HOOFDSTUK III. HOOFDSTUK IV. FINANCIËN. 16 In verband met de te verwachten afschaffing van de schoolgelden voor het lager onderwijs zijn na 1950 geen schoolgeldformulieren meer uitgeschreven. overstaan van een Duitse ambtenaar van de Burger lijke Stand te ’s-Gravenhage in het tijdvak van de Duitse bezetting, 1940 tot en met 1945. Op 31 December 1951 waren onbezoldigd ambte naar van de Burgerlijke Stand de heren Mr F. M. A. Schokking, Burgemeester; L. Buurman en Dr B. van den Tempel, oud-Wethouders; Ir L. J. M. Feber, Th. M. Dresmé, C. H. P. W. van den Oever, J. van Zwijn- dregt, Mr J. van Aartsen en Drs C. A. A. van Lutter- velt, Wethouders; Mr Dr A. van Praag, referendaris, hoofd van de afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand der Gemeentesecretarie; C. D. W. van Schaick, J. H. van Engelen, E. van der Voort, G. Veldhoen, M. C. Bekink, J. C. van Duijnen, F. Bodenstaff, Th. Meijer, E. van Santen, J. F. van Dalen, J. Buis, B. A. J. Andreoli, C. K. Kelder, L. W. Renooij, J. J. Lamb, N. M. Buurma, M. van Pelt, H. de Man, J. R. Oosten, E. H. Klijzing, M. Heisterkamp en mej. Mr P. J. Driescher, allen, behalve de heer Bodenstaff, ambtenaren aan genoemde secretarie- afdeling. Het aantal verhuizingen binnen de Gemeente be droeg 33 297 en betrof 64 295 personen. Op 31 December 1951 bedroeg de gezamenlijke waarde van de bij het Gemeentelijk Brandverzekerings fonds verzekerde eigendommen 343.647.280, Uit het fonds werd 13.722,85 geput voor herstel- kosten van door brand verloren gegane, onderschei denlijk beschadigde eigendommen. In het Fonds werd over 1951 een bedrag van 83.812,89 wegens verschuldigde premiën gestort. De stand van het Gemeentelijk Brandverzekerings fonds was op 31 December 1951 1.841.818,33. In het tijdvak van 19 November tot en met 19 December werden 15 380 leerplichtkaarten uitgeschre ven voor alle in het kalenderjaar 1946 geboren kin deren. Voor kinderen, geboren tussen 1 Januari 1946 en 1 October 1946 werden 11 881 kaartjes en 11 881 enveloppen uitgeschreven, onderscheidenlijk voor het „Haags Propaganda-Comtié voor de openbare school” en voor de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie. Het aantal uit het bevolkingsregister verstrekte in lichtingen aan diensten, instellingen en particulieren bedroeg 1 175 787. In Mei en Juni 1951 werden de dienstplichtformu- lieren voor de lichting 1953 uitgeschreven. Bovendien werden dienstplichtkaarten uitgeschreven voor hen, die geboren zijn in de tijdvakken 1917 t./m. 1920 en 1921 t./m. 1932, op wier persoonskaart geen aan tekening betreffende de verhouding tot de militaire dienstplicht voorkomt. Het totale aantal uitgeschreven kaarten bedroeg 3 656. Zitting inentingswet. In het verslagjaar werd geen zitting gehouden, als bedoeld in art. 5, 1ste en 2de lid, der Inentingswet 1939. Afgegeven werden 7 238 bewijzen van goed gedrag, 5 604 legalisaties van handtekeningen, 4 567 attesta- tiën de vita, 27 187 bewijzen van opneming in het bevolkingsregister, 22 376 belastingexploiten en ge rechtelijke stukken en 16 016 verklaringen van andere aard. Volgens de door de Gemeenteontvanger ingezonden rekening over 1950 van de gemeente ’s-Gravenhage bedroegen in dat jaar: gewone dienst. GRONDGEBIED EN EIGENDOMMEN. Voor aan- en verkoop, verpachtingen, verhuringen, kosteloze afstand, ruiling van grond en erfpacht, voor zover deze hebben plaats gehad, wordt verwezen naar het verslag van het Gemeentelijk Grondbedrijf. de inkomsten de uitgaven het batig saldo (kassaldo) kapitaaldienst. Uitschrijving schoolgeldlormulieren. Verhuizingen. Brandverzekeringsfonds. Uitschrijving leerplichtkaarten. Bevolkingsregister. Inlichtingen. Uitschrijving dienstplichtlormulieren. Verklaringen enz. Rekening 1950. de inkomsten de uitgaven pro resto Het voordelige kassaldo over 1950 bedraagt dus5.369.267,11 ƒ227.582.736,03 227.582.736,03 nihil Aan- en verkoop; verpachtingen, verhuringen; kosteloze afstand, ruiling van grond; erfpacht. ƒ139.745.935,58 „134.376.668,47 5.369.267,11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 24