15 Ingevolge de verordening van 3 Juli 1934, rege lende de vergoeding verschuldigd voor het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel der Gemeente voor het optreden als getuige bij huwelijksvoltrekkingen, werd over het jaar 1951 ontvangen 652, Aan de Armenraad (Sociale Raad) is afgedragen als opbrengst der collecten bij de huwelijksvoltrek kingen ter Gemeentesecretarie van ’s-Gravenhage 11.759,81 en ter hulpsecretarie te Loosduinen 326,32. Van de 5 183 huwelijken werden 2 231 wel en 2 952 niet gevolgd door godsdienstige plechtigheden. Het aantal huwelijken van personen van één geloof of overtuiging bedroeg 3 506; dat der huwelijken van personen van verschillend geloof of verschillende over tuiging 1 677. Van de voornaamste groepen van huwelijken zijn de cijfers: Er huwden met andersgezinden van de in het hu welijk getreden: Het aantal huwelijken van Nederlanders met Neder landers bedroeg 4 885, dat van Nederlanders met vreemdelingen 144, waaronder 15 met Belgen, 34 met Duitsers, 21 met Engelsen, 41 met burgers van overige Europese landen, 5 met burgers der Verenigde Staten van Amerika en 10 met Indonesiërs; dat van Nederlanders met personen zonder nationaliteit be droeg 122. Het aantal huwelijken van vreemdelingen met vreemdelingen was 28 en dat van personen zon der nationaliteit met personen zonder nationaliteit bedroeg 4. Het aantal overgeschreven huwelijksacten van Ne derlanders, wier huwelijk in het buitenland was ge sloten, bedroeg 102. Het aantal huwelijken voor de tweede maal van dezelfde personen bedroeg 16. Van de huwelijken, waarop de 1 198 echtschei- dingsvonnissen betrekking hebben, waren er 708 te ’s-Gravenhage en 490 in het buitenland of in Indo nesië, in de Nederlandse Antillen of in Suriname ge sloten. In de 708 te ’s-Gravenhage voltrokken huwe lijken, ten aanzien waarvan echtscheiding werd uit gesproken, zijn 6 huwelijken begrepen, gesloten ten Het volgende staatje geeft voor de bovenstaande aantallen personen, die met een persoon van een ander geloof of andere overtuiging in het huwelijk traden, de verdeling naar mannen en vrouwen. Naar de leeftijd waren de in 1951 gehuwde perso nen als volgt verdeeld. De heffing van rechten en leges van stukken van de Burgerlijke Stand bracht op 33.276, In de gemeente ’s-Gravenhage werden 5 183 huwe lijken gesloten, waarvan 1 405 (27,1 pCt.) kosteloos en 3 778 (72,9 pCt.) waarvoor leges zijn betaald, ge splitst als volgt. 75,- Mannen. Vrouwen. jaar en jonger Totaal 120.575 5) 5» 99 5 183 1 198 Ned. Herv Rooms-Kath Gereformeerden Evang.-Luthersen Personen z. godsdienst 16 17 18 19 99 99 99 4.200,— 5.375,— 43 124 106 246 302 11 2 037 82 799 11,6 18,9 7,3 44,7 44,7 9- v. 2 189 Totaal. 4212 Aantal overledenen binnen de Gemeente: M. 2 023 3 393 Ned. Hervormden 3 263 Rooms-Katholieken 742 Gereformeerden 96 Evangelisch-Luthersen 2 542 pers, zonder godsdienst 20-24 25—29 30—34 439 (48,7 121 (51,3 j 32 (39,- 492 (58,4 1 115 (32,9 pCt.); 901 (27,6 236 (31,8 82 (85,4 842 (33,1 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1„wv 496 echtscheidingen van voor een buitenlandse ambte- gehuwde Nederlanders; deze echtscheidingen worden uitsluitend in de Ned. Hervormden met N.H. anderen Rooms-Katholieken met R.K. M ff anderen Gereformeerden met Ger. anderen Evangelisch-Luthersen met E.L. anderen Pers, zonder godsd. met p.z.g. f, anderen 12.400,— 7.950,— 14.760,— 15.100,— 440,— 50.925,— 1.435,— 7.990,— 35-39 40—44 45-49 50-54 55-59 60—64 65—69 70—74 75-79 Aantal huwelijken ingeschreven echtscheidingen1) Toeneming der bevolking op 1 000 inwoners 99 99 99 Burgerlijke Stand. 28 huwelijken a /T50, 125,- 100,— 60, 50,— 40,— 25,— 17,50 10,— Mannen. Vrouwen. 513 (46,- pCt.) 602 (54,- pCt.); 462 (51,3 115 (48,7 50 (61,- 350 (41,6 1 pCt.) 1 15 0,3 39 0,8 1 267 (24,4 1 942 (37,5 767 (14,8 374 7,2 236 4,6 173 3,3 111 (2,1 89 1,7 79 1,5 53 1,- 28 0,5 8 0,2 )i 1 139 (50,5 pCt.jt 1 115 (49,5 1 181 (56.7 901 (43,3 253 (51,7 236 (48,3 7 7,9 82 (92,1 850 (50,2 842 (49,8 Levend aangegevenen Overledenen Gevestigden Vertrokkenen Huwelijken 1) Met inbegrip van naar gehuwde Ncuciiuuuv.s, uvre wiiutvueiMiiigeii gemeente ’s-Gravenhage behandeld en geregistreerd. 14 0,3 pCt.) 59 1,1 128 2,5 235 4,5 1 981 (38,2 1 380 (26,6 581 (11,2 288 5,6 181 3,5 148 2,9 90 1,7 48 0,9 30 0,6 13 0,3 7 0,1 - -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 23