17n Diversen. 94.825,04 Totaal 97.443,20 4.833,33 102.276,53 84 cm 1, V. OPMETING EN KARTERING. Opmetingen. kaarten e.d. VI. 8 voor de 18 industrieloodsen tijdvak 20 Aug. 1950 t/m 31 Dec. 1951 voor het industriegebouw tijdvak 9 Mei 1951 t/m 31 Dec. 1951 Terzake van de in het vorige verslagjaar aangevangen verhuring van een 18-tal industrieloodsen in het plan „Binckhorsthaven” alsmede van de verhuring van het industriegebouw aan de Zonweg in hetzelfde plan (tot de bouw daarvan besloot de Raad in zijn vergade ring van 19 Maart 1951) werd in totaal aan huren ont vangen Huur of pacht van landerijen Huur en pacht „Groenendael” Pacht van de jacht en de visserij Scheveningse erfpachten Latere erfpachten Grondrenten Ontvangsten exploitatie Steenvoorde Overige inkomsten Schaal 1 Schaal 1 Schaal 1 RECLAME OP, AAN EN IN GEMEENTE- EIGENDOMMEN. In 1951 werd in totaal een bedrag van ƒ93.779,05 aan reclamegelden geïnd of 8.464,97 minder dan in het voorafgaande jaar. Kaart der gemeente schaal 1 10000 (in kleurendruk). Door fotografische verkleining van de calques van de kaart 1 5000 werden 2 plastic-calques vervaardigd. In de maand December van het verslagjaar werd aan de N.V. Kon. drukkerijen Lankhout-Immig, alhier, opdracht verstrekt tot het vervaardigen van 500 kaarten in kleurendruk (in 5 volle kleuren). Kaart der gemeente schaal 1 5000 (zwart-wit). Van de bladen 6, 7, 9, 10, 11 en 15 verscheen een herdruk in een oplage van elk 50 exemplaren. Tevens werd van blad 11 door contactdruk een nieuwe plastic calque vervaardigd en bijgewerkt. De calques van alle bladen werden na verkenningen her zien en aangevuld. Kaart der gemeente schaal 1 2000 (zwart-wit). Voor deze nieuwe kaart werden door fotografische verkleining van de kaart 1 1000 20 stuks plastic-cal ques vervaardigd. Van een dezer calques (blad 29) ver scheen na bijwerking der calque een druk in een oplage van 50 exemplaren. Kaart der gemeente schaal 1 1000. Acht bladen van de kaart 1 1000 werden op de gebruikelijke wijze volledig herzien en bijgewerkt. De nieuwe bladen D6, D7 en D8 werden voltooid. 90 cm 2, 90 cm 2, Voorlichting door middel van Ten behoeve van het publiek is in een abri van de Haagsche Tramweg Maatschappij aan de Sportlaaneen transparant in kleur aangebracht van het weder- opbouwplan Sportlaan. De werkzaamheden ten behoeve van uitbreidings- en wederopbouwplannen werden in het verslagjaar voortgezet. Van het wederopbouwplan Sportlaan, deel Stokroosplein en de uitbreidingsplannen Duttendel en Fruitweg werden matenplans vervaardigd, terwijl de matenplans van verscheidene andere plannen werden herzien. De uitzetting van het wederopbouwplan Stadhou- dersplein-Scheveningse Bosjes, deel Zorgvliet, werd voltooid. Tevens werden uitgezet het wederopbouwplan Sportlaan deel Meer en Bos en de uitbreidingsplannen Duttendel en Fruitweg. De metingen voor de uitgifte van erfpachtsgronden, de verkoop en verhuring van gemeente-eigendommen, de aanwijzing van rooilijnen enz. vonden eveneens regelmatig voortgang. Huren van huizen en andere gebouwen 7.828,40 51.311,22 7.539,10 60,— 6,09 436,29 2.046,08 18.386,10 7.211,76 Terzake van de niet in het „Grondbedrijf 1909” in gebrachte, doch wel bij de Dienst voor het Gemeente lijk Grondbedrijf in beheer zijnde eigendommen, wer den in het jaar 1951 onder andere de navolgende be dragen aan de Gemeente uitgekeerd ringsplannen „Van Boecopstraat” en „Keizerstraat West” moge worden verwezen naar de in het financieel gedeelte van dit verslag voorkomende balansen en exploitatierekeningen. 2000 5000 Schaal 1 10000 Schaal 1 20000 In kleurendruk Schaal 1 12500 per kaart van 90 x 122 cm 6, Schaal 1 12500 (in grijs en blauw) per kaart van 97 x 130 cm 2,50 70 x 70 x 90 x 123 cm 2, 121 x 164 cm 2,50 64 x Beschikbare kaarten. De volgende kaarten waren in het afgelopen jaar voor het publiek beschikbaar tegen betaling van de achter de kaarten vermelde prijzen jn zwarte lijnen op witte grond: 1000 per blad van kaart VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 99 5, 51 99 99 99 99 95 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 233