten, enz Exploitatie woningen Volkshuisvesting Exploitatie woningen niet-Volkshuisvesting Exploitatie dienstgebouwen Zomerhof Exploitatie glasverzekering „Centraal Woningbeheer” Exploitatie gemeenschappelijke tuinen 1.305.069,68 134.125,51 1.439.195,19 214.098,45

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 222