1711 B. BALANS. Door de uitlichting uit het Grondbedrijf van de, in Wederopbouwplannen gelegen, tot de bezittingen van het Bedrijf behoord hebbende eigendommen (welke eigendommen, voor zover deze niet aan de vroegere erf pachters werden toegewezen, aan de Gemeente werden teruggegeven) zijn thans in de boekwaarde van de „Uit gegeven terreinen” nog slechts begrepen een 4-tal door het Rijk in eigendom gevorderde erfpachtspercelen, waarvan het bedrag der inschrijving in het grootboek 27.595,beloopt. De toewijzing van laatstbedoelde percelen is nog in behandeling. Bovendien bestaat nog een inschrijving in het Groot boek ad 50.226,wegens in de bezettingstijd teloor gegane opstallen van het Grondbedrijf. Van het totaal dezer inschrijvingen (ad ƒ77.821,genoot het bedrijf in het jaar 1951 rente ad 3!4% ’sjaars. Van de rekening „Waardeverschillen” is een gedeelte ad 1.294.936,16 aangewezen tot dekking van het taxa- tieverlies op het aandelenbezit der Gemeente in de N.V. Bouwgrond Mij „Ockenburgh”. De reserves van het Grondbedrijf, in totaal uitmaken- de een bedrag van 10.798.950,97 bestaan uit het „Reservefonds van het Grondbedrijf” (gevormd uit winst bij verkopen, bijzondere reserveringen e.d.), thans belopende 3.252.588,39 en de zogenaamde „Bestem- mingreserves”, bedoeld in de artt. 41 en 42 van de Be- heersverordening, namelijk het „Reservefonds van de Uitgegeven terreinen”, thans 3.562.208,36 bedragende en het „Erfpachtsfonds”, met een saldo van/3.984.154,22. Sedert de Raad in zijn vergadering van 23 December 1935, bijlage no. 667, besloot de in de Beheersverorde- ning voorgeschreven jaarlijkse stortingen in de twee laatstgenoemde fondsen achterwege te laten, vindt de toeneming van deze fondsen uitsluitend plaats uit de opbrengst der belegging. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Samenvatting. Over te brengen. Af te voeren. Te verhogen. Beschikbaar. Verbruikt. 1.874.741,78 54.382,26 1.874.741,78 23.389,22 54.382,26 2.716.967,47 873.218,73 Blijft te verhogen. 24.752,12 21 I II III Saldo uit eigen middelen beschikbaar 135.502,03 623.334,44 114.382,26 6.643,97 16.745,25 30.993,04 6.240,92 n 142.146,— 2.514.821,47 60.000.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 245