17n 7 7 7 20 Baten. Wat de baten betreft, gaf de op ƒ194.800,geraamde post „Opbrengst van verhuurde of verpachte eigendom men” een opbrengst van 224.081,46. Deze hogere op brengst werd in hoofdzaak verkregen door toeneming van het aantal verhuurde terreinen. De post „Vergoe ding wegens gebruik grond” (door de Stichting Centraal Woningbeheer ad 575.792,02 en door de Gemeentelijke Woningdienst ter zake van de in aanbouw zijnde gemeentewoningen ad 70.735,25) gaf met inbegrip van de Oostenrijkse woningen en de industrieloodsen, een opbrengst van 658.608,24 in totaal; deze post was in de begroting op 583.698,geraamd. De post „Erf pachten”, begroot op 4.260,gaf een opbrengst van ƒ4.416.857,53. De post „Bijzondere inkomsten diversen”, begroot op 34.030,gaf een opbrengst vanƒ76.258,53, in welke opbrengst o.a. begrepen zijn rente van groot- boekinschrijvingen inzake door de Staat gevorderde eigendommen (ad ƒ22.880,11), de opbrengst van de - ten bate van het Grondbedrijf komende - reclame- verhuringen 5.690,63) en het batig saldo van de exploi tatie van de opstallen op voormalige erfpachtsrechten (ƒ42.908,23). Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de resultaten van de Gewone dienst. Lasten. Wat de lasten aangaat, zij opgemerkt dat de post „Leningsrente”, geraamd op 2.438.522,een uitgaaf van ƒ2.165.015,33 vergde. Evenals voor het jaar 1950 geschiedde, werd ook thans een bedrag en wel tot een som van 578.500,(in de begroting niet geraamd) ge reserveerd voor later te betalen rente voor nog in te brengen eigendommen en nog ten laste van het bedrijf te brengen kosten van aanleg. De „Rente van het Vrij- kapitaal der Gemeente”, begroot op 363.943,be droeg 364.116,90. De overige lasten begroot op ƒ303.008,beliepen in totaal 341.012,78. Deze overschrijding vindt haar oorzaak in een hoger bedrag aan salarissen dan in de oorspronkelijke begro ting was geraamd. Bovendien moet in het oog worden ge houden dat door het ten laste van de kapitaaldienst brengen van een evenredig aandeel der kosten (en wel tot een bedrag van 16.089,95) uit hoofde van verkopen e.d. de gewone dienst wordt ontlast. Ten slotte werd op de post grondlasten een som van 5.430,94 gereserveerd voor de nog in te brengen gronden in Morgenstond c.a. B. „Grondbedrijf 1909". A. Toelichting op de rekening over 1951. GEWONE DIENST. De rekening van het Grondbedrijf over het jaar 1951 geeft een bevredigende uitkomst. Het batig saldo der „Uitgegeven terreinen”, in de oorspronkelijke begroting op ƒ2.685.998,geraamd, bedroeg 2.837.429,91. Na aanwending van een gedeelte ad 737.737,74 tot dekking van rente op de categorieën „Gronden” en „Bouwterreinen”, blijft als „aan de Gemeente uit te keren batig saldo” een som van ƒ2.099.692,17. Laatst genoemd saldo was in de begroting op 2.067.134, geraamd. KAPITAALDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 5.380.332,64 69.483,— 16.089,95 142.146,— 50.000,— 2.441.761,47 In 1951 is uitgegeven 60.000,— 28.570,— Te verhogen met 6.240,92 866.977,81 J» Afgevoerd kan worden Over te brengen naar de dienst 1952 Te hoog geraamd (te verlagen met) II. „Straataanleg". Was geraamd op Overdracht restant-credieten van de dienst 1950 op die van 1951 (Raadsbesluit 3 De cember 1951 Bijl. no. 591) Toegestaan krachtens: Raadsbesluit 22 Oct. 1951 (Bijl. no. 544) n 623.334,44 66.019,03 69.483,— 28.570,— 114.382,26 54.382,26 135.502,03 6.643,97 5, Totaal der exploitatiebaten (zonder de uit- keringsrekeningen) Totaal der exploitatielasten met inbegrip van de rente III. „Diversen”. Was geraamd (Rbs. 3 Dec. 1951, Bijl. no. 591) Werkelijk benodigd voor: Verbouwingskosten Torenstraat Teruggave en afdracht aan de Gemeente van ka pitaal Storting canons in eens 19.650,66 62.780,93 2.099.692,17 85.812,26 873.218,73 In mindering komen de ontvangsten storting canons in eens 4.639. bijzondere inkomsten1.601,92 I. „Aflossing” en „Bij te schrijven rente”. Op de begroting voor 1951 is hiervoor uitgetrokken Werkelijk benodigd voor: aflossing66.019,03 bij te schrijven rente 69.483, 3.448.645,01 1.931.687,63 Ten laste van de kapitaaldienst komt een gedeelte van de bij te schrijven rente op „Gronden” een aandeel van de algemene kosten ten laste van de verkochte en uitgelichte terreinen wegens afschrijving op een hypothecair crediet wordt aan de Reserve ontleend rente terzake van uitgelichte eigendommen Batig saldo, aan de Gemeente uit te keren De inkomsten en uitgaven belopen in totaal 3.977.705,54 De uitgaven zonder de uitkeringsrekeningen bedragen voor: kosten van aanleg aflossing bij te schrijven rente kosten verbouwing Torenstraat teruggave en afdracht uit het kapitaal Stor ting canons in eens 85.812,26 23.060,— 2.514.821,47 623.334,44 1.891.487,03 16.745,25 1.874.741,78

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 244