r l7n FINANCIEEL GEDEELTE. I. GEWONE DIENST. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. A. Algemene Dienst. Memorie >9 d. 31.419,— 31.418,46 e. 5.232,39 5.022,— JJ f 7.000,— 8.882,22 9» 99 g- 71.560,— 99 99 Baten. ƒ200.001,— f 140.940,65 Artikel I, s- Artikel VI. Rente van kasgeld enz. Artikel VII. Verhaal van pensioensbijdragen enz. Artikel VIII. Bijzondere Inkomsten. 13 Dit artikel werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met 61.118,en gebracht op 304.218,Geboekt werd ƒ208.586,91 of ƒ95.631,09 minder dan werd geraamd. Blijkens de Bedrijfsrekening werd na wijziging in totaal aan Baten en Lasten geraamd6.969.985,99. Geboekt werd in totaal aan Baten en Lasten ƒ7.221.648,61, zijnde ƒ251.662,62 meer dan werd ge raamd. Ten aanzien van de hieronder aangegeven artikelen moge het navolgende worden vermeld. Inkomsten terzake van in het „Grondbedrijf 1909" ingebrachte eigendommen. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad f 5.791.471,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met ƒ160.835, en gebracht op 5.952.306,.Geboekt werd f 6.286.074,92, zodat met een bedrag ad 333.768,92 boven de raming werd uitgegaan. (Zie ook de toe lichting op de rekening van het „Grondbedrijf 1909”.) Artikel IV. Inkomsten terzake van niet in het „Grond bedrijf 1909" ingebrachte eigendommen. Het aanvankelijk voor dit artikel geraamde bedrag ad ƒ82.263,99, werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met 2.256,en ge bracht op ƒ84.519,99. Geboekt werd ƒ94.825,04 of 10.305,05 meer Artikel V. Inkomsten diverse exploitaties. Dit artikel werd begroot op ƒ200.001,Geboekt werd ƒ140.940,65 of ƒ59.060,35 minder. Artikel II. Opbrengst van de voor rekening van de Gemeente uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Het aanvankelijk voor dit artikel geraamde bedrag ad 177.500,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met 40.000,en ge bracht op 217.500,Geboekt werd 279.864,57 of 62.364,57 meer dan werd begroot. Artikel III. Opbrengst van de voor rekening van ande ren uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken be drag ad ƒ20.000,werd bij Raadsbesluit van 14 Ja nuari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met 5.000,en gebracht op 25.000,Geboekt werd 32.982,52 of ƒ7.982,52 meer, hetgeen o.m. kan worden toegeschre ven aan de verhoging van het rente-vergoedingsper- centage. Het aanvankelijk voor dit artikel geraamde bedrag ad 1.000,— werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verlaagd met f 570,en gebracht op 430,Geboekt werd ƒ428,85 of 1,15 minder. De aanvankelijke raming van dit artikel ad 156.111,- werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952(bijlage no. 1) verhoogd met 8.200,en gebracht op 164.311, Geboekt werd ƒ144.902,67 of ƒ19.408,33 minder dan werd geraamd. Het aanvankelijk voor dit artikel geraamde bedrag ad 19.845,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogdmet 1.855,—en gebracht op ƒ21.700,—. Geboekt werd ƒ24.191,32 of ƒ2.491,32 meer. Artikel IX. Uitkeringen van de Gemeente en van hare fondsen, voor zover niet onder andere arti kelen verantwoord. Door de Dienst geboekte baten, welke naar de Rekening 1952 werden overgebracht bedragen ƒ84.298,19. (Zie ook de toelichting onder artikel V van de Lasten.) Begroot voor 1951. Geboekt in 1951. a. b. c. Inkomsten kampeerterrein Inkomsten reclame-objecten Inkomsten aandelenbezit in de N.V. „Ockenburgh” Inkomsten bouwterreinen in het saneringsplan Keizer- straat-West Inkomsten bouwterreinen in het saneringsplan Van Boecopstraat Inkomsten parkgedeelte „Meer en Bos” Inkomsten industrie gebouwen Memorie 85.000,— 95.407,58

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 238