17n 3 met het verzoek te bevorderen dat het door de Kroon zou worden goedgekeurd. Deze goedkeuring werd in de loop van dit verslagjaar niet meer verkregen. Op 9 October 1951 werden door de Dienst de be treffende onteigeningsbescheiden aan de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling gezonden. In een verder stadium kwam in de loop van het ver slagjaar deze onteigening niet meer. In het jaar 1951 werden geen erfpachtsrechten ver vallen verklaard. Krachtens Raadsbesluit van 8 October 1951 (Bijl, no. 524) werd, in verband met wijziging van het stratenplan ter plaatse, een 2-tal zogenaamde oude erfpachtsrechten van grond aan de Gevers-Deynoot- weg aangekocht. In het jaar 1951 werden geen waarborgsommen ver beurd verklaard. III. EXPLOITATIE VAN EIGENDOMMEN BEHORENDE TOT HET „GRONDBEDRIJF 1909”. In het jaar 1951 werd de aanleg in de Moerwijk verder uitgevoerd en deels voltooid. Een aanvang werd gemaakt met de aanleg van voor- en zijtuinen in deze wijk. In de wijk Morgenstond werd een aanvang gemaakt met de aanlegwerken. In het plan Bohemen werden de aanleg- en voltooi- ingswerken voortgezet. Een aanvang werd gemaakt met de uitvoering van werken in het plan Ingenhouszlaan te Voorburg. In de overige bestaande plannen werden voltooiings- werken uitgevoerd. De voor aanleg in het jaar 1951 uitgegeven bedragen beliepen in totaal 623.334.44. Hierbij zij opgemerkt dat bovendien belangrijke be dragen voor aanlegwerken, in afwachting van een na dere verdeling, voorshands voor rekening van de Ge meente werden uitgegeven. Een groot deel van laatst bedoelde werken zal te zijner tijd ten laste van het Grondbedrijf worden gebracht. inmiddels ingetrokken besluiten) bedroeg 4 247 251 m2 met een canonbedrag van 4.745.265, Bovendien werd door de Raad medewerking ver leend tot het op nieuwe voorwaarden omzetten van zogenaamde „oude erfpachten” en wel voor 8 rechten. Daarbij werd de oude erfpachtscanon, welke ƒ827,43 beliep, voor de nieuwe erfpachtsrechten nader vast gesteld op ƒ1.861,80 in totaal. Tenslotte werd bij akte van 29 Augustus 1951 de duur van enige zogenaamde „oude erfpachtsrechten” verlengd, waarbij de bestaan de erfpachtscanon tot en met het jaar 1958 op het be staande bedrag namelijk ƒ28.791,99 in totaal gehand haafd bleef, doch daarna tot 50.081,50 in totaal werd verhoogd. Tot deze verlenging besloot de Raad in zijn vergadering van 26 Juni 1950 (bijl. no. 313); deze trans actie had betrekking op de erfpachtsrechten van de N.V. Exploitatie Maatschappij Scheveningen c.s. In het jaar 1951 vonden de gewone onderhouds werken ten behoeve van de in het Grondbedrijf inge brachte eigendommen plaats. Het totaal van het voor onderhoud en vernieuwingen uitgegeven bedrag beliep ƒ39.076,58. In verband met hernieuwde uitgifte van de desbe treffende terreinen, werden, bij Raadsbesluiten van 19 Februari 1951 (Bijl. no. 80) en 22 October 1951 (Bijl, no. 532), ingetrokken de besluiten tot erfpachtsuitgifte van gronden aan de Laan van Meerdervoort en aan de Mandarijnstraat, onderscheidenlijk van 13 Februari 1939 (Bijl. no. 68), 27 Maart 1939 (Bijl. no. 134) en 30 September 1946 (Bijl. no. 268). In het verslagjaar werd door de Raad besloten tot uitgifte in erfpacht van een oppervlakte van in totaal 244 808 m2 met een jaarlijkse canon van ƒ308.165,70. Van deze oppervlakte was bestemd: voor woondoeleinden 203 555 m2 voor industrie15 116 m2 voor onderwijsdoeleinden 6 552 m2 voor ander doel19 585 m2 Het totaal der sedert 1912 in erfpacht uitgegeven terreinen (na aftrek van de oppervlakte enz. van de Van de in 1942 op last van de Duitse bezettingsmacht door de Algemeen Gemachtigde voor de Oorlogs- en Defensieschaden, ten name van de Staat, van de Ge meente in eigendom gevorderde 861 erfpachtspercelen - waaronder 3 zogenaamde oude erfpachten - zijn er thans 857 teruggegeven. De 4 nog niet teruggegeven percelen zijn voor de oorspronkelijke boekwaarde be grepen in het totaal der uitgegeven terreinen; het be drag van de inschrijving in het Grootboek ten name van de Gemeente terzake van vorenbedoelde 4 grond- percelen beliep op 31 December 1951 27.595, Ten name van de Gemeente komt in vorenbedoeld Grootboek bovendien nog een inschrijving voor ad 50.226,terzake van gesloopte opstallen, behorende tot de in het Grondbedrijf ingebrachte eigendommen. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. J Uitbreidingsplan Mariahoeve. Vervallen erfpachtsrechten. Ontbonden erfpachtsrechten. Verbeurde waarborgsommen. Exploitatie-overzicht. Werken. Onderhoud en vernieuwingen. Intrekking Raadsbesluiten voorerfpachtsuitgifte. Erfpachten. Vordering en onteigening erfpachtsrechten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 228