17u I f f 85.000,— Artikel IV Kosten terzake van niet in het „Grondbe drijf 1939” ingebrachte eigendommen. Bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no.l) werd dit artikel met f 7.800,verhoogd en gebracht op ƒ42.690,Geboekt werd ƒ40.804,39 of ƒ1.885,61 minder dan werd begroot. Artikel I. Kosten terzake van in het „Grondbedrijf 1909” ingebrachte eigendommen. Het aanvankelij k voor dit artikel uitgetrokken bedrag ad ƒ3.724.337,— werd bij Raadsbesluit van 14 Janu ari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met f 160.835,en gebracht op ƒ3.885.172,Geboekt werd ƒ4.186.382,75 of f 301.210,75 meer dan geraamd. (Zie de toelichting op de Rekening van het „Grondbedrijf 1909”.) Artikel II. Kosten van de voor rekening der Gemeente uit te voeren werken en leveringen en te ver richten diensten. Het aanvankelijk voor dit artikel geraamde bedrag ad ƒ138.045,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met ƒ30.000,en ge- gebracht op ƒ168.045,Geboekt werd ƒ205.955,84, zodat met f 37.910,84 boven de raming werd uitge gaan. Ten laste van dit artikel werd ƒ25.751,22 geboekt of 69.248,78 minder dan geraamd. Artikel III Kosten van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Artikel V. Kosten en uitkeringen terzake van diverse exploitaties. Op dit artikel, dat werd begroot op ƒ242.852,werd ƒ238.384,95 geboekt of 4.467,05 minder dan geraamd. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. a. a. 713,58 26.090,— 27.621,76 b. 400,— 81.393,— 83.857,25 b. c. Memorie 200,— d. 22.000,— 18.026,07 c. 750,— 645,56 d. 300,— 258,26 1.828,— 1.477,20 f. 100,— 13.920,39 13.000,— g- f. 20.000,— f 144.902,67 Zie de toelichting onder artikel V van Baten en Lasten. g- 8.000,— 7.811,24 Lasten. j. 724,50 690,— k. 5.355,28 2.500,— f 42.469,50 f 44.690,— 1.665,11 2.000,— f 40.804,39 42.690,— Memorie 95.407,58 c. 81.393,— 83.857,25 d. 29.609,— 29.607,92 e. 6.850,— 6.709,59 f. 22.802,61 g- ƒ242.852,— ƒ238.384,95 g- 14 29,38 5,56 8.767,14 Begroot voor 1951. Af: wegens bedrijfskosten op „onderhoud” Begroot voor 1951. Begroot voor 1951. Geboekt in 1951. g- h. i. Geboekt in 1951. Geboekt in 1951. 100,— 400,— 8.500,— a. b. ƒ164.311,— I 132,93 18.026,07 22.000,— Door de Dienst geboekte Lasten welke naar de Rekening 1952 werden overgebracht bedragen f25.457,47. 750,- Kosten terzake van niet in het „Grondbedrijf 1909” ingebrachte eigendommen verhoogd met indirecte kosten Kapitaalverstrekking terzake van de exploitatie van het aandelenbezit in de N.V. „Ockenburgh” Exploitatielasten kampeer terrein Exploitatielasten „Steen voorde” Nadelig exploitatie-saldo bouwterreinen in het sane ringsplan Van Boecop- straat Nadelig saldo exploitatie „Meer en Bos" Kosten terzake van de ex ploitatie van industrie gebouwen Kosten kampeerterrein. Kosten en uitkering wegens reclame-objecten Kosten en uitgaven van het aandelenbezit in de N.V. „Ockenburgh” Kosten en uitgaven bouwter reinen in het saneringsplan Keizerstraat-West Kosten en uitgaven bouwter reinen in het saneringsplan Van Boecopstraat Kosten parkgedeelte „Meer en Bos” Kosten industriegebouwen 1. Onderhoud herenhuis „de Voorde”, Van Vreden- burchweg 85 2. Onderhoud boerderij „Overvoorde”, Van Vre den burch weg 170 3. Exploitatie „Steenvoorde” Onderhoud percelen Julia- laantje 36/38a bij Huize „Westhoff” Onderhoud korenmolen „de Korenaer” Onderhoud eendenkooi c.a. aan de Leyweg Onderhoud opstallen „de Binckhorst” Onderhoud rijwielloods te Kijkduin Straatbelasting Direct geboekte salarissen Onderhoud en afscheiding van diverse terreinen en onvoorzien Onderhoud toegangsbrug park „Vreugd en Rust” Onderhoud opstallen en ter reinen „Groendaal” 20.000,— 20.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 239