1711 I Diversen. IV. 7 Voorts besloot de Raad in zijn vergadering van 28 April 1952 (Bijl. no. 223) tot uitlichting per 31 Decem ber 1951 van de navolgende, in verschillende weder- opbouwplannen gelegen, terreinen: Verschillen in oppervlakte. In verband met hernieuwde opmeting en grensbe paling werd een oppervlakte van 8612 m2 bijgeboekt en werd een oppervlakte van 14.721 m2 afgeschreven. Voorts werd, in verband met de aanleg van straten in het plan Morgenstond, een oppervlakte van 268.509 m2 voor openbare straat e.a. afgeboekt. Commissie van taxatie en advies voor het Grondbedrijf. De bij besluit van de Raad van 25 Juni 1951 (Bijl, no. 320) benoemde commissie van taxatie en advies voor het Grondbedrijf bestond uit de heren J. Tiedema, L. J. Kleyn en Ir H. van Rees. ten zich aanvankelijk tot enige verhuringen van tijde lijk karakter. Naar gelang de toewijzingen door het Rijk aan de Gemeente van verschillende gronden haar beslag kre gen en geleidelijk aan de straataanleg e.d. tot stand kwam, werden, naast de vorengenoemde verhuringen, onderhandelingen gevoerd over toewijzing en verkoop, erfpachtsuitgifte en reservering van terreinen. Voor zover de Dienst voor het Gemeentelijk Grond bedrijf de baten ontving, werden de navolgende be dragen verantwoord Behalve vorengenoemde posten, waarvoor akten werden opgemaakt, was aan het einde van het ver slagjaar een groot aantal zaken nog in behandeling. b. Saneringsplannen. Voor een overzicht van de niet in het „Grondbedrijf 1909”, doch wel bij de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf ingebrachte bouwterreinen in de sane- 1 78 I 1 Het bedrag van deze uitlichting werd bepaald op ƒ2.195.463,30 in totaal. Inbreng van eigendommen. In het jaar 1951 vond geen inbreng van terreinen plaats. Omvang van het Bedrijf. De totale oppervlakte van de op 31 December 1951 ingebrachte gronden bedroeg 1045.09.83 ha verdeeld als volgt gronden426.17.44 ha bouwterreinen141.40.60 uitgegeven terreinen477.51.79 De totale boekwaarde bedroeg 104.788.273,de op de Gemeente rustende leningsschuld terzake van deze eigendommen bedroeg 62.654.445, EXPLOITATIE VAN EIGENDOMMEN NIET BEHORENDE TOT HET „GRONDBE DRIJF 1909”. a. Exploitatie terreinen in wederopbouwplannen. De werkzaamheden voor de exploitatie van de ter reinen in verschillende wederopbouwplannen beperk- VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF Oppervlakte Omschrijving ha a Verhuringen, ingebruikgevingen e.d. Jaar. Ontvangen bruto huursom. Aantal. 1 ƒ2.107.405,— Toewijzingen. Bijbetaalde sommen. Jaar. Aantal. Verkopen. Jaar. Aantal. Bedrag. Jaar. Omschrijving. Bedrag. 1951 6.365,— 77 77 77 5 7 3 05 82 67 97 35 86 21 24 1947 1948 1949 1950 1951 1950 1951 1949 1950 1951 1949 1950 netto reclame-baten idem halve bouwmuur netto reclame-baten halve bouwmuur funderingen e.d. 6 4 1 2 1 315,79 3.263,04 5.937,46 4.363,39 41.351,25 77 77 1 10 14 14 37 67.591,— 547.407,— 787.651,— 440.041,— 43.681 158.077,— 5.562,— 57.395,— 77 77 41,50 40,— 1.500,— 40,— 77 77 77 78 43 71 38 92 9 57 127.999,91 475.226,50 77 n 77 77 77 77 Plan Duindorp Laan van Meerdervoort I Laan van Meerdervoort II Laan van Meerdervoort III Bohemen Bezuidenhout Belgisch Park Scheveningse Bosjes 20 j 70 17 70,- 36.888,86 17.088,30 -j Boekwaarde ca

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 232