r 14 Het aantal ongevallen in de verzekeringsplichtige bedrijven der Gemeente bedroeg 1 465. niet ontvankelijk verklaard; het derde verzoek kon in het verslagjaar niet meer in behandeling worden ge nomen. v. HOOFDSTUK II. BEVOLKING. Beoordeling van de toelaatbaarheid in Gemeentedienst van personen, van wie gebleken is, dat hun politiek gedrag tijdens de bezetting niet of minder juist is ge weest, dan wel dat zij bij de indiensttreding het zg. politiek vragenformulier opzettelijk onjuist hebben beantwoord. Behandeld werden 9 gevallen. In 4 gevallen advi seerde de commissie tot handhaving in Gemeente dienst, in 2 gevallen tot ontslag, in 1 geval tot ontslag met onmiddellijke herplaatsing in een lagere rang, in 1 geval oordeelde zij betrokkene toelaatbaar tot de Gemeentedienst en in 1 geval adviseerde zij niet over te gaan tot plaatsing van de naam van betrokkene op de lijst van tijdelijk benoembaar onderwijzend per soneel. Burgemeester en Wethouders hebben in al deze ge vallen overeenkomstig de uitgebrachte adviezen be sloten. Het totale aantal ziekmeldingen van leden van het Gemeentepersoneel (het Politiepersoneel niet inbegre pen) bedroeg 12 512, waaronder 5 921 gevallen van influenza. Het ziektecijfer (aantal verzuimdagen op 100 ar beidsdagen) was voor mannen 5,29, voor vrouwen 6,36, voor mannen en vrouwen te zamen 5,52. De Gemeenteraad besloot bij Raadsbesluit van: 22 Januari 1951 (Bijlage 19) tot aanwijzing van de Gemeenteapotheek als afzonderlijke tak van dienst en tot wijziging, in verband daarmede, van de Algemene Verordening op het beheer van bedrijven der ge meente ’s-Gravenhage en van de Verordening Sub- ontvangers 1947; 5 Februari 1951 (Bijlage 37) tot het bouwen van een onderstation in de omgeving van het Zuiderpark ten behoeve van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf; 26 Februari 1951 (Bijlage 85) tot verhoging van het verplegingstarief der Gemeenteziekenhuizen; 16 Juli 1951 (Bijlage 350) tot aanschaffing van transformatoren ten behoeve van hét Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf; 16 Juli 1951 (Bijlage 360) tot verhoging van het verplegingstarief der Gemeenteziekenhuizen; 24 September 1951 (Bijlage 503) tot verhoging van de tarieven van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf; 17 December 1951 (Bijlage 623) tot benoeming van een psychiater in de rang van geneeskundige bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst. Verzoeken om (her)plaatsing in Gemeentedienst van ontslagen gezuiverd personeel en politieke delin quenten. Behandeld werden 14 nieuwe ingekomen verzoe ken. In 3 gevallen adviseerde de Zuiveringscommissie voor het personeel der gemeente ’s-Gravenhage in voor betrokkene gunstige zin; in 9 gevallen afwijzend. In 1 geval adviseerde zij afwijzend ten aanzien van een sollicitatie naar het ambt van hoofd ener school, doch stond zij niet afwijzend tegenover een eventuele benoeming van betrokkene als onderwijzer. In 1 geval adviseerde zij betrokkene niet eerder dan per 1 Januari 1954 op de lijst van tijdelijk-benoembaren bij het openbaar onderwijs te plaatsen. Burgemeester en Wethouders hebben in 13 geval len overeenkomstig de uitgebrachte adviezen besloten, waarna de naam van 1 persoon werd geplaatst op de lijst van tijdelijk-benoembaren bij het openbaar onder wijs in de Gemeente en ten aanzien van 2 personen aan de betrokken Minister het in artikel 10 Zuive ringsbesluit 1945 vereiste verlof tot wederindienst- stelling werd gevraagd. In 1 geval besloten zij betrokkene bij wijze van proef bij het onderwijs te werk te stellen. In 5 in vorige verslagjaren behandelde gevallen bleek plaatsing om verschillende redenen niet mo gelijk. V. Totaal Ongevallenverzekering. levend aangegevenen levenloos 6 647 16 M. 2 039 M. 5 624 v. 2 174 Totaal. 11 374 282 11 656 5 531 133 5 664 Loop der bevolking. Werkelijke bevolking op 1 Ja nuari 1951 Vermeerdering gedurende het jaar 1951: levend aan- m. v. Totaal, gegevenen 5 624 5 236 10 860 gevestigden. 12 076 13 658 25 734 Ziekte onder het Gemeentepersoneel. Organisatie van bedrijven en diensten. Totaal. 14 704 15 227 29 931 Verschil tussen de vermeerdering en de vermindering Totaal. 17 700 18 894 36 594 Vermindering gedurende het jaar 1951: M. V. Totaal, overledenen. 2 039 2 174 4 213 vertrok kenen 12 665 13 053 25 718 2 996 3 667 6 663 Werkelijke bevolking op 31 Dec. 1951 273 408 305 108 578 516 Meer levend geborenen dan overledenen (geboorte overschot) Meer gevestigden dan vertrokkenen (vestigingsoverschot) Aantal geborenen binnen de Gemeente: M. 5 843 149 5 992 M. V. Totaal 270 412 301441 571 853 Zuiveringscommissie voor het personeeldergemeen te 's-Gravenhage, optredende als Adviescommissie inzake (her)plaatsing van politieke delinquenten en personen, die krachtens een der zuiveringsbesluiten zijn ontslagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 22