17n 17n I 22 23 f VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Totaal. Gronden. Bouwterreinen. Uitgegeven terreinen. Uitgegeven terreinen BATEN. Bouwterreinen. Gronden. Totaal. LASTEN. 8.899,46 10.288,05 19.889,07 39.076,58 14.070,69 1.141,59 14.360,23 29.572,51 J, door de Stichting „Centraal Woningbeheer” 575.492,02 5» 658.608,24 658.608,24 I 1.967,18 1.970,— 10.444,17 99 57.232,21 23.010,79 490.331,48 69.483,— 324.727,08 211.116,70 1.629.171,55 2.165.015,33 J» 16.089,95 16.089,95 237.200,— 237.200. 104.100,— 578.500,— J, 19.650,66 19.650,66 55 iVederopbouwplannen gelegen, uitgelichte eigendommen 62.780,93 J' 663.815,10 5.244.067,57 5.244.067,57 663.815,10 6.286.074,92 99 99 99 99 99 99 99 IV. Rekening over 1951 van het „Grondbedrijf 1909 Gewone dienst. 99 99 99 99 99 99 99 Gezien: De directeur, J. P. VAN DER PLOEG. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Kosten van onderhoud Grond-, waterschaps- en polderlasten Beheerskosten der Gemeente Afschrijving dubieuze debiteuren: verstrekt uit hypothecair crediet terugontvangen Rente van het „Vrij Kapitaal der Gemeente” Leningsrente: 12.919,01 59.957,57 250.817,50 19.650,66 364.116,90 737.737,74 2.099.692,17 19.650,66 283.873,90 90.568,07 96.718,51 1.999’93 31,50 3.736,12 3.127,15 29.130,63 247.406,26 69.483,— De administrateur, TH. M. GUNDLACH. 99 65.811,54 2.502,70 door de Gemeentelijke Woningdienst (in aan bouw zijnde complexen) voor de Oostenrijkse woningen voor de Industrieloodsen ƒ21.807,36 2.156,70 84.166,57 2,- 759,60 811,18 100,— 201^50 3.501,36 34L82 ƒ24.141,57 Gereserveerd voor in te brengen eigendommen 5.430,94 100.000,— 106.790,96 455,— 2.580,56 272,50 9.486,86 3.127,15 30.000,— 8.672,33 9.261,27 355,— 580,63 39,50 2.249,38 527’55 ƒ7.500,— i 8.009.32 580,63 80.585,90 51,— 4.416.857,53 99 99 70.735,25 3.580,20 8.500,77 1 Nadelig saldo op de exploitatie van de spoorwegaansluitingen j Opbrengst van verhuurde of verpachte eigen dommen Recognitiën Erfpachten Vergoeding wegens gebruik van grond: 737.737,74 2.099.692,17 62.780,93 1 en kosten van eigendomsverkrijging Batig saldo der Uitgegeven terreinen, waarvan te bestemmen tot gedeeltelijke dekking van de rente op „Gronden” en tot dekking van rente op „Bouwterreinen” Aan de Gemeente uit te keren batig saldo Aandeel algemene kosten van de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf Salarissen Kosten van taxatie Opmetingskosten Assurantiekosten Diversen Bijzondere inkomsten Rente van onbetaalde koopsommen f 1.967,18 j Diversen76.258,53 Boeten Uitkering van het saldo van de „Uitgegeven terreinen” tot ge deeltelijke dekking van rente op „Gronden” en tot dekking van rente op „Bouwterreinen” Uitkering van de Kapitaaldienst wegens bij te schrijven rente Uitkering van de Kapitaaldienst wegens ten laste van die dienst gebrachte kosten: Algemene kosten Salarissen Opmetingskosten 378.192,25 737.737,74 99 78.225,71 2.502,70 Beleggings- en financieringsfonds1.841.321,25 Werkfonds 1934 Rijksvoorschotten Kapitaalrekening storting canons ineens Gereserveerde rente wegens nog ten laste te brengen aanlegkosten 59.328,99 4,— Uitkering van de Kapitaaldienst (Reserve) wegens afschrijving op hypothecair credietI Jitkering van de Kapitaaldienst wegens rente terzake van, in 6.286.074,92 378.192,25 i 224.081,46 57,- I 4.416.857,53

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 246