17n Een overzicht van de opbrengst van de jaren 1946-1951 volgt hieronder. toewijzing van grond in 9 Maatregelen ter stimulering van de particuliere bouw. Bij circulaire dd. 8 Augustus 1951 deelde het Minis terie van Wederopbouw en Volkshuisvesting mede, dat in den vervolge de huur van de onder deze regeling vallende nieuwbouwwoningen kon worden vastgesteld op de huurbasis Mei 1940, vermeerderd met 45%. Ook met deze verhoogde huurwaarde blijkt het niet mogelijk een lonende exploitatie van de woningen te verkrijgen, doordat de premie veel te laag is voor de bouw in de grote steden. Het gevolg hiervan was, dat de institutionele beleggers zich in het verslagjaar afzij dig hielden. Door de Gemeente werd daarom in een andere vorm een stimulans voor „de bouw voor de markt” in het Gereedgekomen woningen. Van de met F.W.1) gefinancierde woningen kwamen 115 eengezinshuizen en 682 etagewoningen gereed. Van de met premie gefinancierde waren dit 6 een gezinshuizen en 45 etagewoningen, terwijl met de ver minderde premie 37 eengezinshuizen en 84 etagewonin gen werden voltooid. Herbouwfinanciering. De vele moeilijkheden, welke zich bij de herbouw in het afgelopen jaar voordeden, bleven in dit verslagjaar practisch bestaan. Aan Burgemeester en Wethouders werd in November 1951 een uitvoerige „Nota over herbouwmogelijk- heden en -moeilijkheden in de gemeente ’s-Gravenhage” gezonden. Inmiddels verscheen in de Nederlandse Staatscourant van 5 December 1951 de definitieve „financierings- en premieregeling oorlogsschade woningen en bedrijfs panden”, welke een maand na genoemde datum in werking trad. Deze definitieve regeling verschilt in wezen niet veel van de voorlopige regeling. Voorts kwam in het verslagjaar de Beschikking Fi nanciering Kernplanbebouwing tot stand (5 December 1951).Vangemeentewege werd reeds op3 Maart 1951 een concept-kernplan aan het Ministerie vanWederopbouw en Volkshuisvesting toegezonden. De vaststelling van één of meer kernplannen in de Gemeente zal wellicht de herbouw kunnen stimuleren. B. Financiële steun voor bouw van nieuwe woningen (en kleine bedrijfsruimten) door particulieren. Premieregeling woningbouw 1950. Voor 1005 etagewoningen werden aanvragen om premie ingevolge de Premieregeling woningbouw 1950 ingediend, terwijl slechts voor 30 etagewoningen een aanvraag werd ingediend ingevolge de verminderde Premieregeling woningbouw 1950. A. Herverkaveling en verband met de wederopbouw. Behalve de gegadigden voor herbouw die zich eige ner beweging voor het verkrijgen van bouwgrond aan meldden, kwamen vele nieuwe gegadigden voort uit de enquêtes, welke werden gehouden onder de bestedings- plichtigen in het plan Sportlaan. Aan het einde van het verslagjaar waren de vele ter zake te voeren besprekin gen nagenoeg beëindigd en is aan alle bestedingsplich- tigen in de Gemeente uitgezonderd zij, wier groot- boekinschrijving betrekking heeft op in de delen Bezuidenhout B en C verwoeste panden, al meldden zich hiervan reeds velen eigener beweging aan gelegenheid geboden tot herbouw op gemeentegrond. De toewijzingen van grond, zowel naar oppervlakte als naar aantal, zijn zodanig geweest, dat de herbouw thans een factor van betekenis is geworden in de wo- ningvoorziening hier ter stede. Tenslotte volgt hieronder een overzicht van de gedu rende het verslagjaar bij het Ministerie van Wederop- opbouw en Volkshuisvesting ingediende financierings- voorstellen. In totaal betroffen deze 107 voorstellen de financie ring van 323 woningen en 5 bedrijfsruimten. In 10 gevallen kon worden voorgesteld de bijdragen in de oorlogsschade uit te betalen voor woningen, welke met behulp van de Financieringsregeling Woningbouw 1948 VII. BEMOEIINGEN MET DE WEDEROPBOUW EN DE FINANCIERING VAN NIEUWE BOUW DOOR PARTICULIEREN. leven geroepen, doordat door Burgemeester en Wet houders vestigingsvergunning voor iedereen in het uit zicht werd gesteld'voor woningen die onder de Premie regeling woningbouw 1950 worden gesticht, mits de aanvang van de bouw van die woningen plaats vond of had gevonden na 1 November 1951. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Totaal. G.B. H.T.M. G.E.B. Gemeente Jaar. 1) F.W. Financieringsregeling Woningbouw. 1946 1947 1948 1949 1950 1951 J, w 5» Diverse diensten en bedrijven. 23.361,68 32.671,56 46.844,70 46.119,34 48.909,41 46.940,17 417,25 4.923,18 9.798,98 8.476,19 9.638,90 7.938,75 42.772,80 69.298,35 97.768,59 95.901,51 102.244,02 93.779,05 5.715,— 6.927,50 11.141,67 10.751,47 14.102,96 13.796,13 6.813,87 17.017,78 14.234,07 13.035,55 10.578,17 8.741,14 6.465,— 7.758,33 15.749,17 17.518,96 19.014,58 16.362,86

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 234