1711 II. KAPITAALDIENST. 15 825,- i II. Kosten van Aanleg en Uitbreiding. Bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) werd dit artikel aan de begroting toegevoegd en geraamd op ƒ42.408,56. Geboekt werd 38.093,55 of/4.315,01 minder. Artikel VI. Algemene Onderhoudskosten. Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken bedrag ad f 10.000,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verlaagd met ƒ260,en gebracht op ƒ9.740,—, welk bedrag eveneens werd geboekt. Artikel VII. Algemene Onkosten. Het aanvankelijk voor dit artikel geraamde bedrag ad ƒ210.000,— werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met ƒ74.255,en gebracht op ƒ284.255,—. Geboekt werd 286.682,61 of/ 2.427,61 meer dan geraamd. I. Kosten en uitgaven „Grondbedrijf 1909". Het aanvankelijk voor dit artikel uitgetrokken bedrag ad ƒ213.954,werd bij Raadsbesluiten van 22 October 1951 en 3 December 1951 (bijlage nos. 544 en 591) ge bracht op 2.738.775,47. Geboekt werd 3.977.705,54 of 1.238.930,07 meer. (Zie de toelichting op de Reke ning van het „Grondbedrijf 1909”.) i. Artikel VIII. Renten, voor zover niet onder andere arti kelen verantwoord. Het aanvankelijk voor dit artikel geraamde bedrag ad ƒ7.000,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met f 3.000,en gebracht op ƒ10.000,—. Geboekt werd/11.958,90 of/1.958,90 meer. Artikel IX. Afschrijvingen, voor zover niet onder andere artikelen verantwoord. Het aanvankelijk voor dit artikel geraamde bedrag ad 6.400,werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met 808,en gebracht op ƒ7.208,—. Geboekt werd 7.207,99. Artikel X. Uitkeringen aan de Gemeente en aan hare fondsen, voor zover niet onder andere artike len verantwoord. Het aanvankelijk voor dit artikel geraamd bedrag ad ƒ2.222.767,99 werd bij Raadsbesluit van 14 Januari 1952 (bijlage no. 1) verhoogd met ƒ2.256,en gebracht op ƒ2.225.023,99. Geboekt werdƒ2.196.327,75 of/28.696,24 minder dan geraamd. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. a. ƒ2.067.134,— ƒ2.099.692,17 84.519,99 94.825,04 c. 884,— 884,30 d. a. 926,24 71.560,— 2.225.023,99 ƒ2.196.327,75 f. Zie de toelichting onder de artikelen V. van Baten en Lasten. Uitgaven. 817,— m. 4.367,41 ƒ284.255,— ƒ286.682,61 a. ƒ38.093,55 ƒ42.408,56 b. 4.000,— 5» 5> ♦J M 99 Begroot voor 1951. 99 99 99 99 99 99 99 99 3.616,05 1.101,78 3.897,83 956,31 3.834,78 12.058,25 1.530,26 100.775,60 790,50 56.052,81 224,26 730,02 79,58 412,58 167,59 Instrumenten, gereedschap pen enz Kantoormachines Motorrijwielen, rijwielen enz Automobielen Onvoorzien Begroot voor 1951. Begroot voor 1951. 718,74 21.580,33 187,50 99 Geboekt in 1951. 704,44 20.678,38 Geboekt in 1951. 5.507,49 11.203,24 Geboekt in 1951. g- h. j. k. l. 926,— Memorie f. b. c. d. e. f. d. e. b. c. 54.900,— Batig saldo van het „Grond bedrijf 1909” dat aan de Gemeente wordt afgedra gen Inkomsten terzake van niet in het „Grondbedrijf 1909” ingebrachte eigendommen Uitkeringen aan het Gemeen schappelijk Fonds ingevol ge artikel 29 van het wo- ningbesluit van het batig saldo der exploitatie bouw terreinen in het sanerings plan Keizerstraat-West (A) Batig saldo der exploitatie bouwterreinen in het sane ringsplan Keizerstraat- West (B) Exploitatie kampeerterrein Inkomsten terzake van de exploitatie van industrie gebouwen 5.718,75 14.203,24 Vergoeding aan de Gemeen telijke Woningdienst Dienstkleding. Opmetingskosten Reis- en verblijfkosten Representatiekosten Sociale lasten 1. Aandeel storting pensioen- fonds, inkoop diensttijd enz 2. Invaliditeitswet 3. Ongevallenwet, Ziektewet en Ziekenfondsenbesluit 4. Vereveningsheffing 5. Verlofsgelden 6. Ziekengelden Tram- en autogelden Vergoeding voor extra-werk Diversen Salarissen Spaarregeling Kosten Geneeskundige Dienst Kosten geneeskundige ver zorging 1.960,— 1.125,— 3.475,— 1.250,— I 3.300,— 124X10,— I 2.500,— i 100.000,— I 800,— 95.270,— 99 99 99 f 95.270,— i 1.000,— i 600,— 400,— 250,— 600,— i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 240